ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε στις: at 11:06
575 0

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 12.08.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (25η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10, το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

 

1)Για το 1ο  θέμα, λόγω μη προβλεπόμενων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, εκτάκτως, το αμέσως προσεχές διάστημα. 

2)Για το 2ο θέμα, επειδή  είναι αναγκαία η έγκριση του Πρωτοκόλλου, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης.

3)Για το 3ο  θέμα,  επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ταφής στο Κοιμητήριο της Χιλής λόγω έλλειψης χώρου και πρέπει να γίνει ολοκλήρωση των εργασιών στο Νέο Κοιμητήριο, ώστε να τεθεί σε λειτουργία. 

4) Για το 4ο θέμα,  επειδή πρέπει να ενισχυθούν οι κωδικοί λόγω δικαστικών και άλλων δαπανών που προέκυψαν.

5) Για το 5ο θέμα, επειδή το έργο πρέπει να παραληφθεί οριστικά διότι λήγει ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και αναμένονταν η σύσταση της επιτροπής οριστικής παραλαβής και η αυτοψία επιτόπου του έργου.

6) Για τα θέματα  6,7,8 επειδή οι πρόεδροι των επιτροπών είναι δημοτικοί σύμβουλοι  των οποίων η θητεία λήγει στις 31-8-2019

 

  1. Έγκριση επιχορηγήσεων και συνδιοργανώσεων με Συλλόγους (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Θρακικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
  3. Έγκριση χωροθέτησης του Νέου Κοιμητηρίου Χιλής (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  4. Ορθή επανάληψη της 419/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση 10ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής Αισύμης για κτηνοτροφία» (Εισηγ. κ. Μυτιληνός Ε.)
  6. Ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών του έργου: «Επισκευή- συντήρηση κτιρίων όρχου οχημάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. Κουκουράβας Γ.)
  7. Έγκριση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: Κουκουράβας Γ.)
  8. Έγκριση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη» (Εισηγητής: Κουκουράβας Γ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης 

  

Σχετικά άρθρα