Στις 22-12-2016 υπογράφτηκε η σύµβαση του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ» µε ανάδοχο τον ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ, Ε.∆.Ε για το ποσό των 29.919,35 € χωρίς ΦΠΑ και µε συµβατικό χρόνο περαίωσης 4 µήνες δηλαδή µέχρι τις 22-04-2017.

Η χρηµατοδότηση του έργου είναι από Τακτικά και από το αρθ.27, Ν.3756/09 (επενδύσεις) του ∆ήµου Αλεξ/πολης. Στις 30/03/2017 ο ανάδοχος του έργου κατέθεσε την υπ΄ αρ. 13844/30-03-2017 αίτηση παράτασης του έργου για (δύο) 2 µήνες δηλαδή ως τις 22-06-2017 λόγω κακών καιρικών συνθηκών και αναµονής εγκρίσεως της µελέτης της εργοταξιακής σήµανσης, για χρονικό διάστηµα από 22-12-2016 έως 19-02-2017 δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών.

Κατόπιν τούτου η Τεχνικη Υπηρεσία εισηγήθηκε στο Δημοτικο Συμβουλιο την χορήγηση παράτασης του έργου, για τους παραπάνω λόγους για 2 (δύο) µήνες ,δηλαδή µέχρι τις 22-06-2017».

Ακολουθείσε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των Κυρίων Συµβούλων µετά το τέλος της οποίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας,  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  Εγκρίνει την παράταση του έργου: ¨∆ιαµόρφωση Κόµβου -Εγκατάσταση Φωτεινής Σηµατοδότησης Ηροδότου -Περιφερειακού¨ για δύο (2) µήνες, έως τις 22-6-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης .

Προηγούμενο άρθροΜονοδρόμηση οδών Παύλου Μελά – Οδυσσέα Ελύτη
Επόμενο άρθροΜε λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Πέντε Νεομαρτύρων Σαμοθράκης