ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αλεξανδρούπολη
9
Σεπτεμβρίου 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 14616
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦ
. : Μ. Τοπκαρίδου
ΠΡΟΣ
: κ. Φώτιο Πεσιλή
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
: Καραολή &Δημητρίου40 Πρόεδρο Ομίλου Φίλων Ελληνικού
68100 Αλεξ/πολη
Ιχνηλάτη
ΤΗΛ
: 2551357191 Κέννεντυ 194 & Μανιακού 6
ΦΑΞ
: 2551350436
12136 Περιστέρι Αττικής
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης »
2.
Το Π.Δ. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ237Α ́/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης »
3.
Του άρθρου 7 του Νόμου 4039/2012 (ΦΕΚ Α ́15)., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 46
του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α ́32)
4.
Την υπ’ αριθμ. 1327 /30-3-2016 (ΦΕΚ1026/Β’/13-4-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ περί
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων , αποφάσεων και άλλων πράξεων «με εντολή
Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων , Διευθύνσεων , Τμημάτων και Γραφείων
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»
5.
Την από 31-8-2016 αίτηση του Ομίλου Φίλων Ελληνικού Ιχνηλάτη για την χορήγηση άδειας
διοργάνωσης έκθεσης μορφολογίας Ελληνικού Ιχνηλάτη στις 24-9-2016 στην τοποθεσία Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής . στο 2
ο
χλμ Αλεξανδρούπολης –Μάκρης .
Αποφασίζουμε
1.
Χορηγούμε άδεια Λειτουργίας έκθεσης σκύλων στον Όμιλο Φίλων Ελληνικού Ιχνηλάτη ως
ακολούθως :
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου : Φώτιος Πισιλής
Φορέας που διεξάγει την έκθεση : όμιλος Φίλων Ελληνικού Ιχνηλάτη
Τοποθεσία έκθεσης : Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής , 2
ο
χλμ Αλεξ/πολης –Μάκρης
Ημερομηνία έκθεσης : 24-9-2016
Υπεύθυνος Κτηνίατρος: Γραμμενίδου Τζούλια , Θράκης 13 , 68100 Αλεξ/πολη
2.
Η άδεια έχει ισχύ για 1(ένα ) έτος .
3.
Ο διοικητικός υπεύθυνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια υποχρεούται :
Να ενημερώνει την αρμόδια Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής για κάθε μεταβολή των
στοιχείων του φορέα και να κοινοποιεί στην ανωτέρω Υπηρεσία την διεξαγωγή κάθε έκθεσης που
διενεργεί στη διάρκεια του έτους ισχύος της άδειας του.
Να εξασφαλίζει ότι ο χώρος που διοργανώνεται η έκθεση παρέχει προστασία στους συμμετέχοντες
σκύλους από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και δεν θέτει σε κίνδυνο τη φυσική τους κατάσταση και
υγεία .
Να εγγυάται ότι δεν έχει χορηγηθεί στους σκύλους καμμιά φαρμακευτική ουσία κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή ώστε να αυξηθεί ή να ελαττωθεί το φυσικό επίπεδο
των δραστηριοτήτων των ζώων αυτών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης να έχει λάβει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η συμπεριφορά του
συνοδού ή του φροντιστή προς το σκύλο να μην προξενεί φόβο , αγωνία ή πόνο σε αυτό καθώς και
να έχει λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων μεταξύ των ζώων και από τα
ζώα στον άνθρωπο.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης τα ζώα συντροφιάς πρέπει να βρίσκονται υπό την άμεση
επίβλεψη του ιδιοκτήτη ή του συνοδού τους. Ζώα συντροφιάς που εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική
συμπεριφορά προς άλλα ζώα ή τον άνθρωπο φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο ή απομακρύνονται από
την έκθεση .
4
Τα ζώα συντροφιάς , που συμμετέχουν σε εκθέσεις , πρέπει να έχουν σημανθεί και καταγραφεί και
οι συνοδοί τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο τους , από το οποίο προκύπτει ότι είναι
εμβολιασμένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισμό.
5
Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων
6
Η παρουσία του οριζόμενου κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
7
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας , συνεπάγεται την επιβολή διοικητικών κυρώσεων όπως
προβλέπεται στο Νόμο 4039/2012 (ΦΕΚΑ ́15)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 46 του Ν.
4235/2014 (ΦΕΚ Α ́32)
Μ.Ε.Π.
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.
Α. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Προηγούμενο άρθροΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΩ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Επόμενο άρθροΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘρ-ΕΒΡΟΣ)