ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Με αριθμό 366

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη:

1. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010, σχετικά με πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων

3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζει, με ρητή εντολή του, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό του Ιωάννη, ως Εντεταλμένο Eιδικό Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, χωρίς αμοιβή, και μεταβιβάζει σε αυτόν την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων του Δήμου σε θέματα Πολιτισμού.

Η Απόφασή μας αυτή θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο, και ισχύει , από την ημερομηνία κοινοποίησής της στον ανωτέρω και μέχρι ανάκλησης ή τροποποίησής της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης

-Τμήμα Διοικητικό- Οικονομικό (Μπότσαρη 6-Ενταύθα)

-Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Νομικών

Προσώπων (Παναγή Τσαλδάρη 56-58 Κομοτηνή)

2. Γενικό Γραμματέα

3. Πρόεδρο Δ.Σ.

4. Αντιδημάρχους

5. Διευθύνσεις

6. Δημοτική Ενότητα Φερών

7. Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης

8. Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

9. Οριζόμενο κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

Προηγούμενο άρθροΣυγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα η ΑΔΕΔΥ Νομού Έβρου
Επόμενο άρθροAπό τις 18 Απριλίου 2017 έως και την 31 Οκτωβρίου 2017 οι αιτήσεις για τα δορυφορικά πιάτα