Κομοτηνή, 25 Νοεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. : 4082

Σχετ.: 3471

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΣ: Δήμο Αλεξανδρούπολης

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 451/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «Επέκταση υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου επί της Λ. Δημοκρατίας & Μάκρης και επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή)», του Δήμου Αλεξανδρούπολης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του άρθρου 225 περί ελέγχου νομιμότητας.

3. Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

4. Την υπ’ αριθ. 54218/11-07-2013(ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

5. Την υπ’ αριθ. 99386/14 (ΦΕΚ 3105/Β/18-11-14) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων…».

6. Το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3082/2001 και το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.

7. Το υπ’ αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

8. Την με αριθ. πρ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)…».

9. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ….».

10. Την με αριθ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24Α/6-2-2014) Π.Υ.Σ. «Αποδοχή παραιτήσεων των Γ. Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

11. Το άρθρο 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

12. Το με αριθ.πρ. 19961+19126/1-10-2015 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3471/5-10-2015) έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η με αριθ. 451/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης.

13. Την με αριθ. πρ. 6888/09-03-2015 απόφαση του Δ. Αλεξανδρούπολης με την οποία εγκρίθηκε και θεωρήθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη.

14. Την με αριθ. 27/2015 Μελέτη με τίτλο «Επέκταση υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου επί της Λ. Δημοκρατίας-Μάκρης και επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή) του Δ. Αλεξανδρούπολης όπως εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από 16-07-2015.

15. Την με αριθ. 451/2015, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, σχετικά με «Επέκταση υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου επί της Λ. Δημοκρατίας & Μάκρης και επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την παρακάτω κυκλοφοριακή ρύθμιση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης:

Επέκταση υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου επί της Λ. Δημοκρατίας & Μάκρης και επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή).

Συγκεκριμένα εγκρίνονται, σύμφωνα με τη κυκλοφοριακή μελέτη :

Επέκταση του ποδηλατοδρόμου επί της Λ. Δημοκρατίας και Μάκρης από την 28η Οκτωβρίου έως τον κόμβο Παπαναστασίου.

Επέκταση νέου ποδηλατοδρόμου επί της οδού Κύπρου και από τον κόμβο με τη Λ. Αλεξάνδρου, έως την είσοδο του λιμανιού

Επέκταση νέου ποδηλατοδρόμου επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή) και από τον κόμβο με τη Λ. Δημοκρατίας, έως τον κυκλικό κόμβο της πλατείας Ελευθερίας.

Τη διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου στάθμευσης στο σημείο του πλατώματος μεταξύ γηπέδου και πάρκου Εγνατίας.

Τη μονοδρόμηση επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή), από το ύψος της στροφής του Εγνατία έως την οδό Κύπρου, με φορά από ανατολικά προς τα δυτικά.

Η απόφαση αυτή χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πινακίδων σήμανσης ή και των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

2. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι αρμόδιος για την υλοποίηση της εν λόγω έγκρισης.

3. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τον έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Νικήτας Φραγκισκάκης

Προηγούμενο άρθροΓέρων Παϊσιος: “Η Ευρώπη διαλύεται λόγω Γερμανίας”
Επόμενο άρθροΕντός έδρας ήττες για Εθνικό και Σουφλί, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του 1ου ομίλου