Αναδιοργάνωση της δομής διοίκησης των Νοσοκομείων. ΠΡΟΤΑΣΗ -ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον Υπουργό Υγείας , από τον Αν. Διοικητη του ΠΓΝΕ

Δημοσιεύτηκε στις: at 15:13
823 0

ΠΡΟΤΑΣΗ -ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον Υπουργό Υγείας απέστειλε ο Αν. Διοικητη του ΠΓΝΕ κ. Σταύρος Τζωίδης με θέμα την αναδιοργάνωση της δομής διοίκησης των Νοσοκομείων. 

 

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Κοιν.:                   

Υπουργό κ. Ανδρέα Ξανθό

Αν. Υπουργό κ. Παύλο Πολάκη

Γενικό Γραμματέα (κ. .Γιαννόπουλο Γ.)

Διοικητή 4ης  Υ.ΠΕ.

Υποδιοικητή 4ης Υ.Π.Ε

 

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για οργάνωση, Λειτουργία και ανάπτυξη Νοσοκομείων ΕΣΥ.

Σχετ.:  α. Ν. 1397/1983 Ίδρυση και οργάνωση του ΕΣΥ

           β. Ν.2889/2001 (ΦΕΚ Α 37/)Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας

           γ. Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α 81)Εθνικό Σύστημα Υγείας και λοιπές διατάξεις

           δ. Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α  129) Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις.

 

 1.  Σε συνέχεια της πρότασης Σχεδίου Νόμου του  Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας για το νέο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και με δεδομένο ότι:

            α. Μέχρι σήμερα, όλη  η ισχύουσα νομοθεσία, παρόλες τις παρεμβάσεις, βελτιώσεις και αλλαγές που επιχειρήθηκαν, το σύστημα διοίκησης ενός νοσοκομείου παραμένει πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, με κατακερματισμένες Υπηρεσίες, κυρίως χωρίς συντονισμό και με πολλά ανεξάρτητα κέντρα αποφάσεων.

            β. Το νοσοκομειακό μάνατζμεντ(management),απαιτεί την εισαγωγή μιας νέας αντίληψης στη Διοίκηση και στον σχεδιασμό, με στόχο την ανάπτυξη της υπευθυνότητας όλων των παραγόντων, την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και την εφαρμογή στόχων και προτεραιοτήτων, σας καταθέτω τις παρακάτω προτάσεις:

 1. Συγκεκριμένα:

            α. Την τροποποίηση του άρθρου 2, του ν.4052/2012, όπως ισχύει μέχρι σήμερα και αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Προτείνεται ένα μικρότερο και ευέλικτο ΔΣ που θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη:

            (1) Διοικητής

            (2) Αν. Διοικητής η Υποδιοικητής η Γενικός Διευθυντής ως εκτελεστικό μέλος

            (3) Μέλος διορισμένο από το Υπουργείο

            (4) Μέλος διορισμένο από το Υπουργείο

            (5) Εκπρόσωπος του προσωπικού με εκλογή από Ιατρικό-Νοσηλευτικό-Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου.

         β. ένα από τα διοριζόμενα μέλη δύναται να είναι εργαζόμενος του νοσοκομείου, αλλά από διαφορετική κατηγορία από το εκλεγόμενο μέλος.

          γ.  Στη σύνθεση ενός ΔΣ, κάθε σύγχρονου οργανισμού και με βάση όλες τις οικονομικές θεωρίες διαχρονικά, δεν μπορούν να συμμετέχουν Διευθυντές Υπηρεσιών, όταν αυτοί είναι αποκλειστικά εκτελεστικά μέλη των αποφάσεων του Ανωτάτου Οργάνου Διοίκησης ενός ΝΠΔΔ, αλλά και ελεγχόμενοι από τη Διοίκηση για πράξεις και παραλείψεις. Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να ασκούν ρόλο εισηγητικό και συμβουλευτικό στις αποφάσεις της Διοίκησης.

       δ. το ΔΣ ενός νοσοκομείου, ως ανώτατο όργανο Διοίκησης, υλοποιεί την πολιτική και στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και ευθύνεται έναντι αυτού, για κάθε πράξη, η παράλειψη, η απόφαση που λαμβάνει. Χωρίς την πρέπουσα  Διοίκηση ακόμα και οι καλύτερες και θαρραλέες πολιτικές και στρατηγικές, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

 1. 3. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας του ΕΣΥ

     Από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δεκάδες νόμοι, αλλά κυρίως πολλές τροποποιήσεις ιδίων άρθρων, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται εύληπτοι και προσιτοί στα αρμόδια όργανα εφαρμογής δικαίου.

     Η πολυνομία χωρίς την επάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά η σιωπηρά και δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, έχουν δημιουργήσει ένα δαιδαλώδες πλαίσιο, για θέματα που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων. Συγκεκριμένα προτείνεται όπως:

      α. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσουν στην κωδικοποίηση του ισχύοντος δικαίου για το ΕΣΥ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.4048/12 (ΦΕΚ Α 34) Αρχές, Διαδικασίες και μέσα καλής νομοθεσίας.

      β. Η κωδικοποίηση σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες, θα συμβάλλει στην εύρυθμη και διαφανή λειτουργία των οργάνων του Δημοσίου.

 1. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, όπως έχει καθοριστεί από το άρθρο  25  του Ν.4025/2011

     H δομή ενός νοσοκομείου, είναι πολυεπιπεδη αλλά και αλληλεξαρτώμενη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη διοίκηση του. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται, από προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, καθιστά αδήριτη ανάγκη τη διαμόρφωση ενός πλαισίου καθηκόντων. Προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά και εποικοδομητικά το σύγχρονο νοσοκομείο,  κρίνεται απαραίτητο να ακολουθούνται  ορισμένες βασικές αρχές από όλους. Πρώτα από όλα, οι εργαζόμενοι( ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό) προσωπικό, οφείλουν να λειτουργούν με μια σειρά κανονισμών και ρυθμίσεων, που να περιγράφουν τις αρμοδιότητες και τα όρια των πράξεων  τους.

  Στον Εσωτερικό κανονισμό ενός νοσοκομείου, περιλαμβάνονται ευθύνες, καθήκοντα, υποχρεώσεις όλου του προσωπικού κατά κλάδο και κατηγορία, καθώς και άλλες διατάξεις, όπως αξιολόγηση, ποινές κλπ. Επιπρόσθετα, η τήρηση του εσωτερικού κανονισμού παρακολουθείται από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως έχει καθορισθεί με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Οι κανόνες του νοσοκομείου αποτελούν τους οδηγούς η τα επίσημα όρια, για πράξεις που λαμβάνουν χώρα εντος του νοσοκομείου.

 1. Αναδιάρθρωση Αρμοδιοτήτων Διοίκησης (Διοικητή- Αν. Διοικητή)

     Η παρούσα μορφή διοίκησης σε ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μεγάλης δυναμικότητας, με την κατανομή των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το Άρθρο 7 του  (γ) σχετικού νόμου, ελάχιστα μπορεί να προσφέρει. Ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης, αφήνοντας έξω από το πυραμιδικό, ιεραρχικό σήμα τον Αν.  Διοικητή, δεν είναι αποδοτικός. Ο Αν. Διοικητής πρέπει να ευθύνεται εξ ολοκλήρου, αλλά και επιμεριστικά, για κάθε πράξη, ενέργεια η παράλειψη όπως ο Διοικητής, αφού όμως πρώτα λαμβάνει γνώση για όλα τα θέματα και μονογράφει, πριν την τελική έγκριση από το Διοικητή, που σύμφωνα με τη νομοθεσία φέρει και την συνολική ευθύνη Διοίκησης.

     Μέχρι σήμερα, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή η παραγρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4052/2012, σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός Υγείας μπορεί να καθορίζει, κάθε είδους θέμα που αφορά τις αρμοδιότητες του Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή. Επομένως, αφού ο Υπουργός Υγείας διορίζει τον Αν. Διοικητή, αυτός θα κατανείμει και τις αρμοδιότητες  και όχι ο κάθε διοικητής. Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από το άρθρο 7 του σχετικού νόμου, είναι ασαφείς, αλληλοσυγκρουόμενες, χωρίς εκτελεστική υφή. Το μόνο  ξεκάθαρο, είναι η επιβάρυνση του προϋπολογισμού με τη μισθοδοσία του Αν. Διοικητή.

   Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί ο Αν. Διοικητής να καταργηθεί ως τίτλος και να μετονομαστεί ως Υποδιοικητής, η ως Γενικός Διευθυντής, αντιπρόεδρος του ΔΣ, ως εκτελεστικό μέλος, έχοντας τον συντονισμό όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 1.   Οι υπηρεσίες ενός νοσοκομείου είναι πολλές, ιδιόρρυθμες, απαιτητικές  και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο, η Διοίκηση του νοσοκομείου να είναι ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, αλλά κυρίως ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ. Διοίκηση όμως με δυνατότητες, γιατί  Διοίκηση σημαίνει εξουσία και ευθύνη, δυστυχώς σήμερα η Διοίκηση έχει μόνο ευθύνες. Στο σημερινό παγκόσμιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, με τις προκλήσεις και τους περιορισμένους πόρους, Η μετάβαση από το γραφειοκρατικό μοντέλο οργάνωσης, στο μοντέλο συμμετοχικού μάνατζμεντ, το οποίο όμως θα εμπεριέχει στοιχεία ευελιξίας,  δημιουργικότητας,  στοχοθεσίας, θεωρείται θεμελιώδης ανάγκη.
 2.   Παρακαλώ για την ενημέρωση και κατά την κρίση σας ενέργειες.      

Ο Αν. Διοικητής ΠΓΝ Έβρου-  

Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σταύρος Τζωίδης

 

   ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

 

 • Διοικητή Π.Γ.Ν.Ε
 • Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας ( με την υποχρέωση να αποσταλεί στις Υπδνσεις)
 • Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ( με την υποχρέωση να αποσταλεί στους τομείς)
 • Αν. Δ/ντη Τεχνικής Υπηρεσίας ( με την υποχρέωση να αποσταλεί στα προϊσταμένους τμημάτων)
 • Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας
 • Δ/ντή Χειρουργικού Τομέα
 • Μέλη ΔΣ

 

 

Σχετικά άρθρα

Ομόφωνο «ΟΧΙ» των δικηγορικών συλλόγων Θράκης, του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Θράκης και του ΔΠΘ στην ίδρυσης “Νομικής Σχολής Πάτρας”

Δημοσιεύτηκε από: - 9 Φεβρουαρίου 2018 0
ΨΗΦΙΣΜΑ          Στην Κομοτηνή σήμερα 9-2-2018 και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου…

Κενά χωρίς τέλος στα σχολεία

Δημοσιεύτηκε από: - 11 Σεπτεμβρίου 2015 0
Ρεκόρ κενών θέσεων σε ετήσια βάση αναμένεται την σχολική χρονιά που αρχίζει σήμερα, ενώ στον αέρα είναι τα ολοήμερα σχολεία…