Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 17-06-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 4464

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΧ.

Δ/ΝΣΗ: Ευαγγελιστρίας 2 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 105.63-Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131510932-933 FAX: 210-3248122

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

(α) των άρθρων 5, 11 και 12 του Νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄)

(β) την παρ. 1 του άρθ. 112 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73 τ. Α΄)

(γ) του άρθρου 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 τ. Α΄)

(δ) του άρθρου μόνου του Π.Δ. 575/1980 (ΦΕΚ 157 τ. Α΄)

(ε) των άρθρων 282 και 283 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)

2. Το Π.Δ 184/2009 (ΦΕΚ 213 τ. Α΄) περί «Σύστασης Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του»

3. Το Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20 τ. Α΄) περί «Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

4. Την Υ6/25-09-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα»

5. Το 2648/8-04-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6Ι06465ΦΘΕ-94Ο) το οποίο αναφέρεται στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα η παράγραφος 1.10 που προτείνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές με απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

6. Τη γνώμη των μελών του ΚΣΟΠΠ, όπως αυτή εκφράστηκε κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας (3687/23-05-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας) με τα εν λόγω μέλη του ΚΣΟΠΠ

7. Την εμπειρία των τελευταίων αντιπυρικών περιόδων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την ετοιμότητα των εμπλεκομένων κρατικών φορέων και των ΟΤΑ σε μέσα και Υπηρεσίες κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τα οποία το ΚΣΟΠΠ προτείνει οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, όπως με απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Δεχόμαστε την πρόταση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή εκφράστηκε κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τα εν λόγω μέλη του ΚΣΟΠΠ και ορίζουμε όπως οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, με απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

Οι ακριβείς περιοχές, ο χρόνος απαγόρευσης καθώς και όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου θα καθοριστούν στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και δύναται να ισχύουν καθ’όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

α) Γραφεία κ.κ. Συντονιστών

β) Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας, με την παράκληση για την αναπαραγωγή της παρούσας και την αποστολή της στους οικείους Δήμους για ενημέρωση και υποβολή σχετικής πρότασης στο ΣΟΠΠ όπου συντρέχει περίπτωση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

α) Γραφείο κ. Υπουργού

β) Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως Υπουργείου κας Χ. Μπαριτάκη

2. Πυροσβεστικό Σώμα Γραφείο κ. Αρχηγού

3. Ελληνική Αστυνομία Γραφείο κ. Αρχηγού

4. Περιφέρειες

α) Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών

β) Γραφεία κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών (δια των οικείων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας)

γ) Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας, με την παράκληση για την αναπαραγωγή της παρούσας και αποστολή της στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

4. ΓΓΠΠ / Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Προηγούμενο άρθροΟ Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμος στο Σκαλάνι Ηρακλείου Κρήτης
Επόμενο άρθροΣεβ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμος: “Η Ορθόδοξη Εκκλησία ή θα μιλήσει τώρα ή θα πρέπει να κλείσει το στόμα της για πάντα”