Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98/Α΄/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β) Του Π.Δ 24/2015 «Περί σύστασης Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας»
γ) Του Π.Δ.107/14 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»
2. Του Ν. 4270/14 « Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» .
3. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
4. Του Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ως προς τα
άρθρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή
5. Το Ν. 4013/11 «Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Του Ν.1697/87 «Ρύθμιση θεμάτων νομικών Προσώπων Εποπτείας του Υπουργείου
Γεωργίας και άλλες διατάξεις».
7. Του Β.Δ. 284/61 «Περί τροποποιήσεως των περί Διοικήσεως – Διαχειρίσεως &
Λειτουργίας του Κ.Τ.Γ.Κ.& ΔΑΣΩΝ».
8. Την αριθμ. 62099/24-12-2010 απόφαση «περί αυξήσεως των χρηματικών ορίων των
παρ.2,& 3 του άρθρου 15 του Β.Δ. 284/61».
9. Το αριθμ. 775/92103/25-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων με το οποίο
μας γνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη προμήθειας εμβολίων κατά της Οζώδους
Δερματίτιδας των Βοειδών.
2
10. Το αριθμ. 3173/93309/28-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων με το οποίο
μας διαβιβάζουν τις τεχνικές προδιαγραφές
11. Την αριθμ. 13836/92298/26-08-2015 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α/α 2674
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. της Υ.Δ.Ε.
12. Το από 31-8-2015 σημείωμα εξαιρεθέντων, σύμφωνα με το οποίο το είδος με Κ.Α.
33651600–4 «Εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας», προϋπολογισθείσας
δαπάνης #€22.600,00# , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εμπίπτει στις εξαιρέσεις
του Ε.Π.Π. 2015
13. Την αριθ. 254197/2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβερνήσεως και Γεωργίας “περί ανασυγκροτήσεως του Δ.Σ. του Κ.Τ.Γ.Κ. &
Δασών”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 3889/10 (ΦΕΚ 182/Α) «περί χρηματοδότησης
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, κύρωση Δασικών Χαρτών και
άλλες διατάξεις» όπου μετονομάζεται το Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών σε Ταμείο Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας.
15. Την αριθμ. 6255/78521/14-7-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας «περί μεταβίβασης του
δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και
Προϊσταμένους Τμήματος του Πρώην Υπουργείου υπογράφουν με Εντολή
Υπουργού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Εγκρίνουμε την προμήθεια με απευθείας διαπραγματεύσεις 20.000 δόσεων
«Εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας» (PPD), προϋπολογισθείσας
δαπάνης #22.600,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%), για τις ανάγκες
της Δ/νσης Υγείας των Ζώων.
2. Ορίζουμε επιτροπή κρίσεως των προσφορών και των δικαιολογητικών που θα
υποβληθούν στο διαγωνισμό και προτάσεως στο αποτέλεσμα αυτού τη μόνιμη
επιτροπή της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
3. Οι προσφορές θα παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή 4-9-2015, ώρα 11:00 π.μ. στο
γραφείο 715, Μενάνδρου 22.
4. Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας, που προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των
€22.600,00 με το Φ.Π.Α., θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τ. Γ. & Κτ. Φ. 110-Κ.Α.
1311 και υπόκειται σε κρατήσεις ποσοστού 0,10% επί της καθαρής αξίας υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων πλέον τέλος χαρτοσήμου 3%
και επί αυτού 20% ΟΓΑ
3
5. Κατά την εξόφληση των ειδών θα παρακρατηθεί φόρος 4% επί της καθαρής αξίας
αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 5, του Ν. 2187/94,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2198/94.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Προηγούμενο άρθροΕφόλης της ύλης Συνέντευξη Παυλίδη για τον ένα χρόνο στην Περιφέρεια. Το βάρος στον τουρισμό!
Επόμενο άρθροΠίστωση 4,5 εκ ευρώ για πληρωμή υποχρεώσεων‏ για πληρωμές του προγράμματος εξυγίανσης ζωϊκού κεφαλαίου