ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Ι.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο οικονομικό έτος 2017 η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών λειτουργώντας με γνώμονα την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, προέβη στις εξής κυριότερες ενέργειες:

 

 • Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις Αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν.

 

 • Υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

 

 • Απέστειλε τα προβλεπόμενα Μηνιαία Οικονομικά Στοιχεία στους ανάλογους φορείς μέσω της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 

 • Τήρησε το Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

 • Τήρησε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και την Αναλυτική Λογιστική.

 

 • Κατάρτισε και Δημοσίευσε Ισολογισμό προηγ. χρήσης κατόπιν ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

 

 • Τήρησε  φυσική και λογιστική αποθήκη για την παρακολούθηση κατ’ αξία και ποσότητα των υλικών που προμηθεύεται και διακινεί ο δήμος.

 

 • Κατάρτισε τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του επόμενου οικονομικού έτους 2018.

 

 • Επαναβεβαίωσε υφιστάμενους Χρηματικούς Καταλόγους (απαιτήσεις από εισπρακτέα υπόλοιπα περασμένων ετών)  συνολικού ύψους 8.426.758,63 €.

 

 • Συνέταξε και Βεβαίωσε νέους Χρηματικούς Καταλόγους συνολικού ύψους 2.279.254,43 €.

 

ΙΙ.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός Ομάδας
Εσόδων
Περιγραφή Εσόδων Αρχικός
Προϋπ/μός
Τελικός
Προϋπ/μός
(με αναμ/σεις)
Βεβαιωθέντα
Έσοδα
Εισπραχθέντα
Έσοδα
0 Τακτικά Έσοδα 27.437.917,58   28.013.017,84   28.349.980,79   28.324.498,39  
1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 1.209.851,96   4.356.752,58   3.702.509,93   3.551.862,72  
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.459.362,00   1.370.951,95   2.057.361,61   1.324.433,05  
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 6.520.607,80 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 8.416.647,58   8.652.700,21   8.426.758,63   593.461,77  
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 4.601.150,00   4.553.559,99   4.239.180,58   4.239.180,58  
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 2.163.000,00   9.075.109,29   9.071.824,29   9.071.824,29  
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.465.010,00   3.606.357,84   2.042.598,63   2.042.598,63  
Σύνολο 46.752.939,12   66.149.057,50   57.890.214,46   49.147.859,43  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Ι.  Λειτουργικά Έξοδα
Κωδικός Ομάδας
Εξόδων
Περιγραφή Εξόδων Αρχικός
Προϋπ/μός
Τελικός
Προϋπ/μός
(με αναμ/σεις)
Τιμ/θέντα (1) Ενταλθέντα Πληρωθέντα
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.108.898,09   9.808.560,69   9.326.538,98   9.288.317,64   9.288.317,64  
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 3.643.591,06 4.491.722,21 3.625.947,24 3.384.945,55 3.384.945,55
63,64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 1.384.625,96 3.159.876,59 2.463.708,50 1.692.933,96 1.692.933,96
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 35.086,99 39.533,58 35.086,18 34.213,37 34.213,37
66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 1.392.332,09 3.015.971,34 2.094.902,48 1.371.603,46 1.371.603,46
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 14.146.024,65 15.115.153,88 14.255.889,03 14.239.231,64 14.239.231,64
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 2.163.000,00 2.324.648,66 1.727.990,37 1.568.570,91 1.568.570,91
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 12.471.426,80 12.907.575,06 4.491.750,21 4.457.573,79 4.457.573,79
Σύνολο  (Ι) 44.344.985,64 50.863.042,01 38.021.812,99 36.037.390,32 36.037.390,32
ΙΙ. Επενδύσεις
Κωδικός Ομάδας
Εξόδων
Περιγραφή Εξόδων Αρχικός
Προϋπ/μός
Τελικός
Προϋπ/μός
(με αναμ/σεις)
Τιμ/θέντα (1) Ενταλθέντα Πληρωθέντα
71 Αγορές 198.000,00 5.619.601,89 1.249.056,00 939.777,08 939.777,08
73 Έργα 744.865,93 7.500.715,65      977.384,38 977.384,38 977.384,38
74 Μελέτες 159.144,07 721.513,67 200.188,23 101.247,61 101.247,61
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 17.462,80 17.462,80 17.462,80 17.462,80
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 1.246.958,73 1.240.574,73 1.218.800,91 1.218.800,91 1.218.800,91
Σύνολο (ΙΙ) 2.348.968,73 15.099.868,74 3.662.892,32 3.254.672,78 3.254.672,78
9111 Αποθεματικό 58.984,75 186.146,75 0,00 0,00 0,00
Γενικό σύνολο εξόδων 46.752.939,12 66.149.057,50 41.684.705,31 39.292.063,10 39.292.063,10
 1. Στο παραπάνω σύνολο τιμολογημένων δεν συμπεριλαμβάνονται παραστατικά ύψους 496.660,47 € τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω πράξης από την αρμόδια ελεγκτική αρχή. Ωστόσο η πιθανή μελλοντική υποχρέωση από τα εν λόγω παραστατικά λαμβάνεται ως δεδομένη μέχρι την τελική έκβαση της εκκρεμότητας.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύνολο των μεταφερόμενων στο επόμενο έτος οφειλών υπολογίστηκε ισόποσα αυξημένο και δημιουργήθηκαν ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2018.

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Α Β Β προς Α

(ΕΚΤΕΛΕΣΗ)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  ΕΣΟΔΑ 87,50%
66.149.057,50 €   57.890.214,46  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 74,20%
66.149.057,50 €   49.147.859,43 €
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 84,80%
57.890.214,46   49.147.859,43 €
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Α Β Β προς Α

(ΕΚΤΕΛΕΣΗ)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 63,01%
66.149.057,50 41.684.705,31
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 59,39%
66.149.057,50 39.292.063,10 €
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 94,26%
41.684.705,31 39.292.063,10 €
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ –  ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (1)
Α Β Α πλην Β
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
49.147.859,43 € 39.292.063,10 € 9.855.796,33€
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

41.684.705,31  €

(ΠΡΑΞΕΙΣ)496.660,47   €

42.181.365,78€

39.292.063,10 € 2.889.302,68€
(1) Επάρκεια Χρηματικού Υπολοίπου για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων.

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Α Β Α πλην Β
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ

  • ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ  ΟΦΕΙΛΩΝ
  • ΣΥΝΕΧ/ΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΟΜ.ΕΤΟΥΣ
  • ΣΥΝΕΧ/ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
  • ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΟΜ. ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

(ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)

9.855.796,33€ 4.905.796,33€ 4.950.000,00€

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2017

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • Προϋπολογισμός πράξης  : 200.000 €
 • Συμβατική δαπάνη: 90.395.89€ + 44.248.62€ Συμπλ. Συμβ. To έργο ολοκληρώθηκε μέσα στο 2017

 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΑΔΙΟΥ  “ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ”

 • Προϋπολογισμός έργου : 20.000 €  
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΦΕΡΩΝ

 • Προϋπολογισμός πράξης  : 60.000  €  
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το  2017

 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Φ. ΚΟΣΜΑΣ

 • Προϋπολογισμός πράξης :  25.000 €  
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το  2017

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

 • Προϋπολογισμός πράξης : 74.200 €  
 • Συμβατική δαπάνη : 37.100 €
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το  2017

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ Σ.Μ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 • Προϋπολογισμός πράξης :  73.000  €  
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το  2017

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΒΑΝΤΑ

 • Προϋπολογισμός πράξης :  29.372 €  
 • Συμβατική δαπάνη : 23.831,50 €
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το  2017

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 • Προϋπολογισμός πράξης :  20.000  €  
 • Συμβατική δαπάνη : 18.200 €
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το  2017

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΡΑΣ- ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ

 • Προϋπολογισμός: 128.000 ε
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το  2017

 

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΑΛΟΥ

 • Προϋπολογισμός πράξης : 40.000  €  
 • Συμβατική δαπάνη : 22.800 €
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017

 

ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ

 • Προϋπολογισμός πράξης :  70.000 €  
 • Συμβατική δαπάνη : 61.309,06 €
 • Το έργο ολοκληρώθηκε το 2017   

 

Υδραυλική Μελέτη Πετάλου

 • Προϋπολογισμός πράξης  100.000
 • Η ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2017

 

ΕΡΓΑ  ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ  ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟ 2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΓΕ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 • Προϋπολογισμός πράξης: 9.500.000  €  
 • Εντάχθηκε με την 3428/2-8-16 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.  , στο Ε.Π. Αν. Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020
 • Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός 12θέσιου Γυμνασίου και 12θέσιου Λυκείου (δυναμικότητας 360 μαθητών έκαστο) στο ΟΤ473Α (περιοχή ΚΕΓΕ) σε οικόπεδο 12.068,40 μ2. Τα δύο κτίρια θα έχουν συνολική επιφάνεια 6.385,82 μ2 (υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος). Επίσης θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. To 2017 έγινε ο διαγωνισμός και βγήκε ο ανάδοχος. Το έργο εκτελείται

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 • Προϋπολογισμός πράξης  2.332.789,63

Οι βασικοί άξονες της μελέτης είναι, αφενός η αποκατάσταση του τοπίου της παραλιακής ζώνης με τρόπο ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της όπως παραδοσιακά γινόταν στην πόλη μέχρι και πριν την ανακατασκευή της προστασίας της και αφετέρου η περιβαλλοντική αναβάθμιση της έκτασης, με τη δημιουργία  νέων χώρων πρασίνου και περιπάτου, με τη χρήση σύγχρονων υλικών που είναι εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Ο χώρος θα είναι προσβάσιμος για όλες τις κατηγορίες των κατοίκων της πόλης, καθώς προβλέπεται δημιουργία λωρίδας τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ.

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 • Προϋπολογισμός πράξης  1.192.201,86.

Η περιοχή παρεμβάσεων διαμορφώθηκε στη σημερινή της μορφή μετά την κατασκευή των εξωτερικών έργων του νέου λιμένα Αλεξανδρούπολης (νέος προσήνεμος μόλος), εξαιτίας της δράσης των θαλάσσιων ρευμάτων, κυματισμών κλπ. Εκτείνεται δυτικά του επιβατικού λιμένα Αλεξανδρούπολης, είναι επίπεδη και η μέση της στάθμη κυμαίνεται από +1,90μ  έως +1,20μ. Η περιοχή διαχωρίζεται από την υπόλοιπη ζώνη Παραλίας (Λεωφόρος Β. Αλεξάνδρου) με τοίχο αντιστήριξης μέσου ύψους 4.60 μ. Για δεκαετίες , μέχρι και το 1980, αυτό το τμήμα της παραλίας λειτουργούσε ως οργανωμένη πλαζ.

Σήμερα η προς διαμόρφωση έκταση έχει αποκτήσει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης με διάσπαρτα αυθαίρετα παραπήγματα και κατεστραμμένες δαπεδοστρώσεις, οι οποίες θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 • Προϋπολογισμός πράξης  1.200.000

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ηπιοποίηση της κυκλοφορίας, στην επέκταση του ποδηλατοδρόμου επί της Λεωφόρου Β. Αλεξάνδρου (παραλιακή) από το ύψος της διασταύρωσης με την Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Κύπρου και στη διαμόρφωση νέου χώρου στάθμευσης πλησίον του γηπέδου (σε υφιστάμενο χώρο).

Οι νέες παρεμβάσεις, εστιάζουν στη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας, κυκλοφοριακής ικανότητας και ασφάλειας της οδού, παράλληλα με την επέκταση του δικτύου του ποδηλατοδρόμου και της διάταξης του χώρου στάθμευσης. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται λεπτομερής επανασχεδιασμός των λωρίδων κυκλοφορίας για τα οχήματα και τα ποδήλατα, νέα διάταξη των διασταυρώσεων, νέες ρυθμίσεις στάσης ή στάθμευσης των οχημάτων, νέα φωτεινή, οριζόντια και κάθετη σήμανση (οχημάτων και ποδηλάτων), νέα έργα υποδομής και διάταξη χώρου στάθμευσης.

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  Νο1-3 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ(ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΦΕ)

 • Προϋπολογισμός πράξης 2.950.000

 

Α)  Αποκατάσταση της αποθήκης 1 και μετατροπή αυτής σε χώρο  έκθεσης και πώλησης τοπικών προϊόντων

Β) Κατασκευή νέου κτηρίου από μεταλλικό φέροντα οργανισμό  την θέση 2 με χρήση χώρου εστίασης και Καφέ

Το νέο κτίριο συμπληρώνει  το «κενό» του διασπασμένου μετώπου των εμπορικών αποθηκών δια μέσου της «επαναφοράς» του όγκου της αρχικής αποθήκης αρ. (3) (πριν από το 1915),  με τις αναγκαίες βελτιώσεις όπως επιβάλλεται από τη νέα χρήση του ως κινηματοθέατρο.

Στην κύρια όψη προς τη  θάλασσα, οι δύο χαμηλές δίρριχτες στέγες με  τη γυάλινη επικάλυψη στεγάστρου (σε υποχώρηση από την οικοδομική  γραμμή) κάνουν υπόμνηση της δίδυμης στέγης της μεσοπολεμικής αποθήκης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την ανάδειξη της διατηρούμενης τοιχοποιία της.

Γ)  Αποκατάσταση της διατηρητέας αποθήκης 3  με χρήση κινηματοθεάτρου .

Το νέο κτίριο συμπληρώνει  το «κενό» του διασπασμένου μετώπου των εμπορικών αποθηκών δια μέσου της ‘’επαναφοράς’’ του όγκου της αρχικής αποθήκης αρ. (3) (πριν από το 1915),  με τις αναγκαίες βελτιώσεις όπως επιβάλλεται από τη νέα χρήση του ως κινηματοθέατρο.

Στην κύρια όψη προς τη  θάλασσα, οι δύο χαμηλές δίρριχτες στέγες με  τη γυάλινη επικάλυψη στεγάστρου (σε υποχώρηση από την οικοδομική  γραμμή) κάνουν υπόμνηση της δίδυμης στέγης της μεσοπολεμικής αποθήκης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την ανάδειξη της διατηρούμενης τοιχοποιία της.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  : 1.200.000 €

Προβλέπεται η ανέγερση ισόγειου κτιρίου, επιφάνειας 680 τ.μ. για τις ανάγκες στέγασης των νηπιαγωγείων της Αλεξανδρούπολης (τριθέσιο νηπιαγωγείο).

ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Νο4 ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 • Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  : 1.360.000

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Νο5 ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ – ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • Προϋπολογισμός πράξης : 1.250.000  €

  

AΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

 • Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  : 2.500.000 €

Προβλέπεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασικού τύπου σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου και παράλληλα η αναβάθμιση και βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικότητας του υφιστάμενου υδροθεραπευτηρίου με τη δημιουργία εσωτερικής πισίνας για ομαδικό λουτρό και την ενοποίηση ατομικών λουτήρων και την αλλαγή των εσωτερικών επενδύσεων, ψευδοροφών  διακοσμήσεων, φωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ  

 • Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  : 2.900.000 € (ΔΑΝΕΙΟ)

 

Θα ανεγερθεί ισόγειο κτίριο επιφάνειας περίπου 1.025 μ2 εντός οικοπέδου 29.990 μ2 στο 4608 τεμάχιο διανομής Φερών.

Το σφαγείο θα περιλαμβάνει στάβλους αναμονής, χώρους παραγωγής με γραμμές σφαγής, τμήματα επεξεργασίας υποπροϊόντων, ψυκτικούς θαλάμους, γραφεία κτηνιάτρου, χώρους προσωπικού (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής), μηχανοστάσιο. Τα υγρά απόβλητα θα επεξεργάζονται σε βιολογικό καθαρισμό που θα κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο.

Έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης, έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι, έχει εκπονηθεί προμελέτη και οικονομοτεχνική μελέτη για τη λήψη δανείου και αναμένεται η έκδοση απόφασης για δημοπράτηση του έργου με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 • Προϋπολογισμός πράξης : 1.200.000  €

Θα ανεγερθεί ισόγειο μονώροφο κτίριο 460 μ2 στο χώρο της παλιάς ιχθυαγοράς. Θα περιλαμβάνει 15 καταστήματα των 20 εως 30 τ.μ., με διατήρηση των στοών ως είχαν.

         

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝ. ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 • Προϋπολογισμός πράξης :  6.194.042,30 €
 • Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου βρίσκεται σε εξέλιξη.

       

ΜΕΛΕΤΗ  ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 • Προϋπολογισμός πράξης : 7.700.000
 • Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία ενός κλειστού Γυμναστηρίου για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων Πετοσφαίρισης (VOLLEYBALL), Καλαθοσφαίρισης (BASKETBALL), Χειροσφαίρισης (HANDBALL), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Αλεξανδρούπολης

Αφορά στην γενική χωρική οργάνωση στο σύνολο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τον καθορισμό των χρήσεων γης. Είναι υπό εκπόνηση (Β1 Φάση) (Προκαταρκτικές προτάσεις)

Πολεοδομικό σχέδιο Φυτωρίου- Μαϊστριανών

Υπό τελική εγγραφή στο κτηματολόγιο η αναθεώρηση της 1ης/2014 Πράξης Εφαρμογής και ολοκλήρωση της διαδικασίας της πολεοδόμησης

Πολεοδομικό σχέδιο Ν. Χιλής

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (27ΑΑΠ/26.02.2016) το Προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.

Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής και βρίσκεται σε διαδικασία τελικής κύρωσης (από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας)

Πολεοδομικό σχέδιο Απαλού

Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις / γνωμοδοτήσεις των φορέων και η νέα ανάρτηση που αφορά και αναθεώρηση τμημάτων του υφιστάμενου οικισμού. Επανακατατέθηκε η μελέτη προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                    Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Σε εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση των σχεδίων και των μελετών για επιμέρους ρεύματα αποβλήτων όπως τα πράσινα, τα ογκώδη καθώς και αυτά των εκσκαφών και κατεδαφίσεων. Στο πλαίσιο αυτό

 • συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της προμήθειας κλαδοτεμαχιστή, για την μείωση του όγκου των προϊόντων κλαδέματος και την δημιουργία των προϋποθέσεων για οικολογική διαχείριση  
 • ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων, εντός του αστικού ιστού της πόλης
 • ολοκληρώθηκαν οι βασικοί άξονες διατάξεων που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Περιβάλλοντος του δήμου στον οποίον πλέον περιλαμβάνονται θέματα καθαριότητας, πρασίνου και γενικά διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων. Η διαδικασία έγκρισης βρίσκεται σε αναμονή, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τον πρότυπο Κανονισμό Καθαριότητας που θα δοθεί από το Υπουργείο στους δήμους και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ΔσΠ
 • έγιναν εισηγήσεις για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ δήμου και ΔΙΑΑΜΑΘ, σχετικά με την λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και της εφαρμογής μεθοδολογίας ως προς την ορθή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου
 • σχεδιάστηκαν προτάσεις και λήφθηκε μέριμνα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων σε περιοχές ευθύνης του δήμου
 • ολοκληρώθηκε η μελέτη για την οργάνωση και λειτουργία των εργασιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τις υπηρεσίες του δήμου στα πλαίσια λήψης της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων
 • συγκεντρώθηκαν, επεξεργάστηκαν και υποβλήθηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν τη διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο δήμου για τα έτη 2015 – 2016, σε εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
 • σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το πλαίσιο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και τέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες στη βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στο έλεγχο του πληθυσμού μέσω της ενίσχυσης και προώθησης των στειρώσεων. Συνολικά διαχειρίστηκαν 285 αδέσποτα ζώα συντροφιάς, τα οποία σημάνθηκαν, καταγράφηκαν, στειρώθηκαν, αποπαρασιτώθηκαν και εμβολιάστηκαν ενώ σε όσα από αυτά ανιχνεύτηκαν νοσήματα υποβλήθηκαν στη κατάλληλη θεραπεία
 • καταρτίστηκαν σχέδια για τη βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου ενώ ξεκίνησε και η σταδιακή μεταφορά των ζώων που φιλοξενούνται στην εγκατάσταση στη περιοχή της Μαΐστρου
 • μερίμνησε για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης μέρους των δαπανών της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
 • συνεχίστηκαν οι δράσεις που αφορούν τη μέριμνα καθαρισμού των ακάλυπτων οικοπέδων  από τους ιδιοκτήτες τους καθώς και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του δήμου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
 • συμμετείχε και υποστήριξε ενεργά συνεργασίες και παρουσία σε μια σειρά κομβικών περιβαλλοντικών θεμάτων για το δήμο, όπως η ποιότητα νερού, η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, ο σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων.
 • διατηρεί και ενημερώνει συνεχώς χωρικά και λοιπά ψηφιακά δεδομένα σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών διευκολύνοντας τη πρόσβαση στη πληροφορία αλλά και τη λήψη αποφάσεων όποτε αυτό ζητηθεί. Στα πλαίσια αυτά ολοκλήρωσε το 2016 και τη πρώτη ψηφιακή αποτύπωση των δενδροστοιχιών της πόλης.
 • μερίμνησε για τη προμήθεια και φύτευση συνολικά 12.600 ανθοκομικών φυτών, 5.025 θάμνων, 442 καλλωπιστικών δένδρων και 75 οπωροφόρων. Σε συνεργασία με το τμήμα αθλητισμού τοποθετήθηκαν 180 τ.μ. έτοιμου χλοοτάπητα και χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 900 κιλά σπόρων σε αναχλοάσεις.

 

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

 • Τακτική Συντήρηση και επισκευές  πάσης φύσεως οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων  και μηχανημάτων έργου του Δήμου μας (100 οχήματα, αγροτικά μηχανήματα & μηχανήματα έργου).
 • Διαχείριση δρομολογίων απορριμματοφόρων, φορτηγών, οχημάτων ειδικής χρήσης, λεωφορείων ,σαρώθρων και συρμών μεταφόρτωσης.
 • Προγραμματισμός και διαχείριση ελέγχων καταλληλότητας (ΚΤΕΟ)  οχημάτων.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών έγκρισης κίνησης οχημάτων εκτός ορίων Νομού.
 • Καταγραφή και αρχειοθέτηση υπερωριακής εργασίας προσωπικού της  Υπηρεσίας.
 • Τακτικές επεμβάσεις από ομάδες προσωπικού η/και μηχανοκίνητα μέσα, σε επιβαρυμένες περιοχές, οικισμούς και  σε έκτακτα συμβάντα. (Πυρκαγιές, εργασίες αποκατάστασης με μηχανικά μέσα χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων κλπ )
 • Ανακατασκευή  υπερκατασκευών τεσσάρων απορριμματοφόρων.
 • Κατασκευή μεταλλικών δομών Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
 • Συντήρηση, επισκευή και διαχείριση  κάδων απορριμμάτων πάσης φύσεως.
 • Σύνταξη μελετών προμήθειας ανταλλακτικών , εξαρτημάτων και αναλωσίμων.
 • Σύνταξη μελετών ασφάλισης οχημάτων , αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου.

 

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

 • Τακτικοί καθαρισμοί περιοχής «Πλατανότοπος» Μαΐστρου (πολιτιστικές εκδηλώσεις-Μουσείο).
 • Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων παλιού λατομείου Μάκρης , Παλαγίας και Πλατανότοπου Μαΐστρου.
 • Περιμετρικός καθαρισμός ΧΑΔΑ Αλεξανδρούπολης ( αντιπυρική περίοδο 2 φορές).
 • Επανειλημμένος καθαρισμός περιοχών και οικισμών Δικέλλων και Μάκρης.
 • Ανάπτυξη Κάδων Ανακύκλωσης παραλιακής ζώνης Μάκρης-Αγίας Παρασκευής-Δικέλλων-Μεσημβρίας -Παλαγίας-Μαΐστρου.
 • Συντήρηση και επισκευές επίστηλων απορριμματοδοχείων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης.
 • Συντήρηση και επισκευές κάδων αποκομιδής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε όλο το εύρος του Δήμου μας.
 • Αναδιάρθρωση Τομέων αποκομιδής Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και μείωσή τους, με εμφανή οφέλη στην εξοικονόμηση πόρων.
 • Τακτικός καθαρισμός περιοχής Τέρμα Άβαντος ως και το πασάζο του Ο.Σ.Ε προς Χ.Α.Δ.Α.
 • Καθημερινή αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  προσωρινή αποθήκευση & προώθησή τους στην αρμόδια εταιρεία ανακύκλωσης.
 • Μεταφορές εξοπλισμού εκδηλώσεων του Δήμου .
 • Μεταφορές υλικών και εξοπλισμού σχολείων του Δήμου.
 • Μεταφορές και συνεργασία με διάφορους φορείς του Δημοσίου για θέματα καθαριότητας & ανακύκλωσης (Σχολεία, Δικαστήρια, Νομαρχία, Ο.Λ.Α, Αστυνομία, Νοσοκομείο, Περιφέρεια)
 • Ημερήσιος καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Αλεξανδρούπολης και Δ.Ε. Φερών  με αυτοκινούμενα σάρωθρα βάσει προγράμματος.
 • Ημερήσια αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων αναλόγως τον προγραμματισμό με συνολικά  (8) Απορριμματοφόρα και 7.500 κάδους απορριμμάτων σε όλο το εύρος του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 • Ημερήσια αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων 3 Απορριμματοφόρα και 1.168 κάδοι σε όλο το εύρος του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης και μεταφορά στο Κ.Δ.Α.Υ Αλεξανδρούπολης (15-20 τόνους ημερησίως).
 • Καθημερινή πλύση κάδων απορριμμάτων βάσει προγράμματος την θερινή περίοδο (Μάρτιος-Οκτώβριος) με ένα (1) όχημα Πλύσης Κάδων στη περιοχή Δ.Ε Αλεξανδρούπολης ανά τομέα και σε οικισμούς , σε πολιτιστικές εκδηλώσεις , λαϊκές, σε παράλληλες εκδηλώσεις άλλων Υπηρεσιών (Στρατός-Ο.Λ.Α) .
 • Τακτική διαμόρφωση και καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού.
 • Καθαρισμός δημοτικών και σχολικών κτηρίων ανά ημέρες βάσει τακτικού προγράμματος της Υπηρεσίας.
 • Καθαρισμός τμήματος ζώνης λιμένος Αλεξ/πολης όπισθεν ιχθυόσκαλας, εκτάσεως 15 στρεμμάτων  και καθαρισμός των σημείων πρόσδεσης των επιβατηγών πλοίων και εισόδου του Λιμένα.
 • Λειτουργία, αποκομιδή και μεταφορά των αστικών  απορριμμάτων με τακτικά δρομολόγια συρμών μεταφόρτωσης  από το Σ.Μ.Α. της Δ.Ε. Φερών και μεταφορά με συρμούς (2 συρμοί μεταφόρτωσης σύμμεικτων απορριμμάτων  65-80 τόνους και ενός μεγάλου φορτηγού 20-30 τόνων (hooklift) στον Χ.Υ.Τ.Α Κομοτηνής από 01/01/2017 έως 31/12/17). Συνολικά μεταφέρθηκαν  16.168.250 κιλά αστικά απορρίμματα (ανά μήνα μέσο όρο 1.347,354t) στον Χ.Υ.Τ.Υ Δήμου Κομοτηνής.
 • Καταγραφή και αρχειοθέτηση υπερωριακής εργασίας προσωπικού της  Υπηρεσίας.
 • Διαχείριση αλληλογραφίας ,σύνταξη εγγράφων, καταγραφή ωρών εργασίας προσωπικού και τήρηση αρχείου της Υπηρεσίας.
 • Καθαριότητα δημοτικών ακτών και περιοχών με τη συνδρομή προσωπικού και εθελοντικών ή περιβαλλοντικών ομάδων, Οργανισμών και Υπηρεσιών για απομάκρυνση υλικών ή θαλάσσιων θηλαστικών που εκβράζονται έκτακτα σε ακτές .
 • Ετήσιος καθαρισμός 7 δημοτικών ακτών (εργασία) με ειδικό μηχάνημα ακτοκαθαριστή (σύμβαση 2 μηνών) με εργολάβο, από απορρίμματα, υλικά, φύκια, που έπειτα γίνετε αποκομιδή με δημοτικά μηχανήματα (εκσκαφέα & φορτηγό).
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεχωριστής αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, λευκοσίδηρος, πλαστικά, αλουμίνιο) που διαχωρισμό στο Κ.Δ.Α.Υ Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τις ΔΙΑ.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε με συνολικά δρομολόγια 793 των 3 απορριμματοφόρων με συνολικά ποσότητες 2.937,94 τόνους με μέσο φορτίο 3,70 τόνους και 40,27 κιλά ανά κάτοικο με το υπόλειμμα απορρίμματος να είναι στους 975,22 τόνους .
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεχωριστής αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί-μπουκάλια) με κώδωνες που έχουν τοποθετηθεί στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, Δ.Ε Τραιανουπόλεως και Δ.Ε. Φερών σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τις ΔΙΑ.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε (69 τεμάχια) για 141 εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις από 3,0 έως 5,0 τόνους με μέσο όρο 4,78 τόνους μηνιαίως  με 52,65 τόνους για το έτος (με τάση αύξησης) .
 • Ειδοποίηση σε 142 οχήματα και μεταφορά 12  εγκαταλειμμένων οχημάτων σε εταιρία που έχει την πιστοποίηση για Ο.Κ.Τ.Ζ (ΕΚΑ 16.01.04)  βάση της νομοθεσία σας της Ε.Ο.Α.Ν. Ενώ συνολικά μεταφέρθηκαν στην ίδια εταιρεία για επεξεργασία ανακύκλωσης 1.150 κιλά λαδιών οχημάτων (ΕΚΑ 13.02.06) και 250 κιλά ΑΗΗΕ (ΕΚΑ 16.02.13) (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρικές Συσκευές μικρά ηλεκτροκίνητα εργαλεία κλπ).

 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας-Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α Δήμου Αλεξανδρούπολης

 • Οργάνωσε Συντονιστικά Τοπικά Όργανα για την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο δήμου στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
 • Συμμετείχε σε ασκήσεις ετοιμότητας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 • Συντόνισε και συνέδραμε με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όποτε αυτό ζητήθηκε.
 • Εκσυγχρόνισε και ενημέρωσε τα μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
 • Συμμετείχε στην άσκηση «ΤΑΜΣ-ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2017» και «ΤΑΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2017» στα πλαίσια της Π. Αμ. -Π.Σ.Ε.Α.

 

Τμήμα  Κοιμητηρίων

 • Πραγματοποίηση συνολικά 70 ταφών στο Α΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης, σε οικογενειακούς παραχωρημένους ή μη τάφους
 • Πραγματοποίηση 284 ταφών στο Β΄ κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης, από τις οποίες οι 199 ήταν στη σειρά, οι 85 ήταν σε οικογενειακούς παραχωρημένους τάφους και οι 20 έγιναν σε οικογενειακούς μη παραχωρημένους τάφους
 • Πραγματοποιήθηκαν 9 εκταφές ύστερα από αίτηση της Μητρόπολης για διαμόρφωση του χώρου που τους παραχωρήθηκε με απόφαση Δ.Σ. προκειμένου για την ταφή των τροφίμων του Ιδρύματός της, 3 εκταφές ύστερα από αίτηση των συγγενών, 10 τοποθετήσεις οστών και 6 αιτήσεις για ανακομιδή που επεξεργάστηκαν, αλλά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις
 • Καθημερινός καθαρισμός των διαδρόμων των κοιμητηρίων
 • Καθημερινή καθαριότητα των εκκλησιών του Α΄ & Β΄ κοιμητηρίων, των WC και των οικημάτων που βρίσκονται και στα δύο κοιμητήρια
 • Κλάδεμα επικίνδυνων κλαδιών και κόψιμο 2 ξερών δέντρων που υπήρχε ο κίνδυνος να πέσουν
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα καθαριότητα του χώρου έξω από τα Α΄ & Β΄ κοιμητήρια και περιμετρικά αυτών.
 • Πραγματοποιήθηκε καθαριότητα και αποψίλωση των χόρτων του παλιού και νέου μουσουλμανικού Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης
 • Για τα κοιμητήρια των οικισμών του Δήμου υπήρξε μέριμνα συντήρησης και κοπής χόρτων
 • Κατά διαστήματα, και κυρίως τις γιορτές, γίνεται καθαρισμός και των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αλεξ/πολης
 • Συνέχιση της διαδικασίας δημιουργίας φακέλου του κάθε τάφου και αρχειοθέτησης (Α΄ & Β΄ Κοιμητήρια)
 • Έκδοση 230 αδειών δόμησης τάφου και καταχώρηση αυτών στο σχετικό βιβλίο
 • Έκδοση 77 παραχωρητηρίων τάφου και καταχώρηση αυτών στα σχετικά βιβλία
 • Εκδόθηκαν 162 άδειες εισόδου στο Α΄& Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης
 • Συντάχθηκαν και εστάλησαν 181 ενημερωτικά σημειώματα οφειλών δικαιωμάτων δημοτικών κοιμητηρίων προς τους πολίτες για το 2017
 • 17 εισηγήσεις για λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. και ανάλογες εισηγήσεις προς τις επιτροπές ποιότητας ζωής και οικονομική επιτροπή
 • Σύνταξη καταστάσεων οφειλών δικαιωμάτων κοιμητηρίων και αποστολή στο τμήμα εσόδων για βεβαίωση των οφειλών του έτους 2012
 • Εκπόνηση μελέτης για προμήθεια συστημάτων βιντεοκάλυψης με κάμερες και για τα δύο κοιμητήρια, για την ασφάλεια των κοιμητηρίων
 • Εκπόνηση αρχικού σταδίου διερεύνησης αγοράς και διεκπεραίωσης επαφών για τη σύνταξη μελέτης δημιουργίας εξωτερικών οστεοφυλακίων στο Β΄ κοιμητήριο
 • Σύνταξη εγγράφου με παράθεση στατιστικής επεξεργασίας και εκτίμησης των εναπομεινάντων θέσεων του Β΄ κοιμητηρίου, καθώς και πρότασης για την δημιουργία νέου Κοιμητηρίου για την πόλη της Αλεξανδρούπολης
 • Μηνιαία σύνταξη καταστάσεων υπερωριών για τους εργάτες κοιμητηρίων (αποφάσεις Δημάρχου, δελτία υπερωριών, εντολές εργασίας)
 • Μηνιαία διεκπεραίωση διαδικασίας παραγγελίας γάλακτος για τους εργάτες κοιμητηρίων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Εγκατάσταση κυκλώματος παρακολούθησης με κάμερες, για την ασφάλεια των κοιμητηρίων Α’ και Β’
 • Περάτωση έργου δημιουργίας οστεοφυλακίου 280 θυρίδων στο Β΄ Κοιμητήριο
 • Αποστραγγιστικό έργο ομβρίων υδάτων στο Β΄ κοιμητήριο
 • Εργασίες συντήρησης και επισκευών σε όλα τα περιφερειακά κοιμητήρια
 • Επανα-φωτογράφηση και καταγραφή λεπτομερούς αρχείου θανόντων των υπαρχόντων τάφων στα Α΄ και Β’ κοιμητήρια

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α)

 • Υποστήριξη στην Υποβολή Τεχνικών Δελτίων για την υλοποίηση των Δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.

 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας

 • Συνέχιση των δράσεων του εγκεκριμένου έργου: Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο

 

Πρόγραμμα LEADER:

Α. L313-4: Προβολή ορεινών διαδρομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης μέσω νέων τεχνολογιών:

 • Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πληρωμής και οι έλεγχοι του προγράμματος.

Β. L321-3: Προμήθεια στολών και οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης:

 • Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πληρωμής και οι έλεγχοι του προγράμματος.

 

Συμμετοχή σε Διεθνείς Συνεργασίες και Δίκτυα:

Α. Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αστική Ασφάλεια (EFUS):

 • Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα LIAISEII (Τοπικές Αρχές εναντίον του εξτρεμισμού). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 29 εταίροι από 10 κράτη και 18 πόλεις.

 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Αθλητισμού & Νεολαίας

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δημοτικό Στάδιο «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»:

 • Αγώνες στίβου (Διασυλλογικό  Πρωτάθλημα ΤΡΙΑΘΛΩΝ)
 • Σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου Αγοριών στις 03.04.2017  και στις 04.04.2017 πραγματοποιήθηκαν σχολικοί αγώνες  ποδοσφαίρου κοριτσιών
 • Πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων των Μ.Μ.Ε. και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 11 Ιουνίου 2017 για φιλανθρωπικό σκοπό (συγκέντρωση τροφίμων για ενίσχυση κοινωνικού παντοπωλείου)
 • Πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων της Αστυνομίας και παλαιμάχων ποδοσφαιριστών στις 04 Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 για φιλανθρωπικό σκοπό (συγκέντρωση τροφίμων για ενίσχυση  κοινωνικού παντοπωλείου)
 • Στις 17 Ιουνίου 2017 και ώρα 17.00  και 19.00 πραγματοποιήθηκαν αγώνες ποδοσφαίρου ενόψει του Βαλκανικού Τουρνουά Γυναικών, όπου συμμετείχαν οι ομάδες των Σκοπίων, Μαυροβουνίου, Αλβανίας και η Μεικτή Θράκης, ως οικοδέσποινα του τουρνουά
 • Στις 18 Ιουνίου  2017 και ώρα 9.00 και 11.00 πραγματοποιήθηκε ο μικρός τελικός  και στην συνέχεια ο τελικός του Βαλκανικού Τουρνουά ποδοσφαίρου Γυναικών
 • Από 28.06.2017 έως  30.06. 2017 με δύο παιχνίδια καθημερινά, πραγματοποιήθηκε το 20ο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ελλάδας – Κύπρου «Ακριτίδεια 2017».

 

     Κλειστό Γυμναστήριο « ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»:

 • Στις 05.05.2017 έως τις 15.05.2017  το κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος » φιλοξένησε  για προετοιμασία την Εθνική ομάδα ανδρών Πετοσφαίρισης.
 • Από  τις 17.05.2017 έως τις 16.07.2017 στο κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος »  διεξήχθη το εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης.
 • Φιλική συνάντηση της Εθνικής Ανδρών με μία Μεικτή ομάδα από Εβρίτες παίκτες, την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 18:30, στο κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» της Αλεξανδρούπολης.
 • Στις 26.06.2017 ξεκινά το καλοκαιρινό Camp της ομάδας Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, λήξη στις 12.07.2017.
 • Στις 14.07.2017 έως τις 16.07.2017, πραγματοποιείται από τον Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με συνδιοργανωτή τον Δήμο Αλεξανδρούπολης της Τελικής φάσης του  Πανελληνίου Πρωταθλήματος πετοσφαίρισης Παίδων 2016/2017, όπου συμμετέχουν εκτός της ομάδας  Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015, ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ.
 • Από 27 έως 29  Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διεθνές τουρνουά χειροσφαίρισης το “KIKLOPAKI “ 2017, όπου συμμετείχαν  ελληνικές ι ομάδες και από την Βουλγαρία.

 

                                                   

      ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ:

 • Αγώνες κολύμβησης « ΦΑΡΟΣ- ΕΛΕΝΑ ΣΑΪΡΗ 2017 » στις 22 και 23    Απριλίου 2017 από τον σύλλογο Ο.Φ.Θ..ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
 • Στις 17 Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00 πραγματοποιήθηκε «1η ημερίδα Κολύμβησης για Άτομα με Αναπηρίες», από την ομάδα  Α.Σ. ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ»
 • Στις 18 Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε το εσωτερικό φεστιβάλ κολύμβησης από την ομάδα του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης .

 

      ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ:

 • Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Amazons Easter Mini Volley, την Κυριακή 2/4/2017, στο Κλειστό Προθερμαντήριο της Μαΐστρου.
  24 ομάδες Μίνι Βόλεϊ από τις Ακαδημίες των Αμαζόνων Μαΐστρου-Αλεξανδρούπολης, της Νίκης Αλεξανδρούπολης και της Θύελλας Φερών έπαιξαν με τη ψυχή τους και διασκέδασαν με το αγαπημένο τους άθλημα.
  Οι μικρές μας αθλήτριες στην έναρξη του Τουρνουά με την καθοδήγηση των προπονητών τους και με τον κατάλληλο εξοπλισμό πραγματοποίησαν ένα φανταστικό καθαρισμό του εσωτερικού καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου Μαΐστρου στα πλαίσια της παράλληλης δράσης ”Αγαπώ το Βόλεϊ – Νοιάζομαι για το Περιβάλλον”.
 • Διεξαγωγή του παγκόσμιου πρωταθλήματος KICK  BOXING την Κυριακή 07.05.2017
 • Στις 10 Ιουνίου  2017 ημέρα Σάββατο  και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε τελική επίδειξη ενόργανης γυμναστικής ,από τον Όμιλο Ενόργανης Γυμναστικής.

                                       

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    

Δημοτικό Στάδιο «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»:

 • Επισκευή και βάψιμο  εμποδίων στίβου
 • Οικοδομικές εργασίες (σοβάτισμα εξωτερικών τοίχων αποδυτηρίων ομάδων ) καθώς και εργασίες στο Προθερμαντήριο «Δημήτριος Μπουλπμουτζής»
 • Υδραυλικές εργασίες  (Αποκατάσταση διαρροής σωλήνων λόγω φθοράς)                                                                          
 • Αντικατάσταση  και τοποθέτηση προβολέων LED

 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ:

Τον  μήνα Απρίλιο 2017, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης  για την εύρυθμη λειτουργία του κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης. Αναλυτικά ,έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

 • Αντικατάσταση  χλωριωτών μικρής και μεγάλης πισίνας   
 • Αντικατάσταση φίλτρων και αντεπίστροφων καθώς και  του φλοτέρ της μεγάλης πισίνας
 • Επισκευή φλοτέρ στην δεξαμενή των  όμβριων
 • Αντικατάσταση  ράβδων μαγνησίου και των αντιστάσεων στα μπόιλερ ( από μονοφασικές   σε τριφασικές )
 • Τοποθέτηση καινούργιων  ασφαλειών και καλώδια για τριφασικό ρεύμα
 • Τράμπα του κυκλοφορητή από την ψύξη στη θέρμανση
 • Αντικατάσταση  θερμοστάτη σε τέσσερα φανκοϊλ
 • Τοποθέτηση μειωτήρα πίεσης του νερού και βάνα μπάι  πας
 • Αντικατάσταση  μπαταριών στην γεννήτρια του ρεύματος
 • Αντικατάσταση στους μετασχηματιστές το συνημίτονο και τοποθέτηση καινούργιων  ασφαλειών
 • Τον μήνα Ιούλιο 2017 στο κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης τοποθετήθηκε  ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης .

 

       ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 • Προμήθεια βενζινοκίνητων επικαθήμενων χλοοκοπτικών
 • Προμήθεια , αντικατάσταση και τοποθέτηση προβολέων LED στο κλειστό Γυμναστήριο της ιατρικής Σχολής “Κλειώ Φωλέα”
 • Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων Γυμναστικής και ανταλλακτικών εξωτερικού χώρου σε οικοπάρκο  Αλτιναλμάζη , Μαΐστρο, Φέρες.
 • Αντικατάσταση και προμήθεια μοκέτας για το κλειστό Γυμναστήριο “ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ”
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μικροφωνικών εγκαταστάσεων για κλειστό Γυμναστήριο “ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ”, Στάδιο “ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ”, κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης “ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ” και  Προθερμαντήριο Μαΐστρου.
 • Προμήθεια κερκίδας 2 σειρών και 100 θέσεων για Προθερμαντήριο Μαΐστρου.
 • Προμήθεια ειδικών μηχανημάτων διαγράμμισης για γήπεδα ποδοσφαίρου.
 • Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Προμήθεια λιπασμάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Προμήθεια σπόρου γκαζόν για γήπεδα ποδοσφαίρου.
 • Προμήθεια χημικών για κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης “ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ” και ανοικτό κολυμβητήριο Φερών.
 • Προμήθεια κλιματιστικών για αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Επισκευή και συντήρηση ταρτάν Σταδίου “ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ”
 • Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών και ψηφιακής πόλης.

 

Επιπλέον, εντός του 2017

 • Συστάθηκε  ομάδας εργασίας για σύνταξη μελέτης με σκοπό την επισκευή – αποκατάσταση των περιφερειακών ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων  Μοναστηρακίου, Πέπλου, Αρδανίου, ΚΤΕΟ (2), Δορίσκου, Άνθειας, Αριστήνου, Χιλής, Αγνάντιας, Νίψας, Απαλού, Φερών, ΄Αβαντα , Παλαγίας και  Καππαδοκίας προκειμένου να καταγράψει τις φθορές που υπάρχουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Δημιουργήθηκε το πάρκο δεσποζόμενων σκύλων στο οικοπάρκο Αλτιναλμάζη.
 • Έγινε καταγραφή μονοπατιών Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών.
 • Διοργανώθηκε το 18ο Αθλητικό Συνέδριο

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Κατασκευή παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης βάθους 500 μέτρων εντός αγροκτήματος Αετοχωρίου»
 • Χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας από ΡΑΕ προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Άνθειας- Αρίστηνου
 • Χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας από ΥΠΕΝ προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Άνθειας- Αρίστηνου
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου – Αλεξανδρούπολης. Κατασκευή γεωτρήσεων παραγωγής και επανεισαγωγής και δικτύων μεταφοράς και διανομής γεωθερμικών ρευστών χαμηλής ενθαλπίας»
 • Έγκριση χρηματοδότησης 6,3 εκ. ευρώ του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ «Κατασκευή θερµικού σταθµού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων»
 • Ολοκλήρωση διαγωνισμού και ανάδηξη αναδόχου για την κατασκευη του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ «Κατασκευή θερµικού σταθµού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων»
 • Μελέτη σκοπιμότητας & προμελέτη Γεωθερμικής δημοτικής μονάδας παραγωγής pellets (προς έγκριση ως ειδικό ενεργειακό έργο)
 • Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης Φερών & πέντε Οικισμών από τον αγωγό TAP
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου τηλεθέρμανση Φερών & πέντε Οικισμών (σε εξέλιξη)
 • Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο νέο κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με χρήση φωτιστικών LED (Ένταξη έργου στο νέο πρόγραμμα του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)
 • Στο Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ
 • Στον Α’ παιδικό σταθμό Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ
 • Στον Β’ παιδικό σταθμό Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολαταϊκο σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kwp, καθώς και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση και ΖΝΧ
 • Στον Ζ’ παιδικό σταθμό Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 12,5 Kwp και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση και ΖΝΧ
 • Στον Β’ Παιδικό σταθμό Φερών εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ.
 • Στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία, φωτοβολταϊκο σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5 kwp και σύστημα λέβητα καυστήρα βιομάζας ισχύος για θέρμανση
 • Στο Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Άγιος Κυπριανός», εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία Ηλιακό σύστημα ΖΝΧ, σύστημα λέβητα καυστήρα βιομάζας για θέρμανση και ΖΝΧ και φωτοβολταϊκο σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kwp
 • Στο Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης, εγκαταστάθηκε πλήρες και σε λειτουργία σύστημα λέβητα –καυστήρα βιομάζας ισχύος για θέρμανση
 • Κατάθεση σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (HORIZON 2020) για εξοικονόμηση ενέργειας και ενσωμάτωση ΑΠΕ συμπλέγματος κτηρίων Νέου Κολυμβητηρίου, 5ου Γυμνασίου, Β’ Καπή & Πολυκοινωνικού κέντρου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)
 • Κατάθεση σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (HORIZON 2020) του έργου Σύστημα αστικής (οικιακής) «Γεωθερμικής αποδοτικής τηλεθέρμανσης – Τηλεψύξης» στους οικισμούς της Τραϊανούπολης, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE)
 • Έγκριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 (διάρκειας πέντε ετών). Μέσω του έργου «IRIS» ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα υλοποιήσει μελέτες σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενεργειακά θετικών περιοχών μέσω χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (energy positive districts), την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (V2G solution), την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων κινητικότητας για του πολίτες (όπως car sharing, ηλιακοί σταθμοί φόρτισης, κ.α.), την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την πόλη και τους πολίτες και την περαιτέρω αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας
 • Έγκριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 για ενεργειακή αναβάθμιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης στον οικισμό Μαΐστρου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Συστάθηκε με την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε πλήρης και λεπτομερής ποιοτικός έλεγχος όλων των πηγών υδροδότησης (γεωτρήσεων – υδρομαστεύσεων – υδροταμιευτήρα) του συνόλου των Δ.Ε. και Δ.Δ.  του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Σειρά διαλέξεων – ομιλιών σε μαθητές για την ενημέρωσή τους για το νερό του δικτύου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την προστασία και την εξοικονόμηση του

Ξενάγηση σχολείων στους χώρους της ΔΕΥΑΑ (Διυλιστήριο – Βιολογικός – Υδροταμιευτήρας)

 

Ε  Ρ Γ  Α

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ  – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ –  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΩΝ     ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟΥ EEΛ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 460.000,00€
 • ΕΚΠΤΩΣΗ: 30,27%
 • ΣΥΜΒΑΣΗ: 348.347,01€
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ   ΤΕΛΟΣ 2017 : 100,00%
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ.

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  2017

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  80.000,00€
 • ΕΚΠΤΩΣΗ: 31,92 %
 • ΣΥΜΒΑΣΗ: 54.465,60€
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΤΕΛΟΣ 2017 : 100,00%
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ.

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δ.Ε.  ΦΕΡΩΝ 2017

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000,00 €
 • ΕΚΠΤΩΣΗ: 8,00 %
 • ΣΥΜΒΑΣΗ: 47.839,99 €
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΤΕΛΟΣ 2016 : 59,00%
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ
 • Το   έργο συνεχίζεται  και θα ολοκληρωθεί  εντός του 2018

 

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δ.Ε. ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ   2017

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00  €
 • ΕΚΠΤΩΣΗ : 8,00 %
 • ΣΥΜΒΑΣΗ : 47.839,99  €
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2017 : 48,00%
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ
 • Το   έργο συνεχίζεται  και θα ολοκληρωθεί  εντός του 2018

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Τ.Κ. ΜΑΚΡΗΣ 2017

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00  €
 • ΕΚΠΤΩΣΗ : 9,00 %
 • ΣΥΜΒΑΣΗ: 47.320,00 €
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2017: 35,00%
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από  ΔΕΥΑΑ
 • Το έργο συνεχίζεται  και θα ολοκληρωθεί εντός του  2018

 

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ   ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τ.Κ.  ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ 2017

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00  €
 • ΕΚΠΤΩΣΗ : 41,00 %
 • ΣΥΜΒΑΣΗ: 30.679,99€
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2017: 20,00%
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  Χρηματοδότηση ίδιοι  πόροι από ΔΕΥΑΑ
 • Το   έργο συνεχίζεται  και θα ολοκληρωθεί εντός  του 2018

 

ΕΡΓΟ  : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΧΙΛΗΣ – ΜΑΙΣΤΡΟΥ –  ΑΠΑΛΟΥ – ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ – ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ – ΠΑΛΑΓΙΑΣ   2017

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00  €
 • ΕΚΠΤΩΣΗ  : 42,00 %
 • ΣΥΜΒΑΣΗ : 30.160,00 €
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2017 : 15,00%
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Χρηματοδότηση ίδιοι  πόροι από ΔΕΥΑΑ
 • Το   έργο συνεχίζεται  και θα ολοκληρωθεί   εντός του 2018

 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΒΑΝΤΑ – ΑΙΣΥΜΗΣ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ – ΚΙΡΚΗΣ   2017

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   52.000,00
 • ΕΚΠΤΩΣΗ : 44%
 • ΣΥΜΒΑΣΗ : 29.120,00 €
 • ΠΡΟΟΔΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ  2017 : 46,00%
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  Χρηματοδότηση ίδιοι  πόροι από ΔΕΥΑΑ
 • Το   έργο συνεχίζεται  και θα ολοκληρωθεί   εντός του 2018

 

ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00  €
 • ΕΚΠΤΩΣΗ : 57,00 %
 • ΣΥΜΒΑΣΗ: 29.050,00 €
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2017 : 100,00%  
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Χρηματοδότηση ίδιοι  πόροι από ΔΕΥΑΑ

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ και   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 €
 • ΕΚΠΤΩΣΗ : 17,00%
 • ΣΥΜΒΑΣΗ: 29.050,00 €
 • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΤΟΣ 2017 : 100,00%
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    των ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ  ΑΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΡΓΩΝ  2017 ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της    Δ.Ε.Υ.Α.Α. : 939.000,00 €

Επίσης   στις 10-11-2017  εγκρίθηκαν τα Τεύχη   Δημοπράτησης για το έργο:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ Δ.Α. –  ΥΠΟΕΡΓΟ  1:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  για το οποίο  εγκρίθηκε η χρηματοδότησή  του από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με   Προϋπολογισμό : 4.404.673,41 €   πλέον 24% Φ.Π.Α.

Το   έργο  εκτιμάται   ότι θα δημοπρατηθεί  στις αρχές του 2018

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 16 ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 798.780,07 €

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  1.525.834,28 €

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. (δ.τ. ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

Το 2017 στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης  λειτουργούσαν:

 • Τέσσερα ΚΑΠΗ, δύο στην Αλεξανδρούπολη, ένα στις Φέρες και ένα στον Πέπλο με πλήρη παροχή υπηρεσιών μετρήσεων εμβολιασμών, συνταγογράφησης και παραμονής, ενώ παρέχονται υπηρεσίες φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας στο Α΄ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας  με διάφορους φορείς, υπηρεσίες και ιδιώτες για τα μέλη των ΚΑΠΗ.
 • Δώδεκα Παιδικοί Σταθμοί με 471 παιδιά, από τα οποία τα 34 ήταν ενταγμένα σε δύο βρεφικά τμήματα και ένα ΚΔΑΠ με 45 παιδιά Δημοτικού, με ελάχιστα τροφεία σε όσα δεν είχαν εξασφαλίσει τη δωρεάν φιλοξενία μέσω ΕΣΠΑ.
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο που χορήγησε σε Αλεξανδρούπολη  Φέρες και Τραϊανούπολη 180 δωρεάν δέματα σε άπορες οικογένειες
 • Κοινωνική Ιματιοθήκη που εξυπηρέτησε με δωρεάν ρουχισμό τουλάχιστον 500  πολίτες
 • Υπηρεσία σίτισης από την οποία διανεμήθηκαν  περίπου 100.000 μερίδες φαγητού, σε οικονομικά αδύναμους ή σωματικά ανήμπορους να εξυπηρετηθούν δημότες μας
 • Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο με δωρεάν εξετάσεις, συνταγογράφηση και χορήγηση φαρμάκων σε άπορους ή ανασφάλιστους Δημότες. Επίσης πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης μαθητών και προληπτικούς εμβολιασμούς
 • Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης Γυναικών στην Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Άνθεια, Λουτρά και Άβαντα, με πολλές δράσεις και ομιλίες, σχεδόν κάθε εβδομάδα, εκδρομές, χορούς και τμήματα Γυμναστικής, Χορού και Χορωδία, που πήρε μέρος σε διάφορες παραστάσεις
 • Φροντιστηριακά τμήματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με εθελοντές Εκπαιδευτικούς, απόφοιτους αντίστοιχων σχολών ή Φοιτητές
 • Τμήματα Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Πλεκτικής, Ραπτικής, Χειροτεχνίας
 • Εξυπηρετήθηκαν από το Κέντρο Κοινότητας πάνω από δύο χιλιάδες δικαιούχοι του ΚΕΑ με παράλληλη Κοινωνική Συνδρομή ή Συμβουλευτική
 • Διανεμήθηκαν τρόφιμα και υλικά βασικής συνδρομής, φρούτα και χυμοί σε άπορες οικογένειες

 

ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

 • Λειτούργησε εκσυγχρονισμένο σε υποδομές το Camping, το υδροθεραπευτήριο-ξενοδοχείο Τραϊανούπολης και ο θερινός κινηματογράφος “Φλοίσβος” (σε συνεργασία με την Κ.Λ.Α.)
 • Οργάνωση εκδήλωσης  “Γιορτής Κρασιού” 2017  με επιτυχία.
 • Συμμετοχή της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. στην πρόταση «TOURISM-e» στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020»,το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Πιστοποίηση της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δ. Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 που τεκμηριώνει τη διοικητική ικανότητα του φορέα προκειμένου να μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιεί δράσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τον “Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020”
 • Δεντροφυτεύσεις  στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής .
 • Κατασκευή νέων καλαμωτών –στεγάστρων στο χώρο του camping
 • Ολοκλήρωση  μελέτης από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τον εκσυγχρονισμό των Ιαματικών Πηγών.
 • Υποβολή δικαιολογητικών για ειδικό αναγνωρισμένο σήμα λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου ως Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας.
 • Φιλοξενία ομάδων (παραχώρηση δωματίων) για τη διεξαγωγή αγώνων στην πόλη μας.
 • Αποπληρωμή όλων των χρεών της ΤΙΕΔΑ προς εφορία , ΙΚΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 • 2.800 μαθητές επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη για εκπαιδευτικά προγράμματα και ξενάγηση.
 • Το προσωπικό της βιβλιοθήκης επισκέφθηκε σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με σκοπό την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών προγραμμάτων στα οποία  συμμετείχαν  περισσότεροι από 1.500 μαθητές.   
 • Πραγματοποιήθηκαν 30 καλοκαιρινά και 16 χειμερινά εργαστήρια με παιδιά συντονισμένα στις εκπαιδευτικές εκστρατείες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, με 32 Εμψυχωτές και Εκπαιδευτικούς.
 • Πραγματοποιήθηκαν 85 εκδηλώσεις: μουσικά κονσέρτα- βιβλιοπαρουσιάσεις- επιστημονικές διαλέξεις- σεμινάρια-  εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης, χώρος άρτια εξοπλισμένος, πολλαπλών μουσικών δραστηριοτήτων είναι ένα εύρωστο εκπαιδευτικό ίδρυμα και κέντρο σύγκλισης πολλών μουσικών ρευμάτων. Στο Δημοτικό Ωδείο καλύπτεται όλο το φάσμα της μουσικής εκπαίδευσης, από την προσχολική και σχολική ηλικία, έως την επαγγελματική ολοκλήρωση.

Λειτουργούν τμήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 4,5 ετών με την παρουσία γονέων. Τμήματα Μουσικής Προπαιδείας από 4 έως 6 ετών. Σχολές Κατώτερων και Ανώτερων Θεωρητικών, Σχολές οργάνων δηλαδή  Πιάνου, Κιθάρας, Βιολιού, Βιολοντσέλου, Φλάουτου, Αρμονίου, Μοντέρνων Κρουστών, Ηλεκτρικής Κιθάρας και Λαϊκών Οργάνων (Μπουζούκι), Σχολή Φωνητικής Μουσικής, σχολή Βυζαντινής Μουσικής, σχολή Μουσικής Δωματίου, Ορχήστρα Νέων, παιδικές και εφηβικές Χορωδίες και άλλα αντίστοιχα ειδικά και υποχρεωτικά μαθήματα.

Στα κτίρια του Δημοτικού Ωδείου (Κεντρικό στην Καραϊσκάκη 5 και στην Βενιζέλου 53) φοιτούν 400 μαθητές περίπου, καθώς οι εγγραφές συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Δημοτικό Ωδείο έχει εξέχουσα παρουσία στα πολιτιστικά γεγονότα της πόλης με κύκλους συναυλιών σε ενότητες, όπως:

 • 10 μαθητικές συναυλίες όλων των ηλικιών και  σχολών, μουσικοθεατρική παράσταση των τμημάτων  Μουσικής Προπαιδείας (Φεβρουάριος – Ιούνιος), συναυλίες των συνόλων Μουσικής Δωματίου, της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Παιδικής και Εφηβικής Χορωδίας, συναυλίες καθηγητών και ρεσιτάλ των ταλαντούχων  και μεγάλων σπουδαστών.
 • Εκπαιδευτικές συναυλίες στα Σχολεία κυρίως Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Κύκλοι σεμιναρίων, προσφορά του Ωδείου , για να  γνωρίσει το ευρύτερο κοινό τα μουσικά όργανα.

Πιο συγκεκριμένα:

 • 8 Μαρτίου η Ορχήστρα Εγχόρδων συμμετέχει στην εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας Φύλλων του Δήμου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
 • 7 και 8 Απριλίου η Συμφωνική Ορχήστρα, Χορωδία και Σολίστες πραγματοποιούν ένα διήμερο κατανυκτικό οδοιπορικό για τα πάθη του Χριστού στον καθολικό Ναό του Αγίου Ιωσήφ Αλεξανδρούπολης με ρεπερτόριο Ευρωπαϊκού επιπέδου που άφησε εποχή.
 • 17 και 31 Μαΐου μαθητικές συναυλίες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, όπως και στις 14 και 26 Ιουνίου
 • 19 Ιουνίου Συναυλία Μουσικής Δωματίου στο γεμάτο κόσμο Δημοτικό Θέατρο των ωριμοτέρων μουσικά σπουδαστών
 • 3 Σεπτεμβρίου το σύνολο Εγχόρδων του Ωδείου, διοργάνωσε συναυλία στην Καθολική Εκκλησία της πόλης στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Νεφρολογικού Συνεδρίου του Δ.Π.Θ.
 • Στο τέλος Σεπτεμβρίου, συμμετοχή των συνόλων του Ωδείου στο φθινοπωρινό φεστιβάλ της Ενορίας του Αγίου Βασιλείου.
 • Στις 3 Δεκεμβρίου η Παιδική Χορωδία του Ωδείου εμφανίστηκε στο Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία .
 • Στις 10 Δεκεμβρίου η Παιδική Χορωδία συμμετείχε στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Νέων που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στις 22 Δεκεμβρίου εμφανίστηκε στο Πάρκο των Χριστουγέννων.
 • Στις 18 Δεκεμβρίου η Συμφωνική Χορωδία του Ωδείου, η Χορωδία και Σολίστες πραγματοποιούν τη Χριστουγεννιάτικη κεντρική Συναυλία του έτους στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο προβάλλοντας ένα ευρωπαϊκό επίπεδο ρεπερτορίου

Το εκπαιδευτικό έτος του Ωδείου ολοκληρώθηκε με τις πτυχιακές εξετάσεις, παρουσία επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού. Δόθηκαν 3 πτυχία Βυζαντινής Μουσικής. Στον τομέα Ανώτερων Θεωρητικών δόθηκαν 3 πτυχία Αρμονίας, 2 πτυχία Αντίστιξης, 1 πτυχίο Φυγής. Στους τομείς οργάνων δόθηκαν 1 πτυχίο Πιάνου και ένα δίπλωμα Βιολιού.

Στη διάρκεια του έτους οργανώνονται επισκέψεις Νηπιαγωγείων και ξεναγήσεις στον χώρο του Ωδείου, παρουσιάσεις των μουσικών οργάνων και μικρές εκπαιδευτικές συναυλίες από τους καθηγητές του Ωδείου.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αφορούν στη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέσα στο 2017 υλοποιήθηκαν εβδομήντα επτά (77)                επιμορφωτικά προγράμματα με εθελοντές Εκπαιδευτές και συμμετείχαν πάνω από χίλιοι πεντακόσιοι πενήντα (1.500) δημότες. Τα δώδεκα (12) από αυτά ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας με άλλους φορείς (προγράμματα άλλων φορέων που διαμορφώθηκαν με τη συνεργασία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης) και συγκεκριμένα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαϊστρου, τον Διαδριατικό Αγωγό   Φυσικού Αερίου (ΤΑP), την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Αλεξανδρούπολης (Ε.Α.Α.Σ).

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κατά το ημερολογιακό έτος 2017 το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας υλοποίησε ένα σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων και δράσεων. Όλα τα προγράμματα και οι δράσεις του Μουσείου σχεδιάζονται και υλοποιούνται προκειμένου να υποστηρίξουν κάποιους από τους σκοπούς λειτουργίας του Μουσείου όπως είναι η διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η κοινωνικοπολιτισμική εμψύχωση.

Η ξενάγηση στην έκθεση του Μουσείου απευθύνεται τόσο στους ελεύθερους επισκέπτες όσο και σε προγραμματισμένες επισκέψεις σχολικών τάξεων ή άλλων ομάδων. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν σχεδιασμένα ώστε να υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση με την έκθεση του Μουσείου αλλά και να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων σύμφωνα πάντα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλοποιήθηκαν στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου. Τα προγράμματα υποστήριζαν γνωστικά αντικείμενα όπως αυτό της αειφόρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των φυσικών επιστημών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 – 2018 τα παρακάτω:

 1. Υγρότοπος, ένας τόπος μαγικός
 2. Μέσα από τις αισθήσεις μου, η φύση
 3. Το ταξίδι της σταγόνας
 4. Μια σταγόνα ψάχνει την ταυτότητα της
 5. Ένα έργο τέχνης από σκουπίδια
 6. Η Θράκη, ο καμβάς μας
 7. Η Γη κουνιέται
 8. Από τον Άρη στο φεγγάρι
 9. «Ταξιδεύοντας στο χρόνο Via Egnatia»
 10. «Εμπόριο και τέχνες Via Egnatia»

Επιπρόσθετα υλοποιήθηκαν ένα σύνολο δράσεων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και ομάδες, οι οποίες ήταν ανοιχτές για το ευρύ κοινό. Τέτοιες δράσεις ήταν μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, ημερίδες κ.α. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:

 1. Let’s do it Greece
 2. Γαλάζια σημαία σε συνεργασία με την ΤΙΕΔΑ
 3. Έκθεση πουλιών συντροφιάς σε συνεργασία με τον ΣΕΠΣΕ
 4. Εξτρεμισμός: Κατανοώντας τον όρο.  Στο πλαίσιο του έργου «Τοπικοί οργανισμοί κατά του εξτρεμισμού – LIAISE II»  συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης
 5. Θεματικές δράσεις Πάσχα και Χριστούγεννα 2017 για παιδιά και ενήλικες
 6. Summer Camp
 7. «Νερό, αυτός ο πολύτιμος θησαυρός» σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΑ

 

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκε και το ετήσιο εργαστήριο «Οι εξερευνητές της Γης και τα μυστήρια της φύσης».

 

Συνοψίζοντας, ένα σύνολο ατόμων (2.158 μαθητές, 653 στρατιώτες, 462 μεμονωμένοι επισκέπτες, 800 κατά προσέγγιση επισκέπτες στις θεματικές δράσεις ) επισκέφτηκε το Μουσείο τόσο για να συμμετάσχει σε κάποια από τα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις όσο και ως απλός επισκέπτης. Το κοινό του Μουσείου ήταν κατά κύριο λόγο ανήλικοι επισκέπτες που συνοδεύονταν από τους υπευθύνους εκπαιδευτικούς, παράλληλα όμως στους επισκέπτες του Μουσείου αλλά και στις δράσεις συμπεριλαμβάνονταν τόσο ενήλικοι όσο και οικογένειες.

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων: Ανδρεάδου Ευθυμία,  Παιδαγωγός – εμψυχώτρια, Υποψ. Διδάκτωρ Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., Επιστημονική συνεργάτης – υπεύθυνη εκπαίδευσης και μάθησης Μ.Φ.Ι.Α.

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης

Προηγούμενο άρθροΑνοιχτή επιστολή του Φώτη Μανούση στο Δήμαρχο Σαμοθράκης
Επόμενο άρθροΑνακοινώθηκαν οι 25 πρώτοι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης “ΕΝΟΤΗΤΑ για μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης”