«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΓΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Δημοσιεύτηκε στις: at 08:42
628 0
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5001601 (Κωδ. Απόφασης:1714)
Σελίδα
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28 Κομοτηνή, 69132
Πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΦΟΥ
Τηλ.: 2531352327, 2531352300
Fax: 2531081601
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κομοτηνή, 02/08/2016
Α.Π.:
3428
Προς:
ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Υπ’ όψιν :
1) Νομίμου Εκπροσώπου
2) Υπεύθυνου Πράξης Ιντζέ Κων/νου
ΘΕΜΑ:
Ένταξη
της
Πράξης
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΕΓΕ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»
με
Κωδικό
ΟΠΣ
5001601
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανατολική
Μακεδονία
Θράκη
2014-2020»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.
Έχοντας
υπόψη:
1.
Το
άρθρο
90
του
«Κώδικα
Νομοθεσίας
για
την
Κυβέρνηση
και
Κυβερνητικά
Όργανα»
που
κυρώθηκε
με
το
άρθρο
πρώτο
του
π.δ.63/2005
(ΦΕΚ
98/Α/22-4-2005),
2.
Το
Ν.
4314/2014
για
τη
διαχείριση,
τον
έλεγχο
και
εφαρμογή
αναπτυξιακών
παρεμβάσεων
για
την
προγραμματική
περίοδο
2014-
2020»(ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014),
3.
Την
Υπουργική
Απόφαση
με
αριθ.
32674/ΕΥΘΥ
330/23.03.2015
(ΦΕΚ
714/Β/24.04.2015)
με
την
οποία
αναδιαρθρώθηκε
η
Ειδική
Υπηρεσία
Διαχείρισης
του
Ε.Π.
Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης
,
σύμφωνα
με
το
άρθρο
7
του
N.
4314/2014
και
αντικατάστασης
της
με
αριθμό
41543/278
/Γ ́ΚΠΣ
/
ΚΥΑ/8.12.2000
(ΦΕΚ
1501/Β ́)
κοινής
υπουργικής
απόφασης,
όπως
έχει
τροποποιηθεί
και
ισχύει,
4.
Την
Απόφαση
της
Επιτροπής
των
ΕΚ
με
αριθμό
C
(2014)
10174/18.12.2014
που
αφορά
στην
έγκριση
του
Ε.Π.
«Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης
2014-2020»
(2014GR16M2OP014),
5.
Την
με
αρ.
πρωτ.
145740/27.01.2015
ΚΥΑ
για
την
«Έγκριση
Στρατηγικής
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
του
ΠΕΠ
ΑΜΘ
2014-
2020,
6.
Τη
με
αρ.
πρωτ.
81986/ΕΥΘΥ
712/31.7.2015
(ΦΕΚ
1822/Β/24.8.15)
Υπουργική
Απόφαση
«Εθνικοί
Κανόνες
Επιλεξιμότητας
δαπανών
για
τα
προγράμματα
του
ΕΣΠΑ
2014-2020
Έλεγχοι
νομιμότητας
δημοσίων
συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων
ΕΣΠΑ
2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5001601 (Κωδ. Απόφασης:1714)
Σελίδα
2
από
Αρχές
Διαχείρισης
και
Ενδιάμεσους
Φορείς
Διαδικασία
ενστάσεων
επί
των
αποτελεσμάτων
αξιολόγησης
πράξεων»,
7.
Το
με
Α.Π.
12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015
έγγραφο
της
ΕΥΘΥ
με
θέμα:
«Περιγραφή
του
Συστήματος
Διαχείρισης
και
Ελέγχου
για
τα
ΕΠ
του
ΕΣΠΑ
2014-2020
που
χρηματοδοτούνται
από
το
ΕΤΠΑ,
το
ΕΚΤ
και
το
ΤΣ
στο
πλαίσιο
του
Στόχου:
Επενδύσεις
στην
Ανάπτυξη
και
τηνΑπασχόληση»,
8.
Την
από
26/6/2015
απόφαση
της
1ης
Επ.
Παρακολούθησης
του
Ε.Π.
«Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης
2014-2020»,
με
την
οποία
εγκρίθηκε
η
μεθοδολογία,
η
διαδικασία
και
το
περιεχόμενο
της
εξειδίκευσης
του
ΕΠ,
καθώς
και
ο
προγραμματισμός
των
προσκλήσεων
και
των
εντάξεων
και
οι
τεθέντες
κατ’
έτος
στόχοι,
9.
Την
από
26/6/2015
απόφαση
της
1ης
Επ.
Παρακολούθησης
του
Ε.Π.
«Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης
2014-2020»,
με
την
οποία
εγκρίθηκαν
η
μεθοδολογία
και
τα
κριτήρια
επιλογής
των
πράξεων
του
Άξονα
Προτεραιότητας,
όπως
περιγράφονται
και
εξειδικεύονται
στο
συνημμένο
στην
πρόσκληση
έγγραφο,
10.
Το
Ν.3852/2010
«Νέα
Αρχιτεκτονική
της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
(ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010),
11.
Το
Π.Δ.
144/23.12.2010
(ΦΕΚ
237/Α/27.12.2010)
Οργανισμός
της
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης,
12.
Την
αρ.
17/2014
απόφαση
του
Πολυμελούς
Πρωτοδικείου
Ροδόπης
για
την…
ανάδειξη
περιφερειακών
αρχών
….και
την
ανακήρυξη….του
Περιφερειάρχη….
για
την
Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης,
όπως
αυτή
διορθώθηκε
με
την
αριθ.
22/2014
απόφαση
του
ιδίου
(Διαδικασία
Εκούσιας
Δικαιοδοσίας),
13.
Την
με
αρ.
πρωτ.
7071/26.11.2016
πρόσκληση
με
κωδικό
ΑΜΘ03/1115
για
την
υποβολή
πρότασης
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανατολική
Μακεδονία
και
Θράκη
2014
2020»,
14.
Την
αρ.
πρωτ.
32151/12.07.2016
(ΕΥΔ3087/14.07.2016)
Αίτηση
Χρηματοδότησης
του
Δικαιούχου
Δήμου
Αλεξανδρούπολης,
15.
Το
αποτέλεσμα
της
αξιολόγησης,
όπως
αυτό
καταγράφεται
στα
έγγραφα
τεκμηρίωσης
της
θετικής
αξιολόγησης
της
πρότασης
και
ειδικότερα
στο
Φύλλο
αξιολόγησης
και
αποτυπώνεται
στο
ΟΠΣ–ΕΣΠΑ.
16.
Την
με
αρ.
πρωτ.
3352/29.07.2016
θετική
εισήγηση
του
προϊσταμένου
της
Ε.Υ.Δ.
Ε.Π.
Π.Α.Μ.Θ.
για
ένταξη
της
πράξης
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΕΓΕ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”
με
κωδικό
ΟΠΣ
5001601
στο
Ε.Π.
Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης
2014-2020.
Αποφασίζει
την
ένταξη
της
Πράξης
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΕΓΕ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»
στον
Άξονα
Προτεραιότητας
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ»
του
Ε.Π.
«Ανατολική
Μακεδονία
Θράκη».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):
5001601
2.Δικαιούχος:
ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου:
40111097
4.Φυσικό
αντικείμενο
της
πράξης:
Στην
εντός
σχεδίου
πόλεως
περιοχή
ΚΕΓΕ
και
συγκεκριμένα
στο
Ο.Τ.473Α,
σε
οικόπεδο
επιφανείας
12.068,40
μ2,
πρόκειται
να
ανεγερθεί
ένα
12-θέσιο
Γυμνάσιο,
δυναμικότητας
360
μαθητών
και
ένα
12-θέσιο
Λύκειο
της
ίδιας
δυναμικότητας
(360
μαθητών),
σύμφωνα
με
τα
εγκεκριμένα
κτιριολογικά
προγράμματα.
Τα
εν
λόγω
κτίρια
έχουν
συνολική
επιφάνεια
6.385,82
μ2
και
είναι
διώροφα
με
υπόγειο
(υπόγειο,
ισόγειο
και
1ο
όροφο).
Οι
λειτουργικοί
χώροι
(αίθουσες,
γραφεία,
χώροι
υγιεινής
κλπ)
καθώς
και
οι
κοινόχρηστοι
χώροι
(διάδρομοι
κυκλοφορίας,
αίθουσα
πολλαπλών
χρήσεων,
κτλ)
αναπτύσσονται
στο
ισόγειο
και
1ο
όροφο
των
κτιρίων,
ενώ
οι
βοηθητικοί
χώροι
(λεβητοστάσιο,
αποθήκες)
στο
υπόγειο.
Ο
περιβάλλων
χώρος
είναι
κατάλληλα
διαμορφωμένος
για
να
ικανοποιεί
τις
ανάγκες
(αύλησης
και
αθλητισμού)
του
μαθητικού
δυναμικού.
Με
την
ολοκλήρωση
της
πράξης
τα
κτίρια
θα
εντάσσονται
αρμονικά
στο
φυσικό
περιβάλλον
ικανοποιώντας
τις
σχολικές
ανάγκες
της
γύρω
περιοχής.
5.
Παραδοτέα
πράξης:
12-θέσιο
Γυμνάσιο
και
12-θέσιο
Λύκειο,
δυναμικότητας
360
μαθητών
έκαστως
στη
περιοχή
Κέντρο
Γεωργικής
Εκπαίδευσης
(
ΚΕΓΕ

Σχετικά άρθρα

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Παλαγίας

Δημοσιεύτηκε από: - 27 Ιουλίου 2018 0
Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Ιουλίου 2018, τελέσθηκε με κάθε λαμπρότητα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας, επί τη εορτή…