Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 18/12/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε TAKTIKH συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10).

1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
2. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2015 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ)
3. Έγκριση πληρωμής προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
4. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος συμβάσεων προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
5. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄αρθ. πρωτ : 60458/2015 σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρησης εκσκαφέων –φορτωτών , προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρησης σαρώθρων, συντήρησης αγροτικών μηχανημάτων με Μοναστηριώτη Ασημίνα (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
6. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄αρθ.πρωτ : 58047/2015 σύμβασης εργασίας συντήρησης και επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργου με Κωνσταντινίδη Παναγιώτη (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
7. Έγκριση Τροποποίησης της αριθ. 764/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά την « Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στις Τοπικές Κοινότητες Συκορράχης, Αισύμης , Άβαντα, Κίρκης , Δωρικού, Άνθειας, Νίψας , Λουτρού και στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
8. Διαγραφή οφειλών ΚΟΚ βάσει της ΚΥΑ 21504/2601 (ΦΕΚ 623, Τ.β’, 25/4/2007), «Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
9. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό Χρηματικό κατάλογο , λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
10. Επιβολή προστίμων στην ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για πινακίδες φαρμακείου (Εισηγ: κ. Παντελίδη Γ.)
11. Επιβολή προστίμων, για διαφημιστικές πινακίδες σε απαγορευμένους χώρους, στους α) ΜΠΕΜΠΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ & Β) ΚΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
12. Επιβολή προστίμων, για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στους α) ΠΙΡΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ & Β) ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
13. Έγκριση ή μη επιβολής προστίμων σε πρατήρια άρτου (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
14. Ανάκληση ή μη της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» , στο όνομα του ΖΟΛΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
15. Χορήγηση – κατάργηση θέσεων κατάληψης χώρου σε παραγωγούς για το έτος 2016 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
16. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
17. Απόδοση οικονομικής ενίσχυσης , για καταβολή οικονομικής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθείσας υπαλλήλου , στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
18. Συγκρότηση Επιτροπών και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης Α) της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ β) της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης του ΠΔ 28/80 και γ) της Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών , Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργων για το έτος 2016 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
19. Έγκριση παράτασης παραχώρησης της χρήσης των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ , επί της οδού Ρόδου.( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
20. Έγκριση σύνταξης και υπογραφής συμβολαίου ανταλλαγής ακινήτων σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 68/1997 απόφασης της πρώην Κοινότητας Δωρικού ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
21. Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου εντός Σταδίου «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 και το ΠΔ 270/81(Εισηγ: κ.Παντελίδης Γ.)
22. Αίτημα επιστροφής οικοπέδου έκτασης 1.024,22 μ2, το οποίο είχε δωρίσει ο Δήμος μας στις 07/04/2009 στο « ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
23. Έγκριση Τροποποίησης της εφαρμογής του κανονισμού Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
24. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας του Ληξιαρχείου της Δ.Ε Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
25. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα του Ανδρέογλου Ανδρέα του Παράσχου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
26. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα του Δημητρακάκη Δήμου του Αναστασίου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
27. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα Π.Ατζανός & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
28. Έγκριση της 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2015 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
29. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ»( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) έργου «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
31. Ορισμός επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών έργου «Αποξήλωση πίνακα φωτισμού συντριβανιού της πλατείας Ελευθερίας και μετατόπιση σε άλλη θέση» (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
32. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ έργου « Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε.Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) έργου «Στεγανοποίηση οροφής πολυχώρων Μαϊστρου -Απαλού & προθερμαντήριο Μπουλμπoυτζή στο στάδιο Φ.Κοσμάς (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
34. Έγκριση 4ου ΑΠΕ –ισοζυγίου με χρήση απρόβλεπτων του έργου «Αναβάθμιση & επέκταση του Δημοτικού Ωδείου » Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)
35. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κας Πιτιακούδη Αναστασίας συζ. Δημητρίου που καταπατά δημοτικό χώρο εντός του Κοιμητηρίου της Χιλής Αλεξανδρούπολης( Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)
36. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο χρηματοδοτικό μέσο του Συμφώνου των Δημάρχων – Μηχανισμός ELENA ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
37. Έγκριση διενέργειας προμήθειας « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 250 kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 150kW για θέρμανση στο Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
38. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ 200Kw ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΝΧ ΣΤΟ Α’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΕΡΩΝ» ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι)
39. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης και ΖΝΧ στο Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
40. Έγκριση διενέργειας προμήθεια « Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα – νερού για θέρμανση και ΖΝΧ στον Ζ’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
41. Έγκριση διενέργειας προμήθειας « Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού ιδιοκατανάλωσης 12,5 kWp στον Ζ’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης και φωτοβολταϊκού σταθμού τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5kWp στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο» ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
42. Διαγραφή οφειλών λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης δημοτών- καταναλωτών ευρισκόμενων σε πλήρη οικονομική ένδεια (Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ε.)
43. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την υπό εκκαθάριση επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης (ΑΝ.ΕΤ.Α)» για τις χρήσεις 2008-2015 (Εισηγ: κ.Ουζουνίδης Γ.)
44. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων , κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
45. Έγκριση οδοιπορικών μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης , στη Θεσσαλονίκη , για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Ε. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος.)

Προηγούμενο άρθροΥπογραφή σύμβασης μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας του έργου Τηλεθέρμανσης Φερών μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ΑΝ.ΚΟ.
Επόμενο άρθροΑπολογισμός 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών