Διά περιφοράς η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε στις: at 19:06
308 0

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως  συμμετέχουν την Τετάρτη 15-04-2020 και τις ώρες, από : 11:00 έως 14:00  στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με: 

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
 • την από 11.03.2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11.03.2020), 
 • την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ. Α’/30.03.2020), 
 • τις αριθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ . 

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για  την ψήφο σας ανά θέμα (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν), την Τετάρτη 15-4-2020 και τις ώρες, από : 11:00 έως 14:00 στο email:  [email protected], για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
 2. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας & Περιβάλλοντος ¨(ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ)¨, αντικατάστασή του και τροποποίηση της αριθ. 490/2019 Α.Δ.Σ.  (Εισηγ. κ. Δήμαρχος) 
 3. Ίδρυση ή μη Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης)
 4. Έγκριση 2η αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 5. Εισηγητική έκθεση για την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 34574/05-07-2018 , τις οδηγίες της εγκυκλίου 44485/6.8.2019 και την με αριθ. 65270/19.11.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)
 6. Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και  του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)
 7. Τροποποίηση της υπ΄αριθ.97/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)
 8. Αίτηση για παραχώρηση χρήσης κτιρίων ιδιοκτησίας Δημοσίου εντός του οικοπέδου του παλιού νοσοκομείου (Εισηγ. κ. Παλαιολόγος κ.)
 9. Έγκριση μίσθωσης  ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτήματος στον Απαλό (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 11. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην  Κοινότητα Μάκρης (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 587/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 13. Έγκριση απολογισμού  Κληροδοτήματος Φωτίου Βασιλείου του Νεοκλέους για το     οικονομικό έτος 2019 (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 14. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του «Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 15. Έγκριση απολογισμού  Κληροδοτήματος Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη για το οικονομικό έτος 2019 (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 16. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του «Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.) 
 17. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για αποθηκευτικό χώρο ή άλλη χρήση (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 18. Παράταση  εκμίσθωσης  του κυλικείου στο διατηρητέο κτίριο του Καπνομάγαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη) (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 19. Λήψη απόφασης παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Καλλιθέα – Ν. Χηλή (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 20. Αίτημα για συνέχιση της παραχώρηση χρήσης,   δύο (2) χώρων στο Κέντρο Νεότητας (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 21. Τροποποίηση της υπ΄αριθμό 357/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου,   που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα  με τις υποδείξεις των επιθεωρητών-ελεγκτών σύνταξης της έκθεσης επιθεώρησης –ελέγχου , του σώματος επιθεωρητών –ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Εισηγ. κ. Πατλακίδης κ.)
 22. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Καθαρισμού Ακτών με ίδια μέσα του Δήμου (Εισηγ. Ρούφος Ε.)
 23. Έγκριση κάλυψης δαπάνης  καυσίμων των με αριθ. κυκλοφ ΠΣ 3965 και ΚΗΙ 5690 υπό παραχώρηση προς χρήση από το Εθελοντικό Πυροσβετικό Κλιμάκιο Δημοτικής Ενότητας Φερών πυροσβεστικών οχημάτων (Εισηγ. κ. Ουσταδάκης Δ.)
 24. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης, άνευ ανταλλάγματος,  του υπ’ αριθ. 97 τεμαχίου, έκτασης 1.865,00 τ.μ., του αγροκτήματος Πέπλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Νάκου Μ.)
 25. Συζήτηση για την ¨Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς¨ (Εισηγ. Λαμπάκης Ε. )

Σημειώνεται ότι:

 • Για τη  δια περιφοράς  συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
 • Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν την ψήφο τους  από τις 11:00 έως τις 14:00, θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολιός Δημήτριος

Σχετικά άρθρα

Εκλογή νέων μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ

Δημοσιεύτηκε από: - 1 Σεπτεμβρίου 2019 0
Την πρώτη του ειδική συνεδρίαση πραγματοποίησε το νέο Περιφεριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να εκλέξει το Προεδρείο του…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

Δημοσιεύτηκε από: - 18 Αυγούστου 2016 0
Πατήστε και δείτε τα αποτελέσματα. Αλεξανδρούπολη epil_ΑΓ01 ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ Ορεστιάδας epil_ΑΓ03 ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Διδυμοτείχου epil_ΑΓ02 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Σουφλίου epil_ΑΓ05 ΣΟΥΦΛΙΟΥ Σαμοθράκης epil_ΑΓ04 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Δημοσχάκης: Η προσπάθεια ανάδειξης της ιστορίας της Θράκης χρήζει την ευλογία και την συνδρομή της Εκκλησίας

Δημοσιεύτηκε από: - 14 Μαΐου 2020 0
Κλιμακώνει τις ενέργειές του ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α., Α.Δημοσχάκης, με επιστολές του προς τους Μητροπολίτες όλης…