«Έγκριση προμήθειας, με απευθείας διαπραγμάτευση, Εμβολίων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων.»

363 0

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98/Α΄/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β) Του Π.Δ 24/2015 «Περί σύστασης Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας»
γ) Του Π.Δ.107/14 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»
2. Του Ν. 4270/14 « Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» .
3. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
4. Του Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ως προς τα
άρθρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή
5. Το Ν. 4013/11 «Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Του Ν.1697/87 «Ρύθμιση θεμάτων νομικών Προσώπων Εποπτείας του Υπουργείου
Γεωργίας και άλλες διατάξεις».
7. Του Β.Δ. 284/61 «Περί τροποποιήσεως των περί Διοικήσεως – Διαχειρίσεως &
Λειτουργίας του Κ.Τ.Γ.Κ.& ΔΑΣΩΝ».
8. Την αριθμ. 62099/24-12-2010 απόφαση «περί αυξήσεως των χρηματικών ορίων των
παρ.2,& 3 του άρθρου 15 του Β.Δ. 284/61».
9. Το αριθμ. 775/92103/25-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων με το οποίο
μας γνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη προμήθειας εμβολίων κατά της Οζώδους
Δερματίτιδας των Βοειδών.
2
10. Το αριθμ. 3173/93309/28-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων με το οποίο
μας διαβιβάζουν τις τεχνικές προδιαγραφές
11. Την αριθμ. 13836/92298/26-08-2015 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α/α 2674
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. της Υ.Δ.Ε.
12. Το από 31-8-2015 σημείωμα εξαιρεθέντων, σύμφωνα με το οποίο το είδος με Κ.Α.
33651600–4 «Εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας», προϋπολογισθείσας
δαπάνης #€22.600,00# , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εμπίπτει στις εξαιρέσεις
του Ε.Π.Π. 2015
13. Την αριθ. 254197/2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβερνήσεως και Γεωργίας “περί ανασυγκροτήσεως του Δ.Σ. του Κ.Τ.Γ.Κ. &
Δασών”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 3889/10 (ΦΕΚ 182/Α) «περί χρηματοδότησης
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, κύρωση Δασικών Χαρτών και
άλλες διατάξεις» όπου μετονομάζεται το Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών σε Ταμείο Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας.
15. Την αριθμ. 6255/78521/14-7-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας «περί μεταβίβασης του
δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και
Προϊσταμένους Τμήματος του Πρώην Υπουργείου υπογράφουν με Εντολή
Υπουργού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Εγκρίνουμε την προμήθεια με απευθείας διαπραγματεύσεις 20.000 δόσεων
«Εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας» (PPD), προϋπολογισθείσας
δαπάνης #22.600,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%), για τις ανάγκες
της Δ/νσης Υγείας των Ζώων.
2. Ορίζουμε επιτροπή κρίσεως των προσφορών και των δικαιολογητικών που θα
υποβληθούν στο διαγωνισμό και προτάσεως στο αποτέλεσμα αυτού τη μόνιμη
επιτροπή της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
3. Οι προσφορές θα παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή 4-9-2015, ώρα 11:00 π.μ. στο
γραφείο 715, Μενάνδρου 22.
4. Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας, που προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των
€22.600,00 με το Φ.Π.Α., θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τ. Γ. & Κτ. Φ. 110-Κ.Α.
1311 και υπόκειται σε κρατήσεις ποσοστού 0,10% επί της καθαρής αξίας υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων πλέον τέλος χαρτοσήμου 3%
και επί αυτού 20% ΟΓΑ
3
5. Κατά την εξόφληση των ειδών θα παρακρατηθεί φόρος 4% επί της καθαρής αξίας
αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 5, του Ν. 2187/94,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2198/94.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Σχετικά άρθρα

Συνεχίζονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία της Ορεστιάδας

Δημοσιεύτηκε από: - 28 Νοεμβρίου 2017 0
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ορεστιάδας απέστειλε επιστολή προς τον περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΜΘ, στην διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου…

Πρωτοχρονιάτικη Αγρυπνία στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως με σκοπό να μην μείνει κανείς μόνος του στο σπίτι και να συμμετάσχει στην μεγάλη γιορτή

Δημοσιεύτηκε από: - 1 Ιανουαρίου 2017 0
Το βράδυ του Σαββάτου 31 Δεκεμβρίου 2016 – παραμονή Πρωτοχρονιάς  τελέσθηκε από τις στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου η…

«Βόμβα» Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ: Πιθανός πόλεμος με Τουρκία για Κύπρο – Θράκη μέσα στα επόμενα 10 χρόνια

Δημοσιεύτηκε από: - 6 Νοεμβρίου 2016 0
Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ δεν είναι ένας καθόλου τυχαίος άνθρωπος, καθώς θεωρείται ένας “σύγχρονων” αντιλήψεων αξιωματικός, προερχόμενος μάλιστα εκ των…