ΜΕ 45 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δημοσιεύτηκε στις: at 12:20
435 0

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 18/12/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε TAKTIKH συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10).

1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
2. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2015 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ)
3. Έγκριση πληρωμής προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
4. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος συμβάσεων προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
5. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄αρθ. πρωτ : 60458/2015 σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρησης εκσκαφέων –φορτωτών , προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρησης σαρώθρων, συντήρησης αγροτικών μηχανημάτων με Μοναστηριώτη Ασημίνα (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
6. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄αρθ.πρωτ : 58047/2015 σύμβασης εργασίας συντήρησης και επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργου με Κωνσταντινίδη Παναγιώτη (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
7. Έγκριση Τροποποίησης της αριθ. 764/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά την « Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στις Τοπικές Κοινότητες Συκορράχης, Αισύμης , Άβαντα, Κίρκης , Δωρικού, Άνθειας, Νίψας , Λουτρού και στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
8. Διαγραφή οφειλών ΚΟΚ βάσει της ΚΥΑ 21504/2601 (ΦΕΚ 623, Τ.β’, 25/4/2007), «Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
9. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό Χρηματικό κατάλογο , λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
10. Επιβολή προστίμων στην ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για πινακίδες φαρμακείου (Εισηγ: κ. Παντελίδη Γ.)
11. Επιβολή προστίμων, για διαφημιστικές πινακίδες σε απαγορευμένους χώρους, στους α) ΜΠΕΜΠΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ & Β) ΚΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
12. Επιβολή προστίμων, για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στους α) ΠΙΡΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ & Β) ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
13. Έγκριση ή μη επιβολής προστίμων σε πρατήρια άρτου (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
14. Ανάκληση ή μη της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» , στο όνομα του ΖΟΛΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
15. Χορήγηση – κατάργηση θέσεων κατάληψης χώρου σε παραγωγούς για το έτος 2016 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
16. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
17. Απόδοση οικονομικής ενίσχυσης , για καταβολή οικονομικής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθείσας υπαλλήλου , στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
18. Συγκρότηση Επιτροπών και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης Α) της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ β) της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης του ΠΔ 28/80 και γ) της Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών , Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργων για το έτος 2016 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
19. Έγκριση παράτασης παραχώρησης της χρήσης των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ , επί της οδού Ρόδου.( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
20. Έγκριση σύνταξης και υπογραφής συμβολαίου ανταλλαγής ακινήτων σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 68/1997 απόφασης της πρώην Κοινότητας Δωρικού ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
21. Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου εντός Σταδίου «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 και το ΠΔ 270/81(Εισηγ: κ.Παντελίδης Γ.)
22. Αίτημα επιστροφής οικοπέδου έκτασης 1.024,22 μ2, το οποίο είχε δωρίσει ο Δήμος μας στις 07/04/2009 στο « ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
23. Έγκριση Τροποποίησης της εφαρμογής του κανονισμού Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
24. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας του Ληξιαρχείου της Δ.Ε Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
25. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα του Ανδρέογλου Ανδρέα του Παράσχου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
26. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα του Δημητρακάκη Δήμου του Αναστασίου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
27. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στο όνομα Π.Ατζανός & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
28. Έγκριση της 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2015 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
29. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ»( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) έργου «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
31. Ορισμός επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών έργου «Αποξήλωση πίνακα φωτισμού συντριβανιού της πλατείας Ελευθερίας και μετατόπιση σε άλλη θέση» (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
32. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ έργου « Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε.Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) έργου «Στεγανοποίηση οροφής πολυχώρων Μαϊστρου -Απαλού & προθερμαντήριο Μπουλμπoυτζή στο στάδιο Φ.Κοσμάς (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)
34. Έγκριση 4ου ΑΠΕ –ισοζυγίου με χρήση απρόβλεπτων του έργου «Αναβάθμιση & επέκταση του Δημοτικού Ωδείου » Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρ.)
35. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κας Πιτιακούδη Αναστασίας συζ. Δημητρίου που καταπατά δημοτικό χώρο εντός του Κοιμητηρίου της Χιλής Αλεξανδρούπολης( Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)
36. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο χρηματοδοτικό μέσο του Συμφώνου των Δημάρχων – Μηχανισμός ELENA ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
37. Έγκριση διενέργειας προμήθειας « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 250 kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 150kW για θέρμανση στο Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
38. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ 200Kw ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΝΧ ΣΤΟ Α’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΕΡΩΝ» ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι)
39. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης και ΖΝΧ στο Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
40. Έγκριση διενέργειας προμήθεια « Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα – νερού για θέρμανση και ΖΝΧ στον Ζ’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
41. Έγκριση διενέργειας προμήθειας « Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σταθμού ιδιοκατανάλωσης 12,5 kWp στον Ζ’ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης και φωτοβολταϊκού σταθμού τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5kWp στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο» ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
42. Διαγραφή οφειλών λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης δημοτών- καταναλωτών ευρισκόμενων σε πλήρη οικονομική ένδεια (Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ε.)
43. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την υπό εκκαθάριση επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης (ΑΝ.ΕΤ.Α)» για τις χρήσεις 2008-2015 (Εισηγ: κ.Ουζουνίδης Γ.)
44. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων , κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
45. Έγκριση οδοιπορικών μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης , στη Θεσσαλονίκη , για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Ε. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος.)

Σχετικά άρθρα

Ξεκίνησε η αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος στο βασικό εθνικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ στον Έβρο

Δημοσιεύτηκε από: - 10 Ιουνίου 2017 0
Ξεκίνησε η αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος στο βασικό εθνικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ στον Έβρο. Είχαν προηγηθεί μεμονωμένες…

Στα πλαίσια προγράμματος προληπτικής ιατρικής θα καταπλεύσει στο νησί της Σαμοθράκης το ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Δημοσιεύτηκε από: - 10 Οκτωβρίου 2017 0
Στα πλαίσια προγράμματος προληπτικής ιατρικής θα καταπλεύσει στο νησί της Σαμοθράκης το ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Ιατροί θα εξετάζουν το κοινό την ΤΕΤΑΡΤΗ 11…

Παύλος Α. Μιχαηλίδης: “Ένα μήνα πριν τις εκλογές, 2η απευθείας ανάθεση 24.000 € του κ. Λαμπάκη στον πρώην υποψήφιο δήμαρχο Χαϊδαρίου

Δημοσιεύτηκε από: - 30 Απριλίου 2019 0
Ένα μήνα πριν τις εκλογές, 2η απευθείας ανάθεση 24.000 € του κ. Λαμπάκη στον πρώην υποψήφιο δήμαρχο Χαϊδαρίου Με την…

Απονομή μεταλλίου Α’ Τιμής στην Αρχαιολόγο κα Πολυξένη Τσατσοπούλου-Καλούδη από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από: - 28 Μαρτίου 2018 0
Με το Μετάλλιο Α’ Τιμής, την υπέρτατη τιμή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τιμήθηκε η Αρχαιολόγος και Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, κα Πολυξένη…