Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -6 – ),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γουμενίδης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γουμενίδης Ευάγγελος , εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ” », δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Οικισμών & Καθημερινότητας κ. Βαταμίδη Ιωάννη ο οποίος λέγει τα παρακάτω:

“ Κύριοι Σύμβουλοι, η Υπηρεσία συνέταξε την υπ. αρ. 15/2017 μελέτη του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ» το οποίο έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου
Αλεξ/πολης για το έτος 2017, με Κ.Α. 30.7322.004 και πίστωση 5.000,00 € με Φ.Π.Α. Με την παραπάνω μελέτη  καθορίζονται οι εργασίες για την δημιουργία πάρκου για δεσποζόμενους σκύλους στο Ο.Τ Γ387δ του Πάρκου Αλτιναλμάζη του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πόρους «Γενικά -Ανειδίκευτα».

Το πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση του έργου αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Οικισμών & Καθημερινότητας και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης εισηγούνται :

α) Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση του έργου : « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ».
β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 € (με Φ.Π.Α) σε βάρος του Κ.Α. 30.7322.004 του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης οικονομικού έτους 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010).”

Ακολουθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ».

β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 € (με Φ.Π.Α) σε βάρος του Κ.Α. 30.7322.004 του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης οικονομικού έτους 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010).

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΑΝ:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
2) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ
3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ

Προηγούμενο άρθροΚατέρρευσε ο ταβερνιάρης που σκότωσε με καρέκλα σκυλίτσα, όταν έμαθε την ποινή που του επιβλήθηκε!
Επόμενο άρθροΑναστάσιος Δημοσχάκης: “Χωρίς πλοία η Σαμοθράκη εν μέσω τουριστικής περιόδου με ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας!  Σε απόγνωση οι κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηματίες γενικά!”