Με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Αναστασία Γκαρά αναδεικνύει το ζήτημα που έχει προκύψει με τη λειτουργία των χώρων αιμοληψίας εκτός μικροβιολογικών εργαστηρίων, οι οποίοι εξυπηρετούν κυρίως τους κατοίκους απομακρυσμένων ή νησιωτικών περιοχών. Με την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία, ορίστηκε πως η λειτουργία των υφιστάμενων αιμοληπτηρίων θα πρέπει να διακοπεί, καθώς δεν επιτρέπεται η διενέργεια αιµοληψιών ή η προσωρινή φύλαξη δειγµάτων αίµατος  εκτός της εγκατάστασης των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών.

Το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της διαδικασίας της αιμοληψίας για τους πολίτες και προσπαθώντας να εξαλείψει φαινόμενα μη τήρησης των υγειονομικών  προδιαγραφών σε κάποια από τα υφιστάμενα αιμοληπτήρια, τα οποία μπορούσαν κατά το παρελθόν να αδειοδοτηθούν χωρίς κάποιο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο από τους κατά τόπους Ιατρικούς συλλόγους, έχει θέσει ως στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών από τις πρωτοβάθμιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ωστόσο, η καθολική εφαρμογή αυτής της διάταξης προκαλεί σοβαρό ζήτημα για τους κατοίκους των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών και ιδίως του νομού Έβρου, όπου οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των δομών υγείας είναι αρκετά μεγάλες και ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες οι μετακινήσεις των κατοίκων αυτών είναι πολύ περιορισμένες.

Για τον λόγο αυτό, η κα. Γκαρά θέτει βασικά ερωτήματα προς το Υπουργείο Υγείας, ώστε να βρεθεί άμεσα μια λύση για τους κατοίκους των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση στις υφιστάμενες δομές Υγείας  αλλά και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των ιατρικών τους εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, τίθεται το ερώτημα για τις προθέσεις του Υπουργού να θεσμοθετήσει συγκεκριμένα κριτήρια για την ίδρυση και λειτουργία αιμοληπτηρίων  και να δώσει παράταση στην τρίμηνη προθεσμία διακοπής της λειτουργίας των αιμοληπτηρίων. Κυρίως όμως υπογραμμίζεται για ακόμα μια φορά η επιτακτική ανάγκη να εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς διακρίσεις οι πολίτες των δυσπρόσιτων περιοχών, οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώματα και ανάγκες με τους κατοίκους των μεγαλύτερων αστικών κέντρων και για το λόγο αυτό ερωτάται το Υπουργείο εάν προτίθεται να εξαιρέσει από την απαγόρευση λειτουργίας έστω τα αιμοληπτήρια που εξυπηρετούν τις  απομακρυσμένες και έχουσες ανάγκη περιοχές (ορεινά χωριά, μικρά νησιά κλπ,). Παράλληλα αναδεικνύει το ζήτημα της στελέχωσης και της ενίσχυσης του Εθνικού συστήματος υγείας.

Η κα. Γκαρά σεβόμενη το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ισονομία και στη δίκαιη μεταχείριση και υπηρετώντας το βασικό μέλημα αυτής της Κυβέρνησης για διευκόλυνση  και βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών παρενέβη μέσω αυτής της Ερώτησης, ώστε να επανεξεταστεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Το Γραφείο Τύπου

 

Ακολουθεί η ερώτηση όπως κατατέθηκε:

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό

Θέμα: «Αιμοληπτήρια ακριτικών περιοχών»

Στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 τ.A’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των άρθρων 14 και 15 του Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ 16 τ. Α’) «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» και του Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ 287 τ. Α’) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» καθώς και της αριθμ. 425/2002 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Υγείας, παρέχεται η δυνατότητα σε διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών να δημιουργήσει αιμοληπτήριο σε περιοχές με ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των περιοχών αυτών.

Σύμφωνα όμως με τον νόμο 4461/28-3-2017 (ΦΕΚ Α’ 38/28-03-2017) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», ορίστηκε εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, η παύση λειτουργίας υφιστάμενων χώρων αιμοληψίας, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να προσαρμοστούν σε κάποιο θεσμικό πλαίσιο. Οι γιατροί Μικροβιολόγοι κάτοχοι των αιμοληπτηρίων είναι υποχρεωμένοι έως 28 Ιουνίου 2017 να σταματήσουν την λειτουργία των χώρων αυτών.

Το  γεγονός αυτό αναμένεται να προκαλέσει πολλά προβλήματα στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, όπου διαμένουν άνθρωποι ηλικιωμένοι και χρόνια πάσχοντες, οι οποίοι, για να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να διανύσουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις ή να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς προς το εγγύτερο αιμοληπτήριο. Χάνεται επίσης η δυνατότητα της κατ΄οίκον εξυπηρέτησης  σε κατακλιμένα άτομα.

Σημειώνεται ότι στις περιοχές αυτές ακόμα και η πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας καθίσταται δύσκολη, με τα αιμοληπτήρια, τις περισσότερες φορές, να λειτουργούν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη δημόσια Υγεία.

Όπως διαφαίνεται, τα προβλήματα που θα προκύψουν από την κατάργηση της υπηρεσίας αυτής προς τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών ή των απομονωμένων νησιών, θα είναι πολλαπλάσια από τα οφέλη που θα επιφέρει η διακοπή της λειτουργίας των αιμοληπτηρίων  στις περιοχές αυτές.

Ο θεσμός των αιμοληπτηρίων έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές περιοχές της χώρας και σαφώς υπάρχουν και περιπτώσεις μη τήρησης των προδιαγραφών κατά την έκδοση των αναγκαίων σχετικών αδειών από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Ωστόσο, η πλήρης κατάργηση των αιμοληπτηρίων, που λειτουργούν εκτός των μικροβιολογικών εργαστηρίων δεν επιλύει, αλλά αντιθέτως εντείνει το πρόβλημα για τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών. Η τήρηση και η αυστηρή εφαρμογή των όρων έκδοσης των αδειών και των προδιαγραφών για τα μικροβιολογικά εργαστήρια, όπως αυτά προβλέπονται στο Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 τ.A’) αλλά και η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για τη νόμιμη λειτουργία των αιμοληπτηρίων και την προστασία του δείγματος, καθώς έως και σήμερα αυτά δεν έχουν οριοθετηθεί, θα συντελέσουν ουσιαστικά τόσο στην εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων, όσο και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επειδή  καθίσταται επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες των απομακρισμένων και νησιωτικών περιοχών,

Επειδή οφείλουμε να μεριμνούμε για ανθρώπους που δεν μπορούν αντικειμενικά να έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στις υφιστάμενες δομές Υγείας,

Επειδή οφείλουμε να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων,  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Υπάρχει η πρόθεση από το Υπουργείο να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την ίδρυση και λειτουργία αιμοληπτηρίων στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις διασφάλισης της δημόσιας υγείας και να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών;
  2. Προβλέπεται να δοθεί παράταση στην τρίμηνη προθεσμία διακοπής της λειτουργίας των αιμοληπτηρίων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ομαλής μετάβασης  στο νέο καθεστώς για τους  ιδιοκτήτες των μικροβιολογικών εργαστηρίων και  για τους εργαζόμενους ;
  3. Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εξαιρεθούν από  την απαγόρευση λειτουργίας τα αιμοληπτήρια στις δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες και έχουσες ανάγκη περιοχές (ορεινά χωριά, μικρά νησιά κλπ,) και να συνεχίσουν την λειτουργία τους τηρουμένων των απαραίτητων προδιαγραφών;
  4. Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ενισχυθούν οι δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προκειμένου να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γκαρά Αναστασία

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτου Ελένη

Βαγιωνάκη Βάλια

Βάκη Φωτεινή

Βαρδάκης Σωκράτης

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Θελερίτη Μαρία

Καββαδια Ιωαννετα (Αννετα)

Καρακώστα Εύη

Καρασαρλίδου Φρόσω

Καστόρης Αστέριος

Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα

Μανιός Νίκος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μορφίδης Κώστας

Ντζιμάνης Γιώργος

Ξυδάκης Νίκος

Πάντζας Γιώργος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Παυλίδης Κώστας

Ρίζος Δημήτρης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σεβαστάκης Δημήτρης

Τσόγκας Γιώργος

Ψυχογιός Γιώργος

Προηγούμενο άρθροΦώφη Γεννηματά: “Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δικαιούνται μια ξεχωριστή θέση στον νέο αναπτυξιακό χάρτη της χώρας”
Επόμενο άρθροΕξιχνίαση απάτης μέσω διαδικτύου