Πίστωση 4,5 εκ ευρώ για πληρωμή υποχρεώσεων‏ για πληρωμές του προγράμματος εξυγίανσης ζωϊκού κεφαλαίου

490 0

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των ν.1409/83,ν.2065/92,του ν.δ. 131/74 & τις αριθ. 6252/78481/14-7-2015 (ΦΕΚ Β΄1503) & 6254/78520/14-7-2015

(ΦΕΚ Β΄1497) αποφάσεις του ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ.)

β) Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 ‘Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις’

(ΦΕΚ /Α’/247/27/11/1995), και του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014)

γ) Του Π.Δ. 113/2010 “περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α’/2010)

δ) Του Π.Δ. 136/98 ‘περί υποχρεώσεων και ευθυνών των υπολόγων εξ ενταλμάτων προπληρωμής κ.λ.π.’

ε ) Του Π.Δ. 97/2011 ‘’περί προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής’’.

2. Την ανάγκη έκδοσης Χ.Ε.Π για την κάλυψη λοιπών γεωργικών δαπανών.

3. Την αριθ 632/32295/17-4-2015 απόφαση δέσμευσης πίστωσης του ΥΠΑΠΕΝ (Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης), με

α/α 33493 καταχώρησης της ΥΔΕ στο ΥΠΑΠΕΝ.

4. Τη Συνεδρίαση 4/27-7-2012 Θέμα 1ο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(ΦΕΚ.2209/Β’/27-7-2012).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε δαπάνη EURO τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα

τριών & είκοσι πέντε λεπτών ( 4.499.653,25 € ) σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης ) Ειδικού Φορέα 29-110

και Κ.Α.Ε 9931 οικονομικού έτους 2015, καθώς και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα

της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε./ATE bank Α.Ε. και στο ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ, για την

πληρωμή υποχρεώσεων του προγράμματος ‘‘ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ’’ ,σύμφωνα με

την αριθ. 432/20486/13-2-2014(ΦΕΚ 345/Β΄/14-2-2014) και την 6959/154894/5-12-2014(ΦΕΚ 3287/Β΄/9-12-2014

Κ.Υ.Α. Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . Ως Β’ ΥΠΟΛΟΓΟΣ έχει ορισθεί η Τζανή Μυρσίνη του

Ευστρατίου, υπάλληλος της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΠΕΝ.

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 31/01/2016.

Αθήνα 2 /9 /2015

Με εντολή ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Δ.ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

Σχετικά άρθρα

Παράταση πώλησης προϊόντων απαλλασσόμενων από ΕΦΚ σε χερσαία σύνορα, ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Δημοσιεύτηκε από: - 21 Ιουνίου 2017 0
Να παραταθεί η διαδικασία πώλησης προϊόντων απαλλαγμένων από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών στα χερσαία σύνορα έως τις…

Δείτε την περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Καλλιθέας Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από: - 15 Αυγούστου 2016 0
Την πρωί του Δευτέρας 15 Αυγούστου 2016 τελέσθηκε στο Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρούπολης , Θεία Λειτουργία και στην συνεχεία πραγματοποιήθηκε…