Ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου και την ενδεχόμενη δημιουργία νέας δομής υποδοχής παράτυπων μεταναστών.  

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 8η Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9:00, συνήλθε η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης  σε Έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την 499/7-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 88  του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος  Α’), την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και τις αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, 40/20930/31-03-2020,163/33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.

 

Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη της  οι κ.κ : 

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΪΤΙΔΗΣ 

2) ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗ 

3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

4) ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

5) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 

6) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  

7) ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 

8) ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ 

9) ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ  

10) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΑΣ                                                                  

              

και δεν  προσήλθαν οι κ.κ :

 

1) ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ 

2) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ 

3) ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΖΟΥΔΗ  

4) ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

 

Δεδομένου ότι δήλωσαν έως τις 8/1/2021 και ώρα 11:00 μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη συμμετοχή τους στη διά περιφοράς συνεδρίαση (σε  σύνολο αριθμού συμβούλων – 15– παρευρίσκονταν οι –10-) και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 89 παράγραφος 2 τoυ  Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018, το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, κ.Ναϊτίδης Ιωάννης, εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου και την ενδεχόμενη δημιουργία νέας δομής υποδοχής παράτυπων μεταναστών.  του οποίου εισηγητής είναι ο ίδιος  με την εξής εισήγηση :

 

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, μετά τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που αφορά στο θέμα, εισηγούμαι την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου και από το συμβούλιο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης:

 “Η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης με μεγάλη ανησυχία παρακολουθεί την αιφνιδιαστική απόφαση δημιουργίας δομής φιλοξενίας 1.500 παράνομων μεταναστών στην τοπική κοινότητα Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας δίπλα στην υφιστάμενη δυναμικότητας 240 ατόμων. 

Η δημοσίευση στη Διαύγεια στις 29/12/2020 (ΨΞΤΤ46ΜΔΨΟ-6ΙΚ) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Αναβάθμιση και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ) στο Δ.Δ. Φυλακίου στο Ν. Έβρου», με προθεσμία μόλις τρεις ημέρες, έως 31/12/2020, έργου 30 εκατομμυρίων, από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, δείχνει το μέγεθος του εμπαιγμού που επιχειρείται έναντι του λαού του Έβρου, τον οποίον διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται στη Θράκη να δημιουργηθούν τέτοιες δομές, αλλά και της αδιαφορίας για τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν. 

Εμμένουμε σταθερά στην ανάγκη σεβασμού στον άνθρωπο και σε ό,τι έχει σχέση με το δικαίωμα στην υγεία και αξιοπρέπεια καθενός, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Όμως δεν μπορεί να δημιουργηθεί δομή φιλοξενίας 1500 ατόμων στον βόρειο Έβρο. 

Αντί άλλου επιχειρήματος (Θράκη, μειονότητα, συνθήκη της Λωζάνης, αντιαναπτυξιακή δραστηριότητα, δημογραφικό – ερήμωση των χωριών και πόσα άλλα) θέτουμε μια παράμετρο. 

Οι Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, όπου τον προηγούμενο Μάρτιο παρακολούθησε όλη η Ευρώπη την εργαλειοποίηση τόσων χιλιάδων ανθρώπων να προσπαθούν να εισβάλλουν στην Ελλάδα, απέχουν μόλις 16 χιλιόμετρα από το Φυλάκιο. Μια ταυτόχρονη εξέγερση και 2000 μεταναστών σε κοντινή απόσταση θα ελαχιστοποιούσε τα περιθώρια άμυνας του νομού μας, επομένως της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης. Κανένα ανταποδοτικό όφελος δεν μπορεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο που θα διατρέχει εφεξής η περιοχή μας. 

Έχουμε μάθει να ζούμε με τον κίνδυνο εκτός των συνόρων μας, όχι όμως και εντός αυτών. 

Επειδή δεν θέλουμε να μεταναστεύσουμε αλλά ούτε και να υποθηκεύσουμε τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας, ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους φορείς και κατοίκους του νομού μας αλλά και κάθε νομού της χώρας μας, όπως ακριβώς μας στήριξε τον Μάρτιο 2020, να μας στηρίξουν και πάλι στην υπεράσπιση της Ελλάδας μας.

Εκφράζουμε τη σταθερή μας θέση και λέμε: 

1)Όχι στη δημιουργία νέας δομής. 

2)Όχι στην αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων δομών, ούτε στο Φυλάκιο, ούτε στον Έβρο, ούτε στη Θράκη. 

3)Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των υποδομών. 

Ζητάμε: 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΡΑ”

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.3852/2010 παρ.1α

 

Το Συμβούλιο Κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:

α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας.

 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαι την θετική γνωμοδότηση για την υποβολή Ψήφισματος κατά της απόφασης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου και την ενδεχόμενη δημιουργία νέας δομής υποδοχής παράτυπων μεταναστών

Η Κοινότητα έλαβε υπόψη της:

 

1)Την ψήφο όλων των μελών της όπως δηλώθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά την οποία ψήφισαν, ΥΠΕΡ της εισήγησης –7– ,        ΠΑΡΩΝ   3-  ο κ.Τρέλλης Αποστόλης και η κ.Δευτεραίου Σωτηρία  με δήλωση «Ως Λαϊκή Συσπείρωση είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία νέου στρατοπέδου συγκέντρωσης μεταναστών και συμφωνούμε στην έκδοση ψηφίσματος. Διαφωνούμε όμως σε πολλά σημεία, με το ψήφισμα που προτείνεται, γι’ αυτό και ψηφίζουμε ΠΑΡΩΝ απαιτώντας:

  • Κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης σε Θράκη και νησιά, πουθενά στη χώρα. Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες σε αξιοπρεπείς ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας στην υπόλοιπη χώρα, που θα λειτουργούν με κρατική ευθύνη, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ, με το απαραίτητο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα, όπου να εξετάζονται άμεσα τα αιτήματά τους και από εκεί να μεταβαίνουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, ενάντια στον Κανονισμό του Δουβλίνου. Η μεταφορά τους να είναι οργανωμένη από το κράτος και να γίνεται με ασφάλεια για τους ίδιους αλλά και για όσους μετακινούνται στην περιοχή. Να υπάρχει ειδική μέριμνα για τους ανήλικους πρόσφυγες, ειδικές δομές, που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους. 
  • την κατάργηση του Κανονισμού του Δουβλίνου και της Συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας, ώστε οι πρόσφυγες να πάνε στις χώρες προορισμού τους.
  • να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ασύλου στο έδαφος της Τουρκίας και απευθείας μετακίνησής τους στις χώρες προορισμού τους.
  • να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, έτσι όπως προβλέπονται στη Συνθήκη της Γενεύης. » και ο κ. Γεωργιάδης Παύλος με την δήλωση “Στο εν λόγω θέμα δηλώνω ΠΑΡΩΝ, καθώς για άλλη μία φορά καλούμαστε να τοποθετηθούμε “δια περιφοράς” και μάλιστα εντός εικοσιτετραώρου με τη μορφή εκτάκτου θέματος. Είναι γνωστό σε όλους μας, πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει υιοθετήσει την τηλεδιάσκεψη ως μέθοδο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και για τη συνεργασία των υπηρεσιών και τις δημόσιες σχέσεις των στελεχών του. Με αυτό ως δεδομένο, δεν είναι αποδεκτή η επανειλημμένη προσπάθεια φίμωσης του διαλόγου εντός του Συμβουλίου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης με πρόφαση την πανδημία. Επιπροσθέτως, το συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του Συμβουλίου μας, καθώς το ΚΥΤ Φυλακίου δεν εμπίπτει εντός των γεωγραφικών ορίων της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, ούτε του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τέλος, οφείλω να επισημάνω πως το σοβαρότατο θέμα που θίγει η εισήγηση πρέπει να αντιμετωπιστεί στη βάση ενός νηφάλιου διαλόγου, ανάλυσης δεδομένων, ενδελεχούς ενημέρωσης και ουσιαστικής συμμετοχής όλων των αιρετών εκπροσώπων του τόπου μας, και όχι στη βάση ιδεολογικά φορτισμένων κειμένων τα οποία κρίνω ότι ουδόλως εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται”. 

 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 88  του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος  Α’), την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και τις αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, 40/20930/31-03-2020,163/33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.

3) Την παρ. 1α του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

4) Την εγκ 6/8257/3-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο κ.Τρέλλης Αποστόλης , η κ.Δευτεραίου Σωτηρία και Γεωργιάδης Παύλος ψήφισαν ΠΑΡΩΝ 

 

Το παρακάτω Ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου και την ενδεχόμενη δημιουργία νέας δομής υποδοχής παράτυπων μεταναστών.

 

“Η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης με μεγάλη ανησυχία παρακολουθεί την αιφνιδιαστική απόφαση δημιουργίας δομής φιλοξενίας 1.500 παράνομων μεταναστών στην τοπική κοινότητα Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας δίπλα στην υφιστάμενη δυναμικότητας 240 ατόμων. 

Η δημοσίευση στη Διαύγεια στις 29/12/2020 (ΨΞΤΤ46ΜΔΨΟ-6ΙΚ) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Αναβάθμιση και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ) στο Δ.Δ. Φυλακίου στο Ν. Έβρου», με προθεσμία μόλις τρεις ημέρες, έως 31/12/2020, έργου 30 εκατομμυρίων, από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, δείχνει το μέγεθος του εμπαιγμού που επιχειρείται έναντι του λαού του Έβρου, τον οποίον διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται στη Θράκη να δημιουργηθούν τέτοιες δομές, αλλά και της αδιαφορίας για τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν. 

Εμμένουμε σταθερά στην ανάγκη σεβασμού στον άνθρωπο και σε ό,τι έχει σχέση με το δικαίωμα στην υγεία και αξιοπρέπεια καθενός, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Όμως δεν μπορεί να δημιουργηθεί δομή φιλοξενίας 1500 ατόμων στον βόρειο Έβρο. 

Αντί άλλου επιχειρήματος (Θράκη, μειονότητα, συνθήκη της Λωζάνης, αντιαναπτυξιακή δραστηριότητα, δημογραφικό – ερήμωση των χωριών και πόσα άλλα) θέτουμε μια παράμετρο. 

Οι Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, όπου τον προηγούμενο Μάρτιο παρακολούθησε όλη η Ευρώπη την εργαλειοποίηση τόσων χιλιάδων ανθρώπων να προσπαθούν να εισβάλλουν στην Ελλάδα, απέχουν μόλις 16 χιλιόμετρα από το Φυλάκιο. Μια ταυτόχρονη εξέγερση και 2000 μεταναστών σε κοντινή απόσταση θα ελαχιστοποιούσε τα περιθώρια άμυνας του νομού μας, επομένως της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης. Κανένα ανταποδοτικό όφελος δεν μπορεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο που θα διατρέχει εφεξής η περιοχή μας. 

Έχουμε μάθει να ζούμε με τον κίνδυνο εκτός των συνόρων μας, όχι όμως και εντός αυτών. 

Επειδή δεν θέλουμε να μεταναστεύσουμε αλλά ούτε και να υποθηκεύσουμε τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας, ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους φορείς και κατοίκους του νομού μας αλλά και κάθε νομού της χώρας μας, όπως ακριβώς μας στήριξε τον Μάρτιο 2020, να μας στηρίξουν και πάλι στην υπεράσπιση της Ελλάδας μας.

Εκφράζουμε τη σταθερή μας θέση και λέμε: 

1)Όχι στη δημιουργία νέας δομής. 

2)Όχι στην αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων δομών, ούτε στο Φυλάκιο, ούτε στον Έβρο, ούτε στη Θράκη. 

3)Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των υποδομών. 

Ζητάμε: 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΡΑ”

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

 

Ακολουθούν υπογραφές

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξ/πόλης

 Ναϊτίδης Ιωάννη

Προηγούμενο άρθροΝέα εποχή στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΈτσι θα είναι η νέα Εθνοφυλακή της χώρας μας – Αύξηση της στελέχωσης στα νησιά και στον Έβρο