Με 23 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε στις: at 12:07
551 0

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 27.02.2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
 2. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Συμπλήρωση της 22/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81» (Εισηγ. κ.  Δήμαρχος)
 4. Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή της (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 5. Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και αντικατάσταση της (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 6. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάς οχημάτων και μηχανημάτων έργου από την εταιρεία ¨Transadriatic Pipeline TAP¨(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 7. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία «Δημοτικό Ραδιόφωνο Φερών» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ Σ.Μ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», Συμβατικού Προϋπολογισμού 880,00 € ευρώ  (με Φ.Π.Α.) (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 9. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας για τη χορήγηση παροχής ρεύματος για το φωτισμό της δυτικής χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξ/πολης (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 10. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης περιπτώσεων επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 11. Αποδοχή Διάλυσης Σύμβασης και έγκριση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Υποδομή και Εγκατάσταση Προπονητηρίου Κλειστού Θόλου Στέγασης Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.)
 12. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων του “Κέντρου Δια Βίου Μάθησης” του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2020 (Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)
 13. Έγκριση διαδικασίας σύναψης σύμβασης με πιστοποιημένο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε) (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
 14. Τροποποίηση του Ρ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 117&630, συύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 15. Λύση της από 20/05/2019 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του» (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
 16. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του» (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
 17. Λήψη απόφασης σχετικά με τη νομιμοποίηση του παραλιακού δρόμου Δικέλλων-Μεσημβρίας (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ., κ. Μιχαηλίδης Π.)
 18. Έγκριση υπογραφής Σύμβασης με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)
 19. Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ¨Μαυρότοπος¨ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (μέσω της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ¨Έργα αποκατάστασης εννέα χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στους Δήμους Ν. Ζίχνης, Αμφίπολης και Βισάλτιας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών¨ – ¨Έργα αποκατάστασης έξι ΧΑΔΑ στο Δήμο Σιντικής και δύο ΧΑΔΑ στο Δ. Ηρακλείας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών¨ – ¨Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις «Παππάς» και «Μαυρότοπος» του Δήμου Αλεξανδρούπολης¨)» (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 20. Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Σαμοθράκης» (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 21. Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σαμοθράκης ετών 2020-2023 και τις διαδικασίες ωρίμανσης, επίβλεψης και παραλαβής μηχανολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (πλην έργων και λοιπών δράσεων ΕΣΠΑ) (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 22. Ορισμός και αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα όργανα παρακολούθησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 23. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της “Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης”(ΤΙΕΔΑ) (Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος

Σχετικά άρθρα

Η Εβροφάρμα προμήθευσε ιατρικό εξοπλισμό στα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου

Δημοσιεύτηκε από: - 11 Απριλίου 2020 0
Ο όμιλος Εβροφάρμα, συμμετέχει έμπρακτα στην προσπάθεια ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας Την στιγμή που η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19…

Επερώτηση του ΚΚΕ για τις αποζημιώσεις των αγροτών μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου του 2016

Δημοσιεύτηκε από: - 25 Ιανουαρίου 2017 0
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. Χ. ΜΕΤΙΟΣ               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας κ Θ.…