Απαγόρευση αλιείας στον Ποταμό Έβρο και τα κανάλια του , λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Δημοσιεύτηκε στις: at 12 Απριλίου 2018
647 0

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡOY
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Την αρ. ΔΔ οικ. 1323-30.3.2016 (ΦΕΚ 952Β/6.4.2016) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.Θ.
4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α ΚΑΙ Ν.2040/92, ΦΕΚ 70Α).
6. Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49Α) «Περί αλιείας υδρόβιων ζώων λιμνών , ποταμών και προστασίας αυτών.
7. Την παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 235/79(ΦΕΚ 65Α) «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας».
8. Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα της περιφερειακής ενότητας Έβρου.
9. Την με αρ. πρωτ. 5427/19-03-2018 εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου για την απαγόρευση της αλιείας στους ποταμούς, λίμνες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Π.Ε. Έβρου από τις 15 Απριλίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.
10. Την με αρ. 51/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. για το ίδιο θέμα (απόσπασμα Πρακτικού 5 /2018, συνεδρίαση της 28-03-2018).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απαγόρευση της αλιείας των υδρόβιων οργανισμών στους ποταμούς Έβρο και το Δέλτα του στους χειμάρρους Ειρήνη (Μαΐστρου), Λουτρού, Αρδανίου, Προβατώνα, Μαυρόρεμα, Διαβολόρεμα, υδροταμιευτήρα Αλεξ/πολης, φράγματος Καβησσού, στους παραποτάμους του Έβρου κανάλια και γενικά σε όποιους υδάτινους σχηματισμούς γλυκού νερού της Π.Ε. Έβρου χώρου ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου, διαβιούν ψάρια, από 15 Απριλίου
ΠΡΟΣ: Τους Επαγγελματίες και Ερασιτέχνες Αλιείς ΚΟΙΝ.: Όπως ο Π.Δ.
μέχρι και 30 Μαΐου 2018, με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών (ιχθύων κλπ.) και την δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης εφόσον αυτό κριθεί από το Τμήμα Αλιείας Έβρου της Π.Ε. Έβρου.
Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από τις 15 Απριλίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ..
Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση η καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.
Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και οι σχετικές ελεγκτικές Υπηρεσίες.
Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λπ.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Σχετικά άρθρα

Ολοκληρώθηκε η 4η Συνεδριακή Διάσκεψη της Κ.Ε.Δ.Ε. με ψηφιακό οικοδεσπότη την Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Δημοσιεύτηκε από: - 19 Νοεμβρίου 2020 0
Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη Αυτοδιοίκηση, στην υπηρεσία των τοπικών μας κοινωνιών, αν δεν διαθέτουμε νέα…