Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των ν.1409/83,ν.2065/92,του ν.δ. 131/74 & τις αριθ. 6252/78481/14-7-2015 (ΦΕΚ Β΄1503) & 6254/78520/14-7-2015

(ΦΕΚ Β΄1497) αποφάσεις του ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ.)

β) Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 ‘Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις’

(ΦΕΚ /Α’/247/27/11/1995), και του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014)

γ) Του Π.Δ. 113/2010 “περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α’/2010)

δ) Του Π.Δ. 136/98 ‘περί υποχρεώσεων και ευθυνών των υπολόγων εξ ενταλμάτων προπληρωμής κ.λ.π.’

ε ) Του Π.Δ. 97/2011 ‘’περί προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής’’.

2. Την ανάγκη έκδοσης Χ.Ε.Π για την κάλυψη λοιπών γεωργικών δαπανών.

3. Την αριθ 632/32295/17-4-2015 απόφαση δέσμευσης πίστωσης του ΥΠΑΠΕΝ (Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης), με

α/α 33493 καταχώρησης της ΥΔΕ στο ΥΠΑΠΕΝ.

4. Τη Συνεδρίαση 4/27-7-2012 Θέμα 1ο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(ΦΕΚ.2209/Β’/27-7-2012).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε δαπάνη EURO τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα

τριών & είκοσι πέντε λεπτών ( 4.499.653,25 € ) σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης ) Ειδικού Φορέα 29-110

και Κ.Α.Ε 9931 οικονομικού έτους 2015, καθώς και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα

της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε./ATE bank Α.Ε. και στο ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ, για την

πληρωμή υποχρεώσεων του προγράμματος ‘‘ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ’’ ,σύμφωνα με

την αριθ. 432/20486/13-2-2014(ΦΕΚ 345/Β΄/14-2-2014) και την 6959/154894/5-12-2014(ΦΕΚ 3287/Β΄/9-12-2014

Κ.Υ.Α. Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . Ως Β’ ΥΠΟΛΟΓΟΣ έχει ορισθεί η Τζανή Μυρσίνη του

Ευστρατίου, υπάλληλος της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΠΕΝ.

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 31/01/2016.

Αθήνα 2 /9 /2015

Με εντολή ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Δ.ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

Προηγούμενο άρθρο«Έγκριση προμήθειας, με απευθείας διαπραγμάτευση, Εμβολίων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων.»
Επόμενο άρθροΑιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών…γιατί ξανά; Και ευθύνες όπως πάντα..πουθενά (του Π.Μάνδαλου)