«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πυθίου και Ρηγίου»

Δημοσιεύτηκε στις: at 08:48
500 0
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5000923 (Κωδ. Απόφασης:1702)
Σελίδα
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28 Κομοτηνή, 69132
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ
Τηλ.: 2531352304, 2531352300
Fax: 2531081601
Email: gvalassidis@mou.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κομοτηνή, 28/07/2016
Α.Π.:
3343
Προς:
ΔΗΜΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΘΕΜΑ:
Ένταξη
της
Πράξης
«Αντικατάσταση
εσωτερικών
δικτύων
ύδρευσης
Πυθίου
και
Ρηγίου»
με
Κωδικό
ΟΠΣ
5000923
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανατολική
Μακεδονία
Θράκη
2014-2020»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.
Έχοντας
υπόψη:
1.
Το
άρθρο
90
του
«Κώδικα
Νομοθεσίας
για
την
Κυβέρνηση
και
Κυβερνητικά
Όργανα»
που
κυρώθηκε
με
το
άρθρο
πρώτο
του
π.δ.
63/2005
(ΦΕΚ
98/Α/22-4-2005),
2.
Το
Ν.3852/2010
«Νέα
Αρχιτεκτονική
της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
(ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010),
3.
Το
Π.Δ.
144/23.12.2010
(ΦΕΚ
237/Α/27.12.2010)
Οργανισμός
της
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης
4.
Την
αριθ.
17/2014
απόφαση
του
Πολυμελούς
Πρωτοδικείου
Ροδόπης
για
την…
ανάδειξη
περιφερειακών
αρχών
….και
την
ανακήρυξη
….του
Περιφερειάρχη….για
την
Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης,
όπως
αυτή
διορθώθηκε
με
την
αριθ.
22/2014
απόφαση
του
ιδίου
(Διαδικασία
Εκούσιας
Δικαιοδοσίας)
Ευρωπαϊκή
Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
5.
ο
Ν.
4314/2014
για
τη
διαχείριση,
τον
έλεγχο
και
εφαρμογή
αναπτυξιακών
παρεμβάσεων
για
την
προγραμματική
περίοδο
2014-2020»
(ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014),
6.
Την
Υπουργική
Απόφαση
με
αριθ.
32674/ΕΥΘΥ
330/23.03.2015
(ΦΕΚ
714/Β/24.04.2015)
με
την
οποία
αναδιαρθρώθηκε
η
Ειδική
Υπηρεσία
Διαχείρισης
του
Ε.Π.
Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης,
σύμφωνα
με
το
άρθρο
7
του
N.
4314/2014
και
αντικατάστασης
της
αριθμ.
41543/278/Γ ́ΚΠΣ
/
ΚΥΑ/8.12.2000
(ΦΕΚ
1501/Β ́)
κοινής
υπουργικής
απόφασης,
όπως
έχει
τροποποιηθεί
και
ισχύει,
7.
Την
αριθ.
C(2014)
10174
final
/
18.12.2014
Εκτελεστική
απόφαση
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
για
την
έγκριση
ορισμένων
στοιχείων
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανατολική
Μακεδονία
και
Θράκη»
για
στήριξη
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
το
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο
στο
πλαίσιο
του
στόχου
«Επενδύσεις
για
την
ανάπτυξη
και
την
απασχόληση»
για
την
Περιφέρεια
Ανατολικής
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5000923 (Κωδ. Απόφασης:1702)
Σελίδα
2
Μακεδονίας
και
Θράκης
στην
Ελλάδα
(CCI
2014GR16M2OP014),
8.
Την
με
αρ.
πρωτ.
145740/27.01.2015
ΚΥΑ
για
την
«Έγκριση
Στρατηγικής
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
του
ΠΕΠ
ΑΜΘ
2014-
2020,
9.
Την
Υπουργική
Απόφαση
με
αρ.
πρωτ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015
(ΦΕΚ1822/Β’/24.8.2015)
με
θέμα
«Εθνικοί
κανόνες
επιλεξιμότητας
για
τα
προγράμματα
ΕΣΠΑ
2014-2020
Έλεγχοι
νομιμότητας
δημοσίων
συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων
ΕΣΠΑ
2014-2020
από
Αρχές
Διαχείρισης
και
Ενδιάμεσους
Φορείς
Διαδικασία
ενστάσεων
επί
των
αποτελεσμάτων
αξιολόγησης
πράξεων»,
10.
Το
με
Α.Π.
12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015
έγγραφο
της
ΕΥΘΥ
με
θέμα:
«Περιγραφή
του
Συστήματος
Διαχείρισης
και
Ελέγχου
για
τα
ΕΠ
του
ΕΣΠΑ
2014-2020
που
χρηματοδοτούνται
από
το
ΕΤΠΑ,
το
ΕΚΤ
και
το
ΤΣ
στο
πλαίσιο
του
Στόχου:
Επενδύσεις
στην
Ανάπτυξη
και
την
Απασχόληση»,
11.
Την
από
26/6/2015
απόφαση
της
1ης
Επ.
Παρακολούθησης
του
Ε.Π.
«Ανατολική
Μακεδονία
και
Θράκη
2014-2020»,
με
την
οποία
εγκρίθηκε
η
μεθοδολογία,
η
διαδικασία
και
το
περιεχόμενο
της
εξειδίκευσης
του
ΕΠ,
καθώς
και
ο
προγραμματισμός
των
προσκλήσεων
και
των
εντάξεων
και
οι
τεθέντες
κατ’
έτος
στόχοι,
12.
Την
από
26/6/2015
απόφαση
της
1ης
Επ.
Παρακολούθησης
του
Ε.Π.
«Ανατολική
Μακεδονία
και
Θράκη
2014-2020»,
με
την
οποία
εγκρίθηκαν
η
μεθοδολογία
και
τα
κριτήρια
επιλογής
των
πράξεων
του
Άξονα
Προτεραιότητας,
όπως
περιγράφονται
και
εξειδικεύονται
στο
συνημμένο
στην
πρόσκληση
έγγραφο,
13.
Τη
με
αριθμ.
πρωτ.
539/09.02.2016
πρόσκληση
με
κωδικό
ΑΜΘ15,
Α/Α
ΟΠΣ:1296,
για
την
υποβολή
προτάσεων
χρηματοδότησης
πράξεων
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανατολική
Μακεδονία
και
Θράκη
2014
2020»,
14.
Την
με
αριθμ.
πρωτ.
1380/14.04.2016
αίτηση
του
Δήμου
Διδυμοτείχου
για
χρηματοδότηση
της
πράξης
με
τίτλο
«Αντικατάσταση
εσωτερικών
δικτύων
ύδρευσης
Πυθίου
και
Ρηγίου»
κωδ.
ΟΠΣ
5000923
15.
Το
με
αριθμ.
πρωτ.
2954/07.07.2016έγγραφο
της
ΕΥΔ
ΑΜΘ,
με
το
οποίο
ζητήθηκαν
συμπληρωματικά
στοιχεία/διευκρινίσεις
για
την
πράξη
16.
Το
με
αριθμ.
πρωτ.
349/14.07.2016
(αριθμ.
πρωτ.
ΕΥΔ
ΑΜΘ
3111/15.07.2016)
έγγραφο
του
Δήμου
Διδυμοτείχου
με
το
οποίο
υποβλήθηκαν
συμπληρωματικά
στοιχεία
για
την
εξέταση
της
πληρότητας
της
πρότασης
17.
Το
αποτέλεσμα
της
αξιολόγησης,
όπως
αυτό
καταγράφεται
στα
έγγραφα
τεκμηρίωσης
της
θετικής
αξιολόγησης
της
πρότασης
και
ειδικότερα
στο
Φύλλο
αξιολόγησης
και
αποτυπώνεται
στο
ΟΠΣ
–ΕΣΠΑ
και
το
ότι
η
θετική
αξιολόγηση
της
πράξης
δίδεται
με
την
προϋπόθεση
να
συμπεριληφθούν
στην
Απόφαση
Ένταξης
οι
παρακάτω
ειδικοί
όροι:
17.1
Ο
δικαιούχος
οφείλει
να
τηρήσει
τα
αναγραφόμενα
στην
αίτηση
χρηματοδότησης
του,
σύμφωνα
με
την
οποία
θα
υλοποιήσει
με
δικούς
του
πόρους
τις
δαπάνες
διακλάδωσης
(ιδιωτικές
συνδέσεις)
ώστε
το
έργο
να
καταστεί
πλήρως
λειτουργικό
17.2
Ο
δικαιούχος
θα
επικαιροποιήσει
και
θα
εγκρίνει
εντός
εξαμήνου
το
εγχειρίδιο
διοικητικών
διαδικασιών
του
18.
Την
υπ’
αριθ.3289/27.07.2016
θετική
εισήγηση
του
προϊσταμένου
της
ΕΥΔ
ΕΠ
ΑΜΘ
για
ένταξη
της
πράξης
«Αντικατάσταση
εσωτερικών
δικτύων
ύδρευσης
Πυθίου
και
Ρηγίου»
κωδ.
ΟΠΣ
5000923στο
Ε.Π.
Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης
2014-2020.
Αποφασίζει
την
ένταξη
της
Πράξης
«Αντικατάσταση
εσωτερικών
δικτύων
ύδρευσης
Πυθίου
και
Ρηγίου»
στον
Άξονα
Προτεραιότητας
«Βελτίωση
της
ελκυστικότητας
της
Περιφέρειας
ως
τόπου
εγκατάστασης
επιχειρήσεων
και
ατόμων»
του
Ε.Π.
«Ανατολική
Μακεδονία
Θράκη».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):
5000923
2.Δικαιούχος:
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
3.Κωδικός Δικαιούχου:
40111098
4.Φυσικό
αντικείμενο
της
πράξης:
Η
παρούσα
πράξη,
η
οποία
αποτελείται
από
ένα
υποέργο,
περιλαμβάνει
:
-Αντικατάσταση
21.820
m
δικτύου
ύδρευσης
(διατομών
Φ63
έως
Φ250),
με
νέους
αγωγούς
πολυαιθυλενίου.
Πιο
συγκεκριμένα
θα
γίνει
αντικατάσταση
των
σωληνώσεων:
α)
Διατομής
Φ63
σε
μήκος
3.200
μέτρων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5000923 (Κωδ. Απόφασης:1702)
Σελίδα
3
β)
Διατομής
Φ75
σε
μήκος
13.100
μέτρων
γ)
Διατομής
Φ90
σε
μήκος
2.000
μέτρων
δ)
Διατομής
Φ110
σε
μήκος
230
μέτρων
ε)
Διατομής
Φ140
σε
μήκος
160
μέτρων
στ)
Διατομής
Φ160
σε
μήκος
170
μέτρων
ζ)
Διατομής
Φ200
σε
μήκος
2.650
μέτρων
η)
Διατομής
Φ250
σε
μήκος
310
μέτρων
-Τοποθέτηση
500
αναμονών
(σε
αντικατάσταση
των
παλαιών)
για
σύνδεση
των
καταναλωτών
με
το
νέο
δίκτυο
-Τοποθέτηση
4
νέων
πυροσβεστικών
κρουνών
-Εξορθολογισμός
και
ποιοτική
αναβάθμιση
του
δικτύου,
μέσω
της
με
τη
δημιουργία
ενός
ξεχωριστού
βρόγχου
δικτύου
στις
οικίες
κοντά
στη
δεξαμενή
και
την
τοποθέτηση
ενός πιεστικού
συγκροτήματος
(booster)
στον
οικίσκο
της
δεξαμενής
για
να
καλυφθούν
οι
απαιτήσεις
σε
πρόσθετη
πίεση
του
βρόγχου
της
περιοχής
πλησίον
της
δεξαμενής,
χωρίς
τον υποβιβασμό
της
πίεσης
στα
χαμηλότερα
σημεία
και
την
τοποθέτηση
έξι
αερεξαγωγών
βαλβίδων
σε
θέσεις
όπου
λόγω
του
φυσικού
ανάγλυφου,
κατά
μήκος
των
αγωγών παρατηρείται
συγκέντρωση
αέρα.
-Αποκατάσταση
ασφαλτικών
οδοστρωμάτων
και
πεζοδρομίων
στους
οικισμούς
Πυθίου
(συμπεριλαμβανομένου
και
του
Σιδηροδρομικού
Σταθμού
Πυθίου),
και
Ρηγίου,
της
Τοπικής
Κοινότητας
Πυθίου
του
Δήμου
Διδυμοτείχου
5.
Παραδοτέα
πράξης:
Η
παρούσα
πράξη,
η
οποία
αποτελείται
από
ένα
υποέργο,
περιλαμβάνει
:
-Αντικατάσταση
21.820
m
δικτύου
ύδρευσης
(διατομών
Φ63
έως
Φ250),
με
σωλήνες
πολυαιθυλενίου.
-Τοποθέτηση
500
αναμονών
για
σύνδεση
των
καταναλωτών
με
το
νέο
δίκτυο
-Τοποθέτηση
4
νέων
πυροσβεστικών
κρουνών
-Tοποθέτηση
ενός
πιεστικού
συγκροτήματος
(booster)
στον
οικίσκο
της
δεξαμενής
-Αποκατάσταση
ασφαλτικών
οδοστρωμάτων
και
πεζοδρομίων στους
οικισμούς
Πυθίου
(συμπεριλαμβανομένου
και
του
Σιδηροδρομικού
Σταθμού
Πυθίου),
και
Ρηγίου,
της
Τοπικής
Κοινότητας
Πυθίου
του
Δήμου
Διδυμοτείχου.
6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες
ύδρευσης
Άτομα
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
541,00
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.
Η
ημερομηνία
έναρξης
της
Πράξης
ορίζεται
η
01/08/2016.
8.
Η
ημερομηνία
λήξης
της
Πράξης
ορίζεται
η
31/07/2017.
9.
10.
Η
ημερομηνία
ανάληψης
της
πρώτης
νομικής
δέσμευσης
του
κύριου
υποέργου
ορίζεται
η
31/12/2016.
ημερομηνία
προσδιορίζεται
με
βάση
τον
χρονοπρογραμματισμό
του
δικαιούχου,
όπως
αυτός
αποτυπώνεται
στο
ΤΔΠ
και
λαμβάνει
υπόψη
τις
προθεσμίες
του
άρθρου
28
του
Ν.
4314/2014.]
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
Α.1. Άμεσες δαπάνες
i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ
1.479.674,80
1.339.903,80
139.771,00
δαπάνες
διακλαδωσης
ii. ΦΠΑ
0,00
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
1.479.674,80
1.339.903,80
139.771,00
ΣΥΝΟΛΑ
1.479.674,80
1.339.903,80
139.771,00
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
1.479.674,80
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5000923 (Κωδ. Απόφασης:1702)
Σελίδα
4
11.
Η
επιλέξιμη
δημόσια
δαπάνη
για
τον
υπολογισμό
της
στήριξης
της
Ένωσης
ανέρχεται
σε
1.339.903,80
12.
Το
ποσό
της
δημόσιας
δαπάνης
που
δεν
εγγράφεται
στο
ΠΔΕ
ανέρχεται
σε
139.771
και
χρηματοδοτείται
ή
θα
χρηματοδοτηθεί
από
Ίδια
Δημ.
Συμμετοχή
.
Β.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
13.
Η
δημόσια
δαπάνη
της
πράξης
που
προτείνεται
για
εγγραφή
στο
Πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεων
ανέρχεται
σε
1,339,903.80
€.
Η
δημόσια
δαπάνη
της
πράξης
επιμερίζεται
ως
ακολούθως:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
ΕΠ0311
2016ΕΠ03110025
Νέο Εργο ΠΔΕ
NAI
1.339.903,80
*
Ο
κωδικός
εναρίθμου
τίθεται
σε
ισχύ
μετά
την
έγκριση
της
ΣΑ
από
τον
Υπουργό.
14.
Η
επιλέξιμη
δημόσια
δαπάνη
που
εγγράφεται
στο
ΠΔΕ
ανέρχεται
σε
1,339,903.80
€.
Γ.
ΟΡΟΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο
δικαιούχος
υποχρεούται
να
τηρήσει
τους
όρους
της
απόφασης
ένταξης
και
να
υλοποιήσει
την
πράξη,
σύμφωνα
με
τους
όρους
και
τον
χρονικό
προγραμματισμό
αυτής,
καθώς
και
να
τηρήσει
τις
υποχρεώσεις
που
παρατίθενται
στο
συνημμένο
Παράρτημα
Ι,
το
οποίο
αποτελεί
αναπόσπαστο
μέρος
της
απόφασης
ένταξης.
Σε
περίπτωση
που
η
υλοποίηση
της
πράξης
αποκλίνει
από
τους
όρους
της
απόφασης
ένταξης,
η
ΔΑ
επανεξετάζει
την
πράξη
και
μπορεί
να
προβεί
στην
ανάκληση
της
απόφασης
ένταξής
της.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά άρθρα

Αθανάσιος Τσώνης: “Απο την Δευτέρα 19 Απριλίου αναμένεται να ανοίξουν πιλοτικά τα χερσαία σύνορα του Προμαχώνα και της Νυμφαίας.”

Δημοσιεύτηκε από: - 15 Απριλίου 2021 0
Όπως αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΑΜΘ κ. Αθανάσιος Τσώνης: Με την ευχή η φετινή σεζόν να είναι η αρχή της…

Εντυπωσίασε και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου , η μπάντα του πολεμικού ναυτικού , στην πλατεία του Φάρου

Δημοσιεύτηκε από: - 2 Ιουνίου 2017 0
Η συναυλία ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 και οι μελωδίες ξεσήκωσαν τον κόσμο που χειροκρότησε θερμά τους μουσικούς και τους…

Οι ανθέλληνες Αλβανοτσάμηδες. Υπαρκτό ή ανύπαρκτο ζήτημα; (γράφει ο Ιωάννης Ελ. Σιδηράς)

Δημοσιεύτηκε από: - 23 Οκτωβρίου 2018 0
Οι ανθέλληνες Αλβανοτσάμηδες. Υπαρκτό ή ανύπαρκτο ζήτημα; Η αλβανική πλευρά ανέκαθεν θέτει στις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις το δήθεν υπαρκτό ζήτημα…