Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση της δράσης «Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μόνιμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας».

Η δράση αφορά στη παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών του Παραρτήματος II της κ.υ.α. για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος II της κ.υ.α. έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κινητή (mobile) ή δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κ.υ.α..

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος II της κ.υ.α., οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 2.

Το εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή στη δράση διαμορφώνεται σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (άγαμος/έγγαμος) στα ακόλουθα ποσά:

α) προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €).

β) προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000 €).

Οι όροι συνολικό ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έχουν, στο πλαίσιο της δράσης, την ακόλουθη έννοια:

α) Συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 του εκάστοτε δικαιούχου πολίτη.

β) Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 των μελών της εκάστοτε οικογένειας.

Η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Το νοικοκυριό δύναται να είναι μονοπρόσωπο, εάν αποτελείται από ένα μόνο άτομο, ή πολυπρόσωπο, εάν αποτελείται από περισσότερα άτομα που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία.

Στην περίπτωση του πολυπρόσωπου νοικοκυριού μόνο ένας δικαιούχος, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης για την ενεργοποίηση μίας μόνο ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.

Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο ίδιο νοικοκυριό δεν είναι δυνατή. Το ίδιο ισχύει και για την ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) από τον ίδιο δικαιούχο σε άλλο νοικοκυριό.

Ο εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων νοικοκυριών της δράσης παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κ.υ.α..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Α) Πιστοποίηση των Δικαιούχων

1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος II, οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παρ. 2 του άρθρου 4, δύνανται να υπαχθούν στη δράση μόνο εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής.

2. Η πιστοποίηση των δικαιούχων της δράσης πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των Δήμων, στους οποίους εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος II.

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων της δράσης είναι:
α) η απόδειξη της μόνιμης και πραγματικής εγκατάστασης τους σε νησί του Παραρτήματος II της παρούσας και
β) η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου της παρ. 2 του άρθρου 4.

4. Για την απόδειξη της μόνιμης και πραγματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου πολίτη σε νησί του Παραρτήματος II, εφαρμόζεται η ισχύουσα, περί χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας, νομοθεσία και ιδίως τα άρθρα 58 και 207 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/2010) και 279 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α7114/2006).

5. Για την πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου της παρ. 2 του άρθρου 4, ο δικαιούχος πολίτης καταθέτει ενώπιον των αρμόδιων δημοτικών αρχών σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο.

6. Η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης εκκινείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής στην αρμόδια δημοτική αρχή σχετικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσής του για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη δράση και ολοκληρώνεται με την έκδοση της ως άνω Βεβαίωσης και τη χορήγηση της σε αυτόν.

7. Η ακριβής διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης και το σύνολο των επιμέρους λεπτομερειών που την διέπουν καθορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

Β) Χρήση της Δημόσιας Επιχορήγησης

1. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης που πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος της δράσης, μπορεί να κάνει χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η/01/2018.

2. Ο δικαιούχος επιλέγει ελεύθερα τον Πάροχο της προτίμησής του.

3. Η ομαλή υλοποίηση της δράσης και η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης διασφαλίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.

4. Κατά τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης, ο δικαιούχος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να κοινοποιήσει στον Πάροχο της επιλογής του, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και τον αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, οι Πάροχοι ελέγχουν εάν ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του έχουν ήδη υπαχθεί στη δράση.

5. Εφόσον ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του δεν έχουν υπαχθεί στη δράση, η διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης προχωρά κανονικά. Ο δικαιούχος επιλέγει το πακέτο υπηρεσιών της αρεσκείας του και συνάπτει με τον Πάροχο την οικεία Σύμβαση.

6. Η παραγγελία του δικαιούχου ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών της επιλογής του.

7. Η ακριβής διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης και το σύνολο των επιμέρους λεπτομερειών που την διέπουν καθορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

Γ) Πληρωμή των Παροχών

1. Οι πληρωμές των Παροχών διενεργούνται κατά αρχήν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των πληρωμών στους Παρόχους είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους πολίτες.

3. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής εξετάζεται εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν στους δικαιούχους πολίτες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας καθώς και του Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

4. Η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής, διασφαλίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.

5. Η ακριβής διαδικασία πληρωμής, οι επιμέρους χρόνοι της καταβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετική με αυτήν λεπτομέρεια καθορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.

2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Στην περίπτωση της δορυφορικής ευρυζωνικότητας, η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, όπως αυτή προκύπτει από τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και εξατομικεύεται από τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησής της.

2. Οι Πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν επαρκώς τους δικαιούχους σχετικά με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών της δράσης καθώς και να τους πληροφορούν πλήρως για τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής τους.

3. Οι προσφορές των Παροχών πρέπει να είναι αναλυτικές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τιμή των διαθέσιμων προσφορών θα πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στην Παρούσα είναι τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

5. Στην περίπτωση που οι Φορείς της δράσης διαπιστώσουν παραβάσεις ή πλημμέλειες ως προς τη διαδικασία υλοποίησης και συνδρομής της δράσης δύνανται να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να εκκινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Στο πλαίσιο διενέργειας δειγματολειπτικών ελέγχων, μέρος των Υπεύθυνων Δηλώσεων του εδ. 5, της περ. Α, της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι, θα σταλεί για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί, καθορίζονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Στον Πίνακα που ακολουθεί απαριθμούνται τα νησιά που εντάσσονται στη δράση: «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Παρουσιάζονται, επίσης, αριθμητικά στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού τους, όπως αυτός αποτυπώθηκε στην Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών του 2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΝΗΣΙΑ (ΑΝΑ ΝΟΜΟ) ΑΡΙΘΜΟΣΜΟΝΙΜΩΝΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣΑΡΙΘΜΟΣΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 68 34
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
2. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 185 93
3. ΑΡΚΟΙ 44 22

 

4. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1.334 667
5. ΓΥΑΛΙ 21 11
6. ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ 2 1
7. ΚΑΣΟΣ 1.084 542
8. ΛΕΙΨΟΙ 790 395
9. ΜΑΡΑΘΟΣ 5 3
10. ΜΕΓΙΣΤΗ(ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) 492 246
11. ΝΙΣΥΡΟΣ 1.008 504
12. ΠΑΤΜΟΣ 2.998 1.499
13. ΠΛΑΤΗ 2 1
14. ΣΑΡΙΑ 45 23
15. ΣΥΜΗ 2.590 1.295
16. ΤΕΛΕΝΔΟΣ 94 47
17. ΤΗΛΟΣ 780 390
18. ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 10 5
19. ΧΑΛΚΗ 478 239
20. ΨΕΡΙΜΟΣ 80 40
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
21. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2.859 1.430
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
22. ΑΝΤΙ ΠΑΞΟΙ 20 10
23. ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ 496 248
24. ΜΑΘΡΑΚΙ 329 165
25. ΟΘΩΝΟΙ 392 196
26. ΠΑΞΟΙ 2.280 1.140
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
27. ΑΝΑΦΗ 271 136
28. ΑΜΟΡΓΟΣ 1.973 987
29. ΔΟΝΟΥΣΑ 167 84
30. ΗΡΑΚΛΕΙΑ 141 71
31. ΘΗΡΑΣΙΑ 319 160
32. ΙΟΣ 2.024 1.012
33. ΚΙΜΩΛΟΣ 910 455
34. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 399 200
35. ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ 2 2
36. ΣΙΚΙΝΟΣ 273 137
37. ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ 227 114
38. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 765 383
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
39. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 270 135
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
40. ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 3 2
41. ΘΥΜΑΙΝΑ 136 68
42. ΣΑΜΙΟΠΟΥΛΑ 4 2

 

43. ΦΟΥΡΝΟΙΚΟΡΣΕΩΝ 1.320 660
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
44. ΓΑΥΔΟΣ 152 76
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
45. ΑΝΤΙΨΑΡΑ 4 2
46. ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 826 413
47. ΨΑΡΑ 454 227

ΦΕΚ

 

www.aftodioikisi.gr

Προηγούμενο άρθροΣωματείο Τουριστικών Επαγ/των Έβρου: Tαξική απάντηση απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε
Επόμενο άρθροΤοποθέτηση δακοπαγίδων σε σημεία της ευρύτερης ελαιοκομικής ζώνης Μάκρης – Αλεξανδρούπολης και στην περιοχή του Άβαντα