Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Αλεξανδρουπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στον Αντιδήμαρχο Διοικητικής μεταρρύθμισης και Οικονομικών υπηρεσιών , κ. Κιζιρίδη Γεώργιο

1.Οργάνωση και εποπτεία των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
2. Διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.
3. Υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη απόφαση και πρόταση.
4. Ρύθμιση θεμάτων για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης.
5. Τέλεση των Πολιτικών Γάμων
6. Υπογραφή Διατακτικών.
7. Σύναψη συμβάσεων, που μπορούν να διενεργηθούν με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή με διαπραγμάτευση για προμήθειες, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
8. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού που αναφέρει η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
9. Υπογραφή Αποφάσεων σχετικών με το τμήμα Δημοτικής ΚατάστασηςΛηξιαρχείου (μεταβολές, εγγραφές, διαγραφές, διορθώσεις, κ.λ.π. ).
10. Υπογραφή Στρατολογικών Πινάκων και καταστάσεων ετήσιου Μητρώου Αρρένων
11. Δήλωση ενδιαφερομένων για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση.
12. Χορήγηση πιστοποιητικών βάσει υπευθύνου δηλώσεως των ενδιαφερομένων ή βάσει ενόρκου κατάθεσης καθώς και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας.
13. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικής, εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή, πλανοδίων μικροπωλητών και λειτουργίας καταστημάτων ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων.
– Χορήγηση άδειας για εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών (λούνα –πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λ.π.) (άρθρο 81 ΔΚΚ).
– Σφράγιση καταστήματος που λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια.
– Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος.
– Εκτέλεση αποφάσεων για την ανάκληση και την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος.
– Έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας
– Έκφραση απόψεων που ζητούνται από Δικαστήρια ή άλλες υπηρεσίες σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– Κάθε άλλη αρμοδιότητα και υπογραφή εγγράφων σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– Έκδοση απόφασης παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτησης οικοδομικών υλικών , εκδηλώσεων κ.λ.π.
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό παραχώρησης χρήσης
κοινοχρήστων χώρων ,ύστερα από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
– Υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
14. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.
15. Εποπτεία και ευθύνη της έκδοσης καρτών στάθμευσης.
16. Συνεργασία με τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο επί θεμάτων του γραφείου Δημάρχου.
17. Υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών


 

 

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Αλεξανδρουπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών, Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού και προσβασιμότητας, κ. Αραμπατζή Κυριάκο

1. Οργάνωση, Εποπτεία και συντονισμό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου μας.
2. Παρακολούθηση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εισήγησης στην αρμόδια επιτροπή τυχόν τροποποιήσεις και επεκτάσεις.
3. Εποπτεία, συντήρηση και επισκευή των σχολείων των ευρισκόμενων στην περιφέρεια του Δήμου, καθώς και πάσης φύσεως δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων .
4. Υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχει γνώμη, απόφαση και πρόταση.
5. Εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων Οδο-σήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της Πόλης.
6. Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας-Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου ανάγκης.
7. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
8. Κατασκευή, εποπτεία, συντήρηση και επισκευή των ραμπών των ευρισκόμενων στην περιφέρεια του Δήμου, καθώς και πάσης φύσεως δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας.
9. Υπογραφή, “ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ”, των Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων για παραβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.


 

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Αλεξανδρουπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στον Αντιδημάρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Φιλοζωίας, κ. Βουρδόλη Θεόδωρο

1. Οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των τμημάτων που αφορούν στον Πολιτισμό, τον εθελοντισμό και την Νεολαία και ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
2. Διαχείριση των αιθουσών και χώρων πολιτισμού του Δήμου
3. Οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού
4. Εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν την φιλοζωία, τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα.
5. Υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη, απόφαση και πρόταση.

 

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Αλεξανδρουπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στον Αντιδημάρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κ. Δαστερίδη Ηλία 

1. Οργάνωση, Εποπτεία και συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας , Περιβάλλοντος & Πρασίνου .
2. Υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη απόφαση και πρόταση.
3.Υπογραφή πιστοποιητικών για ιδιοκτησία ελαιοκτημάτων.
4. Υπογραφή αδειών δόμησης και παραχώρησης οικογενειακών τάφων και κάθε έγγραφο σχετικό με τις αρμοδιότητες των Δημοτικών κοιμητηρίων.


 

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Αλεξανδρουπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στην Αντιδήμαρχο Ενέργειας, Φυσικών πόρων και Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελένη

1. Οργάνωση, εποπτεία και τον συντονισμό όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης.
2. Υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη απόφαση και πρόταση.
3. Υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας για την Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης.
4. Υπογραφή αδειών γάμου και την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στην Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης.
5. Μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας.
6. Ελεγχο εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
7. Ευθύνη για την προετοιμασία και οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης.


Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Αλεξανδρουπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη στον Αντιδημάρχο Πρωτογενούς Τομέα και Δημοτικής Ενότητας Φερών, κ. Κολγιώνη Δημητρίου
1. Οργάνωση, Εποπτεία και συντονισμό όλων των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας Φερών.
2. Οργάνωση, εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων ,Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων .
3. Υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες, που δεν περιέχουν γνώμη, απόφαση και πρόταση .
4.  Υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας για την Δημοτική Ενότητα Φερών.
5. Ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Ενότητας Φερών .
6. Υπογραφή αδειών γάμου που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής ενότητας Φερών.
7. Τέλεση των Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Φερών.
8. Ευθύνη για την προετοιμασία και οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων και εθιμοτυπίας της Δημοτικής ενότητας Φερών.
Προηγούμενο άρθροΠανήγυρις Παρεκκλησίου Αρχαγγέλων στο Αεροδρόμιο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Επόμενο άρθροO Άδωνις Γεωργιάδης θα εγκαινιάσει τη νέα μονάδα της Pharmathen στις Σάππες