Καθορίστηκαν οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το “Ταμείο Αλληλεγγύης” (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στις: at 20:36
242 0

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Μετανάστευσης & Ασύλου, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1811/12.5.2020, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το “Ταμείο Αλληλεγγύης” και οι παράμετροι της διαδικασίας εφαρμογής του.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει παρουσιάσει ο AIRETOS πριν 3 μήνες δημοσιεύθηκεο ν.4662/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 27/7.2.2020), το άρθρο 196 του οποίου αφορούσε τη σύσταση “Ταμείου Αλληλεγγύης” που “χρηματοδοτείται ετησίως με το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης &Ασύλου”.

Στην παρ.2 του άρθρου ορίζεται πως σκοπός του Ταμείου είναι “η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίςτην οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών”.

Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.4 εκείνου του άρθρουλοιπόν, εκδόθηκε η χθεσινή ΚΥΑ.

Υπογραμμίζεται ότι “η ουσιαστική αξιολόγηση και εξέτασητων υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης έργων των δικαιούχων Δήμων”, θα αποτελεί “έργο” τριμελούς Επιτροπής, που αποτελείται από:

1) τον Ειδικό Γραμματέα“Συντονισμού ΕμπλεκόμενωνΦορέων” του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου,

2) τον Γενικό Γραμματέα“Μεταναστευτικής Πολιτικής” του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και

3) τονΓενικό Γραμματέα“Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο” του Υπουργείου Μετανάστευσης &Ασύλου.

Οι δικαιούχοι Δήμοι που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση έργων, οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα εξήςδικαιολογητικά:

(α)πρόταση του αιτούντος Δήμου στην οποία να παρατίθεται η πλήρης περιγραφή του προτεινομένου έργου ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του, αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του, στοιχεία ωριμότητας υλοποίησης (μελέτες, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κυριότητα χώρου/μίσθωση κ.λπ.) καθώς και ανάλυση της συνάφειας και της λειτουργικής διασύνδεσης του με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων,(β)Απόφαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής του Δήμου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης,(γ)προτεινόμενο αναλυτικό προϋπολογισμό και εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών που θεωρεί αναγκαία για την ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών Δήμος ενημερώνεται άμεσα από την αρμόδια Υπηρεσία και ορίζεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται σε φάκελο στην “Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων”καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των Δήμωνελέγχονται και αξιολογούνται εντός 30 ημερών από την υποβολή τους, σε δύο στάδια.Στο πρώτο,ελέγχεται η πλήρης υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στο δεύτερο, πραγματοποιείται από την Επιτροπή των 3 Γραμματέων η ουσιαστική αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης. Για την ουσιαστική αξιολόγηση λαμβάνονται υπ’ όψιν ουσιαστικά κριτήρια τα οποία, “χωρίς να απαριθμούνται περιοριστικώς” στην ΚΥΑ, είναι:

– ηεπιλεξιμότητα του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ,

– αριθμός των φιλοξενούμενων μεταναστών και προσφύγων στις μονάδες φιλοξενίας (υπάρχουσες ή σχεδιαζόμενες),

– η συνάφεια του προτεινόμενου έργου με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων,

– η αναγκαιότητα του έργου και οι λόγοι που αιτιολογούν την υλοποίηση του, λαμβανομένων υπ’ όψιν πραγματικών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο αιτούντα Δήμο,

– η σκοπιμότητα και ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας του προτεινόμενου έργου, η ωριμότητα υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Σε περίπτωση που καλύπτονται τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά κριτήρια η προαναφερθείσα Επιτροπήεγκρίνει τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου με την αίτηση έργου και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου. Με την έκδοση της ΥπουργικήςΑπόφασης καταβάλλεται το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, ως προκαταβολή.

Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ουσιαστικά κριτήρια, η Επιτροπή με Απόφασή της απορρίπτει την αίτησητου Δήμου.

Η παρακολούθηση και η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου και η εν γένει υλοποίηση του εγκεκριμένου προς χρηματοδότηση έργου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του δικαιούχου Δήμου, ο οποίος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη των διαδικασιών προκήρυξης του έργου, επιλογής Αναδόχου, παρακολούθησης της υλοποίησης, παραλαβής του έργου και πληρωμής του Αναδόχου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεις και διαδικασίες.

Μετά την υλοποίηση και την οριστική παραλαβή του έργου, ο δικαιούχος Δήμος υποβάλλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου αίτηση για την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης έργου, ο δικαιούχος Δήμος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του, σύμφωνα με το σκοπό υλοποίησής του, τουλάχιστον για 5 έτη. Εάν κάποιος Δήμος δεν διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για 5 χρόνια, τότε δεν έχει κάνει σύννομη χρήση της χρηματοδότησης και απαιτείται επιστροφή του ποσού που αναλογεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ εδώ

ΠΗΓΗ www.airetos.gr

Σχετικά άρθρα

Ο «Πρώτος εν ευθύνη καθηλωμένος» της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίος ο Ίμβριος σαγηνεύων εις Χριστόν την Οικουμένην

Δημοσιεύτηκε από: - 7 Ιουνίου 2017 0
Ο «Πρώτος εν ευθύνη καθηλωμένος» της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίος ο Ίμβριος σαγηνεύων εις Χριστόν την Οικουμένην Αμφιετήριδα εικοσιπενταετούς ευκλεούς και τετιμημένης…