ΜΕ 55 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δημοσιεύτηκε στις: at 12:08
553 0

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 06/04/2016  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18:30 , να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. ( Εισήγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Ακύρωση πράξεων επιβολής προστίμων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 4. Συμπλήρωση της 398/2015, η οποία αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε κοινωνική σύμπραξη, στα πλαίσια της επικείμενης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Επισιτιστική και Βασική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕBA/FEAD) για την προγραμματική περίοδο 2015-2010. (Εισηγ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 5. Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών εκκαθάρισης της ΑΝ.ΕΤ.Α.(Εισηγ. κ.Ουζουνίδης)
 6. Διαγραφή οφειλής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων και προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής . ( Εισηγ: Παντελίδης Γ.)
 7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν στο τέλος 2% (και 0,5 % από 01/01/2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω « εσφαλμένης εγγραφής» , στο όνομα ΒΑΒΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω « εσφαλμένης εγγραφής» , στο όνομα ΜΑΚΑΡΩΝΗ ΣΥΜΕΩΝ. ( Εισηγ: κ.Παντελίδης Γ.)
 10. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 11. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ κι επαναβεβαίωση. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 12. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 13. Επιβολή προστίμου για παράνομες επιγραφές – πινακίδες Φαρμακείου. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 14. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του « Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη». ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ. )
 15. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή ή μη της παραχώρησης τριάντα (30) στρεμμάτων στην περιοχή Μαΐστρος, κυριότητας του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, με αντάλλαγμα, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 16. Έγκριση πληρωμής διαφοράς ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ και προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 17. Εξέταση αίτησης του Ράπτη Γεωργίου του Χρήστου για εκμίσθωση αγροτεμαχίου με αριθ. 613, εκτάσεως 19.000 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Αισύμης. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 18. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου – καταστήματος εντός Πάρκου «ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», σύμφωνα με το άρθρο 1952 του Ν.3463/20016 και ΠΔ 270/81. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 19. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη Μάκρη. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)». (Εισηγ. κ. Παντελίδης)

 

 1. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κουσίδη Σταύρου του Νικολάου που καταπατά δημοτική έκταση ( τμήμα δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας – Ν. Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 2. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κεβόπουλου Χρήστου που καταπατά δημοτική έκταση ( τμήμα του υπ’ αριθ.549 αγροτεμαχίου και δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας – Ν. Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Κατάργηση της υπ’ αριθμ.106/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά τη «Διαγραφή προστίμου από χρηματικό κατάλογο».(Εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)
 4. Έγκριση Υπαγωγής της Διαφοράς του Δήμου Αλεξ/πολης με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΤ.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη κι εκπροσωπείται νόμιμα σε Δικαστική Μεσολάβηση (κατ΄άρθ.214β ΚΠολΔ), προκειμένου με βάση κοινό ιδιωτικό συμφωνητικό των μερών, να συνταχθεί Πρακτικό Δικαστικής Μεσολάβησης μεταξύ των ανωτέρω, ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214β ΚΠολΔ. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)
 5. Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Αλεξανδρούπολης – Β’ Φάση. ( Εισηγ: κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 6. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, έτους 2015. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 7. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, έτους 2015..(Εισήγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 8. Έγκριση απολογισμού Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, έτους 2015. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 9. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 79/2016 Α.Δ.Σ. Αλεξ/πολης ως προς τον ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή Παράπλευρων Έργων Περιφερειακού Δρόμου».(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το έργο:«Συντήρηση Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης». (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 1. Παραλαβή Μελέτης «Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος δυτικά του οικισμού Μάκρης». (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 1. Έγκριση χορήγησης δεύτερης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών» κατά δύο μήνες.  (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδου Φερών». ( Εισηγ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σημάνσεως έργου: « Αντικατάσταση Τμημάτων Δικτύων Ύδρευσης Οδών Φαναρίου – Σωκράτη Οικονόμου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Α.» (Εισήγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 

 1. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση Χώρου Πρώην Δημοτικού Σχολείου στη Δημοτική Ενότητα Κίρκης» μέχρι 30-06-2016. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 1. Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου: «Οικοπάρκο Αλτιναμάζη». (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Μουσικού Σχολείου Αλεξ/πολης». ( Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου». (Εισήγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 1. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων-Εργοταξιακής Σημάνσεως Έργου : «Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξ/πολης – Αύρα». (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 

 1. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ( Εισηγ: κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)

 

 1. Έγκριση Τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης Φερών.(Εισηγ. κ. Μυτιληνός Ευάγγ.)
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Optimum Passive Sampling Intelligent Operating Network». (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
 3. Έγκριση ονοματοδοσίας της αίθουσας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως «Αίθουσα Ηλίας Ευαγγελίδης». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Έγκριση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αγίας Πετρούπολης και του Συλλόγου Αλεξανδρούπολης «Ρώσικο Σπίτι».(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 5. Παραχώρηση χρήσης Αγροτεμαχίου (αριθμ. 294) περιοχής Μαΐστρου. (Εισήγ. κ. Δήμαρχος)
 6. Πρόταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για ανταλλαγή του Δημοτικού Κτιρίου «Μύλος Μασούρα» με το Δικαστικό Μέγαρο.(Εισήγ. κ. Δήμαρχος)
 7. Τροποποίηση της 49/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της 420/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «¨Έγκριση σύναψης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και του τμήματος Γλώσσας – Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., για την προώθηση του σκοπού του Ινστιτούτου Μελετών Αρχείων Θράκης¨». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 8. Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου εκπαιδευτών για τα προγράμματα της “Δια βίου μάθησης”. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 9. Ανάκληση της εκποίησης των αριθ. 5368γ Νο 1, 5368γ Νο 2 και 5368γ Νο 5 τεμαχίων του αγροκτήματος Φερών, έγκριση για την εκ νέου εκποίηση τους και ορισμός Επιτροπής για την εκτίμηση αυτών. (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 10. Έγκριση της 7/2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, η οποία αφορά την “Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016”.(Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)
 11. Έγκριση της 20/2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” , η οποία αφορά την “Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας”. ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)
 12. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών του Δημάρχου, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και του κ. Γκαμπαερίδη Κων/νου, στην Αγία Πετρούπολη από 27 έως 30 Μαρτίου 2016. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 13. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών του Δημάρχου, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, στις 31-03-2016. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 14. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων , κ.Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 29/02/2016 έως 02/03/2016 ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος )
 15. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων , κ.Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλινίκη στις 17/03/2016.( Εισηγ: κ. Δήμαρχος )

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αγγλιάς Θεόδωρος

Σχετικά άρθρα