Πρόσκληση  13ης   τακτικής   συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

     Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις   21-10-2019  ημέρα   Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 .

 

    Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

      

        Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

        Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

       1.

       2.

       3.

  EΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

Σχετικά  με τoυς διαθέσιμους  πόρους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  του ‘’κάθετου άξονα Ελληνοβουλγαρικών συνόρων Ξάνθης’’

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ  Αμοιρίδης .

Σχετικά  με τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις για την  στέγαση του Μειονοτικού Γυμνασίου και Λυκείου της Ξάνθης.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ

Σχετικά  με επιδημία γαστρεντερίτιδας στον Eχίνο.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
    1.

    2. 

Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική Συνέλευση της  Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της   Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 179 Ν. 3852 /2010 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

    3.

   

    4.

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική Συνέλευση  των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας της ΠΑΜΘ. 

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας Δ.Ε.Σ.Μ.-Ο.Σ.(AN.PO.A.E)

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

  5. Ορισμός εκπροσώπου  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία O.T.A»

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου. 

    6. Ορισμός εκπροσώπου  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου «ΑΝΕΕ Α.Ε.»

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου. 

    7.         Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική Συνέλευση της  Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία OTA

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

  8. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) Leader του Νομού Δράμας, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος για τον Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER).

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

  9. Ορισμός εκπροσώπoυ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής  επιτροπής για το έτος 2020 για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: « Ανέλκυσης, απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων » , ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας .

Εισηγητής : O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

  10.

    11.

Ορισμός αιρετού εκπροσώπου για την τροποποίηση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994.

Εισηγητής : O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

Εγκριση τροποποίησης της αριθμ. 41/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά εξουσιοδότηση υπογραφών επιταγών, εντολών πληρωμών και εντολών εκτέλεσης αρχείου μεταφορών πίστωσης της ΠΑΜΘ.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

    12. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Καβάλας.

 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Κωνσταντίνος   Αντωνιάδης.

    13. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

        14. Ορισμός μελών στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής  Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: O αναπληρωτής  Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής  Προστασίας κ. Δημήτριος Παπαλεξίου

        15.

    16.

    

    17.

           

    18.

    19.

 

Εγκριση  ανάκλησης της αριθμ. 83/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε   Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

 

Aνταλλαγή για λόγους δημόσιας ωφέλειας  του αγροτεμαχίου με αριθμό 3065 της αρχικής διανομής 1930 του αγροκτήματος Μικρόπολης του  Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας, εμβαδού 1.500 τ.μ., με τμήμα του διαθέσιμου αγροτεμαχίου με αριθμό 1918 της Συμπληρωματικής Διανομής 1965 του ιδίου αγροκτήματος, εμβαδού 3.400 τ.μ. στους συνιδιοκτήτες στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Φράγμα Μικρόπολης».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε   Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Επικύρωση του πρακτικού της 11ης  συνεδρίασης,  έτους 2019 του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.

Εισηγητής : O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

Συζήτηση σχετικά  με τον Θάνατο ψαριών ,την  κατάσταση των λιμνοθαλασσών και την ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατόπιν της από 2-10-2019 επιστολής του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, επικεφαλής  του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ Κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση No 8/2018)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 Α.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

  1. Πέτροβιτσ  Δημήτριος 26. Ταπατζάς Εμμανουήλ  
  2. Τσαλικίδης  Νικόλαος                                  27. Πατακάκης  Ανάργυρος
  3. Παπαδόπουλος  Γεώργιος                          28. Ιμάμογλου Τζιχάν
  4. Γαλάνης Βασίλειος                                       29. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά
  5. Ευφραιμίδης Νικόλαος                               30. Βουρβουκέλης Οδυσσέας  
  6. Τσώνης Αθανάσιος                                      31. Χατζηγκενέ  Ιρφάν
  7. Παπαεμμανουήλ  Γρηγόριος                     32. Πολυμέρου  Μαρία
  8. Κουρτίδης  Κωνσταντίνος                          33. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος
  9. Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά                 34. Χατζηπέμου Χρήστος
10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος                        35. Μαχμούτ Σερκάν
11. Ιμπράμ  Αχμέτ                                              36. Κουράκ Ριτβάν
12. Βενετίδης Κωνσταντίνος                            37. Αργυρίου Νικόλαος
13. Γαλανόπουλος Δημήτριος                         38. Λυμπεράκης Δημήτριος   
14. Δελησταμάτης Βασίλειος                          39. Σιμιτσής   Κωνσταντίνος
15. Πολίτης Αλέξιος                                          40. Γρανάς  Αρχέλαος
16. Ναλμπάντης  Κωνσταντίνος                     41. Ζιμπίδης Γεώργιος  
17. Τοψίδης Χριστόδουλος                             42. Ζαμπουνίδης Ιωάννης
18. Μαρκόπουλος  Θεόδωρος                       43. Δόντσος Δημήτριος
19. Γάκης  Χρήστος                                           44. Παπατολίδης Δημήτρης  
20. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος                           45. Στεφανίδης Ιωάννης
21. Βαβίας Σταύρος                                          46. Συμεωνίδης  Θεόδωρος  
22. Αμοιρίδης Μιχαήλ                                     47. Νικολαΐδης Ελευθέριος
23. Βουλγαρίδης  Νικόλαος                           48. Βέργας  Γεώργιος  
24. Εξακουστός  Κωνσταντίνος                      49. Περεντίδης Θεόδωρος
25. Μωυσιάδης  Αριστείδης                          50. Καραγιώργης  Ανδρέας

 

        Β.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
  2. Βουλευτές της Περιφέρειας Α Μ Θ
  3. Εκτελεστική Γραμματέα της περιφέρειας Α.Μ. Θ
  4. Δημάρχους της Περιφέρειας Α Μ Θ
  5. Γενικούς Δ/ ντες της Περιφέρειας Α Μ Θ
  6. Μ.Μ. Ενημέρωσης (δια του γραφείου τύπου)
Προηγούμενο άρθροΠαρουσίαση του αγωνιστικού μονοθέσιου αυτοκινήτου «Αργώ» της φοιτητικής ομάδας Democritus Racing Team
Επόμενο άρθροΚωνσταντίνος Βαφειάδης: “Αν δεν γίνει η αξιολόγηση των καθηγητών και αυτή την εβδομάδα… θα χάσουμε και άλλα μαθήματα στο ΤΕΙ Διδυμότειχου”