Στις 24 Οκτωβρίου 2021 θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των κομματικών οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης που υπάγονται στην Γραμματεία Οργανωτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης και του Καταστατικού του Κόμματος. Ειδικότερα, θα διεξαχθεί διαδικασία εκλογής:
▪ Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (Δ.Ε.Ε.Π.).
▪ Μελών των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (Δ.Ε.Ε.Π.)
▪ Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.).
▪ Μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε.).
Με την παρούσα Εγκύκλιο καθορίζονται οι χρόνοι, οι τόποι, οι προθεσμίες των προβλεπόμενων ενεργειών, καθώς και οι αναγκαίες οργανωτικές και άλλες λεπτομέρειες για την διενέργεια των παραπάνω εκλογικών διαδικασιών. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται μ’ αυτήν, θα εκδοθούν νεότερες αποφάσεις και εγκύκλιοι των κατά περίπτωση αρμοδίων κομματικών οργάνων.

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Εφορευτικές Επιτροπές
1. Η εποπτεία για την διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών των οργανώσεων της Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος ασκείται από Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται και λειτουργούν στις ακόλουθες τρεις βαθμίδες:
1.1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε.) η οποία συγκροτήθηκε, με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού, ως εξής:
Πρόεδρος: Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου Ευρωβουλευτής
Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Κονταδάκης Γραμματέας Οργανωτικού
Μέλη: Ιωάννης Μπρατάκος Γενικός Διευθυντής
Αθανάσιος Νέζης Σύμβουλος Προέδρου
Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ευάγγελος Καραμίντζιος Μέλος Πολιτικής Επιτροπής
Χριστίνα Αλεξοπούλου Βουλευτής

1.1.1.Η Κ.ΕΦ.Ε. έχει την ανώτατη εποπτεία της διεξαγωγής της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που δεν απονέμονται ρητά σε άλλα εμπλεκόμενα κομματικά όργανα από τις διατάξεις του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης και της Εγκυκλίου αυτής. Η Κ.ΕΦ.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων των εσωκομματικών εκλογών.

1.1.2.Η Κ.ΕΦ.Ε. συνιστά υπερκείμενο όργανο σε σχέση με τα υπόλοιπα κομματικά όργανα που εμπλέκονται άμεσα στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία και μπορεί να αναθέτει σ’ αυτά πρόσθετες αρμοδιότητες ή να τα εξουσιοδοτεί για την άσκηση μέρους των δικών της αρμοδιοτήτων, με εξαίρεση την αρμοδιότητά της για την επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων των εσωκομματικών εκλογών.

1.2. Η Εφορευτική Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΕΦ.Ε.Ε.Π.), η οποία συγκροτείται σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια, με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού, που εκδίδεται το αργότερο έως την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 και αποστέλλεται αμέσως, μέσω email, στην οικεία Δ.Ε.Ε.Π.

1.2.1.Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή Πρόεδρο, δύο τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να ορισθεί ως Πρόεδρος ΕΦ.Ε.Ε.Π. μέλος του κόμματος που είναι εγγεγραμμένο σε ΔΗΜ.Τ.Ο. η οποία υπάγεται στην ίδια Δ.Ε.Ε.Π. όπου πρόκειται να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αντίθετα, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΕΦ.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιλέγονται είτε μεταξύ των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. στην οποία θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους είτε από άλλη.,

1.2.2.Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. έχει την άμεση εποπτεία και ευθύνη για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στην Δ.Ε.Ε.Π. – σε συνεργασία με την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων – καθώς και την γενική εποπτεία και ευθύνη για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις που υπάγονται σ’ αυτήν. Για την διευκόλυνση του έργου της, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. εγκαθίσταται και λειτουργεί στα γραφεία της Δ.Ε.Ε.Π., η οποία της παρέχει την απαραίτητη υλικοτεχνική, γραμματειακή και άλλη υποστήριξη, ή σε χώρο κατάλληλο που θα οριστεί με απόφαση του Γ.Ο.

1.2.3.Με απόφασή της, που εκδίδεται το αργότερο έως την 18:00 ώρα της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2021, αποστέλλεται αμέσως στους οριζόμενους και κοινοποιείται αμέσως στην Γραμματεία Οργανωτικού, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. συγκροτεί τις Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.) υπό την εποπτεία των οποίων διεξάγεται η εκλογική διαδικασία στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις που υπάγονται στην οικεία Δ.Ε.Ε.Π.

1.2.4.Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και καθήκοντα της ΕΦ.Ε.Ε.Π. καθορίζονται λεπτομερώς στα επόμενα άρθρα της Εγκυκλίου αυτής.

1.3. Η Δημοτική Εφορευτική Επιτροπή (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε), η οποία συγκροτείται σε κάθε Δημοτική Τοπική Οργάνωση με απόφαση της οικείας ΕΦ.Ε.Ε.Π. όπως προβλέπεται παραπάνω υπό 1.2.3.

1.3.1.Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή Πρόεδρο, δύο τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να ορισθεί, ως Πρόεδρος ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., μέλος του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένο στην ίδια ΔΗΜ.Τ.Ο. στην οποία πρόκειται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αντίθετα, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. μπορεί να επιλέγονται είτε μεταξύ των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο., στην οποία θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους, είτε από άλλη.

1.3.2.Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. έχει την άμεση εποπτεία και ευθύνη για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, στην Δημοτική Τοπική Οργάνωση, καθώς και την ευθύνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, στην εκλογική διαδικασία της Δ.Ε.Ε.Π. Για την διευκόλυνση του έργου της, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. εγκαθίσταται και λειτουργεί στα γραφεία της ΔΗΜ.Τ.Ο., η οποία της παρέχει η απαραίτητη υλικοτεχνική, γραμματειακή και άλλη υποστήριξη ή σε χώρο κατάλληλο που θα οριστεί με απόφαση του Γ.Ο.

1.3.3.Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και καθήκοντα της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. καθορίζονται λεπτομερώς στα επόμενα άρθρα της Εγκυκλίου αυτής.

2. Οι Εφορευτικές Επιτροπές όλων των βαθμίδων λαμβάνουν αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων μελών τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

3. Αν δεν έχουν ιδιαίτερη δική τους σφραγίδα, οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και οι ΕΦ.Ε.Ε.Π. χρησιμοποιούν την σφραγίδα της κομματικής οργάνωσης στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους.

4. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών και οι αναπληρωτές τους, δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στην συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία κατά την οποία ασκούν τα καθήκοντά τους.

Άρθρο 2
Δικαίωμα εκλέγειν
Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές, δικαίωμα εκλέγειν για την εκλογή του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π., των μελών της Δ.Ε.Ε.Π., του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε., έχουν με βάση το Καταστατικό του Κόμματος και τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, τα μέλη του Κόμματος που έχουν καταβάλει την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2021, ύψους δώδεκα ευρώ (12,00 €). Όσοι δεν έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2021, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση κάρτας μέλους έως την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 είτε ηλεκτρονικά είτε στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος είτε μέσω Τραπέζης.

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν είναι η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης, που θα συνταχθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Κόμματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της Εγκυκλίου αυτής.

Άρθρο 3

Κωλύματα Εκλογιμότητας

1. Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές κώλυμα εκλογιμότητας για το αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π., των μελών της Δ.Ε.Ε.Π., του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

1.1. τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
1.2. τα μονοπρόσωπα όργανα των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και μέλη του Κόμματος που κατέχουν θέσεις ή αξιώματα με εκτελεστικές αρμοδιότητες σε αυτοδιοικητικούς φορείς α΄ και β΄ βαθμού, όπως Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, και Πρόεδροι Νομικών Προσώπων,
1.3. οι εν ενεργεία αιρετοί/ές εκπρόσωποι της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.,
1.4. οι αποσπασμένοι/ες και μετακλητοί/ές υπάλληλοι πολιτικών γραφείων,
1.5. οι υπάλληλοι καθώς και οι αποσπασμένοι/ες υπάλληλοι στα κεντρικά γραφεία του
Κόμματος,
1.6. οι Γραμματείς, οι αναπληρωτές/τριες Γραμματείς ή άλλα στελέχη του Κόμματος, που έχουν οριστεί στα καθήκοντά τους με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος.

2. Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές κώλυμα εκλογιμότητας για όλα τα αξιώματα, έχουν:
2.1. τα πρόσωπα που αναφέρονται στην § 4 του άρθρου 1 της Εγκυκλίου αυτής.
2.2. πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας οιαδήποτε ποινή, η οποία βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.
3. Δεν επιτρέπεται επίσης, η ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας από το ίδιο πρόσωπο για περισσότερα του ενός, αξιώματα.

Άρθρο 4
Εκλογικοί κατάλογοι
1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την κατάρτιση και επικύρωση των εκλογικών καταλόγων που θα χρησιμοποιηθούν στην προσεχή εσωκομματική διαδικασία. Οι εκλογικοί κατάλογοι θα καταρτισθούν με βάση το επίσημο μητρώο μελών του Κόμματος που τηρείται στην Κεντρική Διοίκηση.

2. Μέλη του Κόμματος που επιθυμούν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτής της Εγκυκλίου, υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021. Η Διεύθυνση Πληροφορικής, εφόσον εγκρίνει το αίτημα, θα ενημερώσει τον εκλογικό κατάλογο της παρ. 2 με σχετική σημείωση.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα καταρτίσει και θα επικυρώσει δύο ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους, έναν για κάθε είδος ψηφοφορίας, ηλεκτρονική και μη, για καθεμιά από τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις της χώρας, ο οποίος θα περιέχει τα μέλη του Κόμματος που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, κατά την ημερομηνία κατάρτισης του εκλογικού καταλόγου.

4. Οι παραπάνω, οριστικοί και επικυρωμένοι εκλογικοί κατάλογοι θα αποσταλούν από την Διεύθυνση Πληροφορικής του κόμματος στην ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. το αργότερο έως τις 18 Οκτωβρίου 2021. Αμέσως μετά την παραλαβή τους (οποτεδήποτε αυτή υλοποιηθεί, το αργότερο έως την παραπάνω ημερομηνία ή και νωρίτερα) η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε θα αναρτήσει ένα αντίτυπο των εκλογικών καταλόγων σε εμφανές σημείο των γραφείων της οικείας Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης.

5. Ένα αντίτυπο των εκλογικών καταλόγων καθεμίας από τις Δημοτικές Οργανώσεις που υπάγονται σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια, θα αποσταλεί από την Διεύθυνση Πληροφορικής και στην αντίστοιχη ΕΦ.Ε.Ε.Π., το αργότερο έως τις 18 Οκτωβρίου 2021. Αμέσως μετά την παραλαβή τους (οποτεδήποτε αυτή υλοποιηθεί, το αργότερο έως την παραπάνω ημερομηνία ή και νωρίτερα) η ΕΦ.Ε.Ε.Π. θα αναρτήσει ένα αντίτυπο των εκλογικών καταλόγων σε εμφανές σημείο των γραφείων της οικείας Δ.Ε.Ε.Π.

6. Τονίζεται ότι οι εκλογικοί κατάλογοι που θα αποσταλούν είναι οριστικοί και, κατά συνέπεια, δεν παρέχεται δικαίωμα άσκησης ένστασης επί του περιεχομένου τους, ούτε άλλωστε και δικαίωμα χειρόγραφης προσθήκης σ’ αυτούς κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

7. Επισημαίνεται επίσης ότι μέλος του Κόμματος που επιθυμεί να υπαχθεί σε ΔΗΜ.Τ.Ο. διαφορετική από αυτήν στην οποία είναι ήδη εγγεγραμμένο, δύναται να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής στην Διεύθυνση Πληροφορικής, το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021.

Άρθρο 5

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εσωκομματικών εκλογών

1. Οι προσεχείς εσωκομματικές εκλογές για την εκλογή των Προέδρων των Δ.Ε.Ε.Π., των μελών των Δ.Ε.Ε.Π., των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., θα διεξαχθούν την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα.

2. Με επιφύλαξη του άρθρου 21 αυτής της Εγκυκλίου, η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί σε χώρους που θα οριστούν με σχετική απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού που εκδίδεται το αργότερο έως την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, κοινοποιείται αμέσως στις ενδιαφερόμενες Εφορευτικές Επιτροπές και κομματικές Οργανώσεις και δημοσιοποιείται ευρέως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε τοπικό επίπεδο.

3. Οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας μπορούν να τροποποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΦ.Ε.Ε.Π., που το αργότερο έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Κ.ΕΦ.Ε. και την Γραμματεία Οργανωτικού και δημοσιοποιείται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο. Η απόφαση αυτή μπορεί να αφορά είτε όλες, είτε ορισμένες, είτε ακόμη και μια μόνον ΔΗΜ.Τ.Ο. της περιοχής ευθύνης της ΕΦ.Ε.Ε.Π., στις οποίες και κοινοποιείται άμεσα.

4. Η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για όσο διάστημα εξακολουθεί συνεχής προσέλευση ψηφοφόρων. Η ψηφοφορία σε καμιά περίπτωση δεν περατώνεται πριν από την καθορισμένη ώρα λήξης της.

5. Με νεότερες εγκυκλίους ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Κεντρικής Διοίκησης του Κόμματος, μπορεί να τροποποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, ή/και οι προθεσμίες που συνδέονται μ’ αυτήν, καθώς και ο τόπος ή ο τρόπος διεξαγωγής τους, σε όλη την Επικράτεια ή σε μεμονωμένες περιοχές, εξ αιτίας της τυχόν συνδρομής ιδιαιτέρων συνθηκών.

Άρθρο 6

Διατάξεις γενικής εφαρμογής για την ψηφοφορία και την εκλογή των υποψηφίων

1. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, στις οποίες αναφέρεται η Εγκύκλιος αυτή, η εκλογή είναι μυστική. Διενεργείται με κάλπη και ψηφοδέλτιο, καθώς και με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονική ψηφοφορία), σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτής της Εγκυκλίου.

2. Με επιφύλαξη του άρθρου 21 αυτής της Εγκυκλίου, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, ο ψηφοφόρος οφείλει να αποσυρθεί στο παραβάν και να θέσει το ψηφοδέλτιο στον φάκελο που του δόθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να του επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, να ψηφίσει φανερά.

3. Με επιφύλαξη του άρθρου 21 αυτής της Εγκυκλίου, ως έγκυροι φάκελοι θεωρούνται μόνον εκείνοι που φέρουν την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και την μονογραφή αυτού που προεδρεύει, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα οικεία άρθρα της Εγκυκλίου αυτής.

Φάκελοι που δεν φέρουν είτε την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, είτε την μονογραφή του
προεδρεύοντος, είτε και τα δύο, θεωρούνται άκυροι.

4. Σε περίπτωση που κατατεθεί μια μόνον έγκυρη υποψηφιότητα ή σε περίπτωση που αποσυρθούν όλες, πλην μιας, έως την έναρξη της ψηφοφορίας, η αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει εάν θα διεξαχθεί ψηφοφορία, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, ή εάν θα ανακηρυχθεί, ως εκλεγείς, ο μοναδικός υποψήφιος.

5. Σε κάθε περίπτωση που η αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει ότι συντρέχουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, οφείλει να ενημερώνει αμέσως την υπερκείμενή της Εφορευτική Επιτροπή, την Κ.ΕΦ.Ε. και την Γραμματεία Οργανωτικού.

Άρθρο 7

Διατάξεις γενικής εφαρμογής για την διαπίστωση της ταυτότητας του ψηφοφόρου

1. Με επιφύλαξη του άρθρου 21 αυτής της Εγκυκλίου, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, στις οποίες αναφέρεται η Εγκύκλιος αυτή, η αναγνώριση του ψηφοφόρου και η διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητάς του από την κατά περίπτωση αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή γίνεται αποκλειστικά μέσω ενός από τα παρακάτω έγγραφα:
1.1. Του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
1.2. Της προσωρινής Βεβαίωσης της οικείας Αστυνομικής Αρχής (εκδίδεται σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του ΑΔΤ).
1.3. Του ελληνικού Διαβατηρίου, το οποίο γίνεται δεκτό ακόμη και αν η ισχύς του έχει λήξει.
1.4. Της ελληνικής Άδειας Οδήγησης.
2. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία ή απόκλιση μεταξύ της αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του ψηφοφόρου στον εκλογικό κατάλογο και της αναγραφής τους στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας που προσκομίζει, η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει, κατά την απόλυτη κρίση της, εάν θα επιτρέψει στον ψηφοφόρο να ψηφίσει ή όχι. Για την έκδοση της απόφασής της η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη της και άλλα δημόσια έγγραφα που έχει τυχόν μαζί του ο ψηφοφόρος (όπως π.χ. επαγγελματική ταυτότητα, ασφαλιστικό βιβλιάριο, ατομικό βιβλιάριο υγείας κλπ) αλλά μόνον εφ’ όσον τα έγγραφα αυτά φέρουν την φωτογραφία του.
3. Εφ’ όσον αναγνωρίσει τον ψηφοφόρο, η Εφορευτική Επιτροπή παρακρατεί προσωρινά το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του και του το επιστρέφει μόνον αφού αυτός ρίξει τον φάκελο στην κάλπη και υπογράψει στην οικεία κατάσταση ψηφισάντων.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή απαγορεύει να ψηφίσει ψηφοφόρος που έχει επιλέξει να ψηφίσει μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του άρθρου 21 αυτής της Εγκυκλίου, όπως αποδεικνύεται από τον αντίστοιχο εκλογικό κατάλογο.
Άρθρο 8
Σταυροί προτίμησης
1. Στις εκλογικές διαδικασίες, στις οποίες αναφέρεται η Εγκύκλιος αυτή, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο θα καθοριστεί με απόφαση του Γ.Ο. βάσει του αριθμού των μελών κάθε Δ.Ε.Ε.Π και ΔΗΜ.Τ.Ο., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 7 του Κανονισμού αντίστοιχα.
2. Για την διευκόλυνση των ψηφοφόρων, στα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν στην εκλογική διαδικασία θα αναγράφεται ευκρινώς, αριθμητικά και ολογράφως, ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης σε κάθε εκλογή, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο και όπως φαίνεται στα αντίστοιχα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ψηφοδελτίων που επισυνάπτονται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Αντίστοιχα μέτρα θα ληφθούν και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Οι αρμόδιες ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΕΦ.Ε.Ε.Π. οφείλουν να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια για την πιστή τήρηση της παρούσας διάταξης.
3. Κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων, οι αρμόδιες Εφορευτικές Επιτροπές οφείλουν να
εφαρμόζουν τα ακόλουθα:
3.1. Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει κανέναν σταυρό προτίμησης σε καμία από τις δύο εκλογές που περιλαμβάνονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο, θα θεωρείται και θα προσμετράται ως λευκό ψηφοδέλτιο.
3.2. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης τόσο στους υποψήφιους Προέδρους όσο και στα υποψήφια μέλη που περιλαμβάνονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο, θα θεωρείται και θα προσμετράται ως άκυρο ψηφοδέλτιο.
3.3. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην μία εκλογή αλλά επιτρεπόμενο αριθμό σταυρών προτίμησης στην άλλη εκλογή που περιλαμβάνεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο, θεωρείται έγκυρο ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, ως προς την εκλογή για την οποία τέθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τον επιτρεπόμενο αριθμό, οι σταυροί που τέθηκαν δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν καταμετρώνται, με σχετική σημείωση της Εφορευτικής Επιτροπής στο πρακτικό εκλογής (πχ. Αν σε ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τους υποψηφίους Προέδρους της ΔΗΜ.Τ.Ο. και τα υποψήφια μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε., τέθηκε επιτρεπόμενος αριθμός προτίμησης στους υποψηφίους Προέδρους, αλλά περισσότεροι από τους επιτρεπόμενους σταυρούς στα μέλη, τότε το ψηφοδέλτιο θα θεωρείται έγκυρο, αλλά οι σταυροί προτίμησης που τέθηκαν για την εκλογή μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. δεν θα καταμετρηθούν).
3.4. Ψηφοδέλτιο που φέρει επιτρεπόμενο αριθμό σταυρών προτίμησης θα θεωρείται και θα προσμετράται ως έγκυρο ψηφοδέλτιο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο της Εγκυκλίου αυτής.
4. Με επιφύλαξη του άρθρου 21 αυτής της Εγκυκλίου, για την εξασφάλιση του αδιάβλητου της εκλογής, κατά την διαδικασία της διαλογής των ψήφων ο προεδρεύων της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει να σημειώνει στο ψηφοδέλτιο τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που βρέθηκε να φέρει σε κάθε εκλογική διαδικασία (π.χ. «τρεις σταυροί») και να μονογράφει δίπλα σε καθέναν από αυτούς.
Άρθρο 10
Διατάξεις γενικής εφαρμογής για τις ενστάσεις, τον τρόπο άσκησής τους και το έννομο συμφέρον του ενιστάμενου
1. Ένσταση ή προσφυγή μπορεί να ασκηθεί μόνον στις περιπτώσεις εκείνες που παρέχεται τέτοιο δικαίωμα με ρητή διάταξη της Εγκυκλίου αυτής. Τονίζεται ότι, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η υποβολή ένστασης κατά του περιεχομένου του εκλογικού καταλόγου.
2. Η ένσταση ασκείται πάντοτε εγγράφως και ενυπογράφως και πρέπει να αναφέρει ρητά την
συγκεκριμένη Εφορευτική Επιτροπή προς την οποία απευθύνεται. Αν λείπει οποιοδήποτε από τα
παραπάνω στοιχεία, η ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ένσταση ασκείται εντός της καθοριζόμενης, κατά περίπτωση, προθεσμίας, αλλιώς απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. Το εμπρόθεσμο της άσκησης ένστασης, από αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις της Εγκυκλίου αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της από την Εφορευτική Επιτροπή προς την οποία απευθύνεται και όχι με βάση την ημερομηνία και ώρα τυχόν αποστολής της από τον ενιστάμενο.
4. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει, με τρόπο, σαφή και ορισμένο, έναν τουλάχιστον λόγο που να δικαιολογεί την άσκησή της ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, αλλιώς απορρίπτεται ως αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης. Σε περίπτωση που, για την εξέταση των προβαλλόμενων λόγων ένστασης, απαιτείται η απόδειξη ορισμένων περιστατικών, τα αποδεικτικά στοιχεία ή μέσα πρέπει να προσκομίζονται στην Εφορευτική Επιτροπή ταυτόχρονα με την άσκηση της ένστασης, αλλιώς αυτή απορρίπτεται ως αναπόδεικτη.
5. Έννομο συμφέρον για την άσκηση ένστασης συντρέχει μόνον στο πρόσωπο όποιου έθεσε υποψηφιότητα:
5.1. Είτε για την απόρριψη, από την αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή, της υποψηφιότητάς του.
5.2. Είτε για την αποδοχή, από την αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή, της υποψηφιότητας συνυποψήφιου του, υπό την προϋπόθεση ότι η υποψηφιότητα του ιδίου του ενιστάμενου έχει γίνει αποδεκτή.
5.3. Είτε για παραβάσεις των καθοριζομένων στην Εγκύκλιο αυτή, κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας.
5.4. Είτε για παραβάσεις των καθοριζομένων στην Εγκύκλιο αυτή, κατά την διαδικασία της διαλογής των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι.
Η ένσταση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα στα στοιχεία εκείνα που δικαιολογούν την συνδρομή στο πρόσωπο του ενιστάμενου του εννόμου συμφέροντος για την άσκησή της, αλλιώς απορρίπτεται.
6. Η άσκηση ένστασης κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας δεν διακόπτει την εξέλιξή της, ενώ η άσκηση ένστασης κατά την διάρκεια της διαλογής των ψήφων δύναται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εφορευτικής Επιτροπής να διακόψει την διαλογή, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Εφορευτικής Επιτροπής για την ένσταση.
7. Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνεται πάντοτε με φανερή ψηφοφορία και αναγράφεται επί του σώματος της ένστασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του
προεδρεύοντος. Σύντομη μνεία των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται στο πρακτικό της εκλογής.
8. Τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού ισχύουν ανάλογα και σε ό,τι αφορά την προσφυγή κατά απόφασης Εφορευτικής Επιτροπής ενώπιον της ανώτερης βαθμίδας Εφορευτικής Επιτροπής, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται προσφυγή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Εγκυκλίου αυτής.
Άρθρο 11
Διατάξεις γενικής εφαρμογής για την κατάταξη των υποψηφίων
1. Σε κάθε ψηφοφορία που προβλέπεται από τις διατάξεις της εγκυκλίου αυτής, οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.
2. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι, εκλεγέντες και μη, καθώς και η σειρά κατάταξής τους που προέκυψε με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν, σημειώνεται στο πρακτικό εκλογής.
3. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας στις εκλογικές διαδικασίες που προβλέπονται από την εγκύκλιο αυτή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν, οι οποίοι και κατατάσσονται σύμφωνα με το αποτέλεσμά της. Για την ισοψηφία, την κλήρωση που διενεργήθηκε, το αποτέλεσμά της και την συνακόλουθη κατάταξη των υποψηφίων γίνεται ειδική μνεία στο πρακτικό εκλογής.
4. Όσον αφορά στην εκλογή μελών Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ε., κατά τη διαδικασία έκδοσης του αποτελέσματος η αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή, οφείλει να εφαρμόσει τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης, σύμφωνα με την οποία, υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης επαρκούς αριθμού υποψηφιοτήτων, μέλη και των δύο φύλων συμμετέχουν στις ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΝΟ.Δ.Ε. κατά το μέρος που απαρτίζονται από αιρετά μέλη, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνόλου των μελών τους.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Άρθρο 12
Εκλογές που διεξάγονται στην Δημοτική Τοπική Οργάνωση
1. Στην Δημοτική Τοπική Οργάνωση, ή σε άλλο κατάλληλο χώρο που θα οριστεί με σχετική απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού, διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη:
1.1. Του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. στην οποία υπάγεται η Δημοτική Τοπική Οργάνωση.
1.2. Των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. στην οποία υπάγεται η Δημοτική Τοπική Οργάνωση.
1.3. Του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο.
1.4. Των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε.
2. Οι τέσσερις (4) παραπάνω εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα, στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα, τις ίδιες ώρες και υπό την εποπτεία της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και της ΕΦ.Ε.Ε.Π.
3. Για τις τέσσερις (4) παραπάνω εκλογές θα υπάρχουν δύο κάλπες και δύο ψηφοδέλτια, μία (1) κάλπη και ένα (1) ψηφοδέλτιο για την εκλογή Προέδρου Δ.Ε.Ε.Π. και μελών Δ.Ε.Ε.Π. και μία (1) κάλπη και ένα (1) ψηφοδέλτιο για την εκλογή Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε., και θα συνταχθούν από την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., τέσσερα (4) ξεχωριστά πρακτικά εκλογής.
Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. εξάγεται από την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. Αντίθετα, το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και των μελών της Δ.Ε.Ε.Π., εξάγεται από την ΕΦ.Ε.Ε.Π. προς την οποία οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποστέλλουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο, τα πρακτικά εκλογής που αφορούν τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π. και τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π., όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.
Άρθρο 13
Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων και ανακήρυξης των υποψηφίων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. Κατάρτιση και εκτύπωση των ψηφοδελτίων της εκλογής.
1. Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 της Τετάρτης, 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι την 19:00 ώρα της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου 2021. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένα στις ΔΗΜ.Τ.Ο. της οικείας εκλογικής περιφέρειας και είναι ταμειακώς ενήμερα με ανανεωμένη Κάρτα Μέλους 3ετούς διάρκειας. Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 1, που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτονται, επί ποινή απαραδέκτου:
1.1. Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).
1.2. Το ΕΝΤΥΠΟ 2 αντίστοιχα, που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής, σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από:
Πενήντα (50) μέλη του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένα στην οικεία Δ.Ε.Ε.Π. και είναι ταμειακώς ενήμερα κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας, που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψήφιου.
Εάν υποψήφιος για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. προσκομίσει στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. δήλωση υποψηφιότητας που δεν είναι γραμμένη στο ΕΝΤΥΠΟ 1, του υποδεικνύεται να συμπληρώσει κατάλληλα τα έντυπο αυτό, προκειμένου να την υποβάλλει. Αντίθετα, εάν προσκομίσει τα στοιχεία και τις υπογραφές των πενήντα (50) μελών που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του σε έντυπο που συνέταξε ο ίδιος και το οποίο έχει διαφορετική μορφή από το ΕΝΤΥΠΟ 2, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό από την ΕΦ.Ε.Ε.Π. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι περιέχει όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία που αναγράφονται στο ΕΝΤΥΠΟ 2.
1.3 Αποδεικτικό κατάθεσης ή μεταφοράς ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) για τη συμμετοχή του στις εκλογές, σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Νέα Δημοκρατία.
1.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για τα ανωτέρω πλημμελήματα, καθώς και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης. (ΕΝΤΥΠΟ 22)
2. Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της Δ.Ε.Ε.Π. υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π. εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 ώρα της Τετάρτης, 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι την 19:00 ώρα της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου 2021. Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 3 με συνημμένο, επί ποινή απαράδεκτου, το ΕΝΤΥΠΟ 2 αντίστοιχα, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από είκοσι (20) μέλη του Κόμματος που υπάγονται στην οικεία Δ.Ε.Ε.Π. και είναι ταμειακώς ενήμερα κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας, που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψηφίου. Εάν υποψήφιος για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της Δ.Ε.Ε.Π. προσκομίσει στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. δήλωση υποψηφιότητας που δεν είναι γραμμένη στο ΕΝΤΥΠΟ 3, του υποδεικνύεται να συμπληρώσει κατάλληλα τα έντυπο αυτό, προκειμένου να την υποβάλλει. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής) και αποδεικτικό κατάθεσης ή μεταφοράς ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €) για τη συμμετοχή του στις εκλογές, σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Νέα Δημοκρατία.
3. Οι έγγαμες γυναίκες υποψήφιες μπορούν να γράψουν στην δήλωση υποψηφιότητάς τους είτε το πατρικό τους επώνυμο, είτε το επώνυμο του συζύγου τους είτε και τα δύο, χωρισμένα με παύλα, με όποια σειρά επιθυμούν. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν, αντί για το πατρώνυμό τους, το κύριο όνομα του συζύγου τους (π.χ. Παπαδοπούλου Παναγιώτα συζ. Νικολάου αντί του Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου). Όλοι οι υποψήφιοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη δήλωση το τυχόν υποκοριστικό με το οποίο είναι ευρύτερα γνωστοί, αντί για το κύριο όνομά τους (π.χ. Παπαδόπουλος Τάκης του Χρήστου αντί του Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου).
4. Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. ελέγχει αυτεπάγγελτα εάν η δήλωση υποψηφιότητας που της υποβλήθηκε είναι έγκυρη και πληροί τις προϋποθέσεις του Καταστατικού, του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης και της Εγκυκλίου αυτής. Ειδικότερα ελέγχει:
4.1. Εάν η δήλωση υποψηφιότητας είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένη και φέρει την υπογραφή του υποψηφίου.
4.2. Εάν έχει συνταχθεί με χρήση των ΕΝΤΥΠΩΝ 1 και 3 αντίστοιχα.
4.3. Εάν επισυνάπτεται σ’ αυτήν φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψηφίου.
4.4. Εάν ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 της Εγκυκλίου αυτής, αντίστοιχα.
4.5. Εάν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της Εγκυκλίου αυτής.
4.6 Εάν έχει επισυναφθεί σ’ αυτήν το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου ποσού για τη συμμετοχή του στις εκλογές.
5. Όταν η δήλωση υποψηφιότητας αφορά την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π., η ΕΦ.Ε.Ε.Π. ελέγχει επιπλέον:
5.1. Εάν η δήλωση υποψηφιότητας συνοδεύεται, από τις υπογραφές πενήντα (50) μελών του Κόμματος της αντίστοιχης Εκλογικής Περιφέρειας, όπως ορίζεται στη διάταξη της § 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης.
5.2. Εάν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της Εγκυκλίου αυτής.
5.3. Εάν έχει επισυναφθεί σ’ αυτήν η υπεύθυνη δήλωση της § 1.4 του παρόντος άρθρου.
5.4. Εάν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς που την συνυπογράφουν έχει υπογράψει και άλλη, προγενέστερη, δήλωση υποψηφιότητας άλλου υποψήφιου για την εκλογή στο ίδιο αξίωμα.
6. Εάν η δήλωση έχει τυπικές ελλείψεις, ή εάν δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών ή αν κάποια ή κάποιες απ’ αυτές δεν είναι έγκυρη, ή εάν δεν έχει προσκομισθεί το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου ποσού ή η υπεύθυνη δήλωση, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. καλεί τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει την έλλειψη πριν από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, αλλιώς απορρίπτει την δήλωση υποψηφιότητάς του ως απαράδεκτη. Αν η υποψηφιότητα απορριφθεί κατά τα ανωτέρω, το ποσό που κατέβαλε ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εκλογές, δεν του επιστρέφεται.
7. Ανάκληση της δήλωσης υποψηφιότητας που κατατέθηκε, υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που κατέβαλε ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εκλογές δεν του επιστρέφεται.
8. Το αργότερο την 20:00 ώρα της Παρασκευής, 1 η Οκτωβρίου 2021, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. και οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. που υπάγονται στην οικεία Δ.Ε.Ε.Π. αναρτούν σε εμφανές σημείο των γραφείων της Δ.Ε.Ε.Π. και της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης αντίστοιχα, κατάσταση (ΕΝΤΥΠΟ 7) στην οποία αναγράφονται, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων Προέδρων και κατάσταση (ΕΝΤΥΠΟ 8) στην οποία αναγράφονται, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων μελών της Δ.Ε.Ε.Π., τις υποψηφιότητες των οποίων ενέκρινε. Από την ανάρτηση της κατάστασης και μέχρι την 19:00 ώρα του Σαββάτου, 2 Οκτωβρίου 2021, κάθε μέλος της Δ.Ε.Ε.Π. που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενώπιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π. ένσταση κατά της υποψηφιότητας οποιουδήποτε υποψηφίου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. με κάθε πρόσφορο μέσο, η δε αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π. αποφαίνεται γι’ αυτές επίσης εγγράφως, το αργότερο έως την 20:00 ώρα του Σαββάτου, 2 Οκτωβρίου 2021.
9. Κατά των αποφάσεων της ΕΦ.Ε.Ε.Π. επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. Η προσφυγή ασκείται εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται στην Κ.ΕΦ.Ε. με κάθε πρόσφορο μέσο, το αργότερο έως την 19:00 ώρα της Κυριακής 3 Οκτωβρίου 2021. Η Κ.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό το αργότερο έως την 11:00 ώρα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021 και γνωστοποιεί αμέσως την απόφασή της στην οικεία ΕΦ.Ε.Ε.Π.
10. Αμέσως μετά την οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και το αργότερο έως τις 19:00 ώρα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. ανακηρύσσει τους υποψηφίους για καθένα από τα δύο παραπάνω αξιώματα και αναρτά, σε εμφανές σημείο των γραφείων της, τον τελικό πίνακα των υποψηφιοτήτων (ΕΝΤΥΠΑ 9 και 10), τον οποίον αποστέλλει και στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται σε αυτήν, προκειμένου να αναρτηθεί και στα γραφεία τους.
11. Στην συνέχεια, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. φροντίζει για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. καταρτίζεται με βάση το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής.
Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου υπό τον τίτλο «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Ε.Ε.Π.», αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και στο κάτω ή στο πίσω μέρος αυτού, υπό τον τίτλο «ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Ε.Π.», το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων για το αξίωμα των μελών της Δ.Ε.Ε.Π., με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
Το ψηφοδέλτιο είναι μόνον έντυπο (όχι χειρόγραφο), έχει μέγεθος κατάλληλο ώστε το περιεχόμενό του να είναι ευδιάκριτο στον εκλογέα, ανάλογα και με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων που αναγράφονται σ’ αυτό και αναπαράγεται είτε με εκτύπωση είτε με φωτοτύπηση σε απολύτως επαρκείς ποσότητες (και πάντως σε αριθμό τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο από τον αριθμό των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο) για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας.
Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. οφείλει να λάβει ιδιαίτερη πρόνοια ώστε να εξασφαλίσει την δυνατότητα περαιτέρω αναπαραγωγής, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σημειωθεί έλλειψη ψηφοδελτίων.
Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα γίνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, σύμφωνα με το άρθρο 21.
Τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται από την ΕΦ.Ε.Ε.Π. στις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. το αργότερο έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00.
12. Παραίτηση από υποψηφιότητα που κατατέθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και έγινε ήδη αποδεκτή υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. μέχρι την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση που έχει ήδη εκτυπωθεί το σχετικό ψηφοδέλτιο, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. αποφασίζει, κατά την απόλυτη κρίση της, εάν είναι εφικτή η επανεκτύπωσή του χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου που παραιτήθηκε καθώς και η επαναδιαμόρφωση του αντίστοιχου ψηφοδελτίου της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καθυστερήσει η ώρα έναρξης της ψηφοφορίας, για τον λόγο αυτό.
Άρθρο 14
Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων και ανακήρυξης των υποψηφίων για την εκλογή στα αξιώματα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. Κατάρτιση και εκτύπωση των ψηφοδελτίων της εκλογής.
1. Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 ώρα της Τετάρτης, 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι την 19:00 ώρα της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου 2021.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι ταμειακώς ενήμερα με ανανεωμένη Κάρτα Μέλους 3ετούς διάρκειας. Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 4, που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτονται, επί ποινή απαραδέκτου:
1.1. Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).
1.2. Το ΕΝΤΥΠΟ 5, που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής, σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από είκοσι (20) μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι ταμειακώς ενήμερα κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας, που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψηφίου.
Εάν υποψήφιος για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. προσκομίσει στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. δήλωση υποψηφιότητας που δεν είναι γραμμένη στο ΕΝΤΥΠΟ 4, του υποδεικνύεται να συμπληρώσει κατάλληλα το έντυπο αυτό, προκειμένου να την υποβάλει. Αντίθετα, εάν προσκομίσει τα στοιχεία και τις υπογραφές των είκοσι (20) μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο. που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του σε έντυπο που συνέταξε ο ίδιος και το οποίο έχει διαφορετική μορφή από το ΕΝΤΥΠΟ 5, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό από την ΕΦ.Ε.Ε.Π. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι περιέχει όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία που αναγράφονται στο ΕΝΤΥΠΟ 5.
1.3 Αποδεικτικό κατάθεσης ή μεταφοράς ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) για τη συμμετοχή του στις εκλογές, σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Νέα Δημοκρατία.
1.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για τα ανωτέρω πλημμελήματα, καθώς και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης (ΕΝΤΥΠΟ 22).
2. Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 ώρα της Τετάρτης, 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι την 19:00 ώρα της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου 2021. Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 6, που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Εάν υποψήφιος για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. προσκομίσει στην ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. δήλωση υποψηφιότητας που δεν είναι γραμμένη στο ΕΝΤΥΠΟ 6, του υποδεικνύεται να συμπληρώσει κατάλληλα τα έντυπο αυτό, προκειμένου να την υποβάλλει. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής) και αποδεικτικό κατάθεσης ή μεταφοράς ποσού δέκα ευρώ (10,00 €) για τη συμμετοχή του στις εκλογές, σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Νέα Δημοκρατία.
3. Οι έγγαμες γυναίκες υποψήφιες μπορούν να γράψουν στην δήλωση υποψηφιότητάς τους είτε το πατρικό τους επώνυμο, είτε το επώνυμο του συζύγου τους είτε και τα δύο, χωρισμένα με παύλα, με όποια σειρά επιθυμούν. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν, αντί για το πατρώνυμό τους, το κύριο όνομα του συζύγου τους (π.χ. Παπαδοπούλου Παναγιώτα συζ. Νικολάου αντί του Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου). Όλοι οι υποψήφιοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη δήλωση το τυχόν υποκοριστικό με το οποίο είναι ευρύτερα γνωστοί, αντί για το κύριο όνομά τους (π.χ. Παπαδόπουλος Τάκης του Χρήστου αντί του Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου).
4. Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. όσον αφορά τους υποψηφίους Προέδρους της ΔΗΜ.Τ.Ο. και η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. όσον αφορά στα υποψήφια μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε., ελέγχουν αυτεπάγγελτα εάν η δήλωση υποψηφιότητας που τους υποβλήθηκε είναι έγκυρη και πληροί τις προϋποθέσεις του Καταστατικού, του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης και της Εγκυκλίου αυτής.
Ειδικότερα ελέγχει:
4.1. Εάν η δήλωση υποψηφιότητας είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένη και φέρει την υπογραφή του υποψηφίου.
4.2. Εάν έχει συνταχθεί με χρήση του ΕΝΤΥΠΟΥ 4 ή του ΕΝΤΥΠΟΥ 6 αντίστοιχα.
4.3. Εάν επισυνάπτεται σ’ αυτήν φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψηφίου.
4.4. Εάν ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 της Εγκυκλίου αυτής, αντίστοιχα.
4.5. Εάν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της Εγκυκλίου αυτής.
4.6. Εάν έχει επισυναφθεί σ’ αυτήν το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου ποσού για τη συμμετοχή του στις εκλογές.
5. Όταν η δήλωση υποψηφιότητας αφορά την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., η ΕΦ.Ε.Ε.Π. ελέγχει επιπλέον:
5.1. Αν συνοδεύεται από τις υπογραφές είκοσι (20) μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο., όπως ορίζεται στη διάταξη της § 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης.
5.2. Αν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς που την συνυπογράφουν έχει υπογράψει και άλλη, προγενέστερη δήλωση υποψηφιότητας άλλου υποψήφιου για την εκλογή στο ίδιο αξίωμα.
5.3. Εάν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της Εγκυκλίου αυτής.
5.4. Εάν έχει επισυναφθεί σ’ αυτήν η υπεύθυνη δήλωση της § 1.4 του παρόντος άρθρου.
6. Αν η δήλωση έχει τυπικές ελλείψεις, ή αν δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών ή αν κάποια ή κάποιες απ’ αυτές δεν είναι έγκυρη, ή αν δεν έχει προσκομισθεί αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου ποσού ή η υπεύθυνη δήλωση, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. και η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αντίστοιχα, καλεί τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει την έλλειψη πριν από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, αλλιώς απορρίπτει την δήλωση υποψηφιότητάς του ως απαράδεκτη. Αν η υποψηφιότητα απορριφθεί κατά τα ανωτέρω, το ποσό που κατέβαλε ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εκλογές, δεν του επιστρέφεται.
7. Ανάκληση της δήλωσης υποψηφιότητας που κατατέθηκε, υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. και τη ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αντίστοιχα, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που κατέβαλε ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εκλογές δεν του επιστρέφεται.
8. Το αργότερο την 20:00 ώρα της Παρασκευής, 1η Οκτωβρίου 2021, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αναρτά σε εμφανές σημείο των γραφείων της ΔΗΜ.Τ.Ο. κατάσταση στην οποία αναγράφονται, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων Προέδρων της ΔΗΜ.Τ.Ο., τα οποία της έχει αποστείλει η αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π. αμέσως μετά την έγκριση των αντίστοιχων υποψηφιοτήτων, και κατάσταση στην οποία αναγράφονται, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε., τις υποψηφιότητες των οποίων ενέκρινε. Για την ανάρτηση αυτή η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. χρησιμοποιεί τα ΕΝΤΥΠΑ 11 και 12 αντίστοιχα, που επισυνάπτονται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Από την ανάρτηση των καταστάσεων και μέχρι την 19:00 ώρα του Σαββάτου, 2 Οκτωβρίου 2021, κάθε μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ο. που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενώπιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π. ένσταση κατά υποψηφίου Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και ενώπιον της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ένσταση κατά υποψηφίου μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε.. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως και ενυπογράφως, η δε αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αντίστοιχα, αποφαίνεται γι’ αυτές επίσης εγγράφως, το αργότερο έως την 20:00 ώρα του Σαββάτου, 2 Οκτωβρίου 2021.
9. Κατά των αποφάσεων της ΕΦ.Ε.Ε.Π. επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. και κατά των αποφάσεων της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της οικείας ΕΦ.Ε.Ε.Π. Η προσφυγή ασκείται εγγράφως και ενυπογράφως και κατατίθεται ή αποστέλλεται στην Κ.ΕΦ.Ε. και την αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π. αντίστοιχα, με κάθε πρόσφορο μέσο, το αργότερο έως την 19:00 ώρα της Κυριακής 3 Οκτωβρίου 2021. Η Κ.ΕΦ.Ε. και η ΕΦ.Ε.Ε.Π. αντίστοιχα, αποφαίνεται σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό το αργότερο έως την 11:00 ώρα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021, και γνωστοποιεί αμέσως την απόφασή της στην ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.
10. Αμέσως μετά την οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και το αργότερο έως τις 19:00 ώρα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους για καθένα από τα δύο παραπάνω αξιώματα και αναρτά, σε εμφανές σημείο των γραφείων της ΔΗΜ.Τ.Ο., τους τελικούς πίνακες των υποψηφιοτήτων για την εκλογή Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. Για τον σκοπό αυτό, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. χρησιμοποιεί τα ΕΝΤΥΠΑ 13 και 14 αντίστοιχα, που επισυνάπτονται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής.
11. Στην συνέχεια, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. φροντίζει για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. καταρτίζεται με βάση το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου υπό τον τίτλο «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ», αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και στο κάτω ή στο πίσω μέρος αυτού, υπό τον τίτλο «ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων για το αξίωμα των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε., με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
Το ψηφοδέλτιο είναι μόνον έντυπο (όχι χειρόγραφο), έχει μέγεθος κατάλληλο ώστε το περιεχόμενό του να είναι ευδιάκριτο στον εκλογέα, ανάλογα και με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων που αναγράφονται σ’ αυτά και αναπαράγεται είτε με εκτύπωση είτε με φωτοτύπηση σε απολύτως επαρκείς ποσότητες (και πάντως σε αριθμό τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο από τον αριθμό των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο) για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας.
Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. οφείλει να λάβει ιδιαίτερη πρόνοια ώστε να εξασφαλίσει την δυνατότητα περαιτέρω αναπαραγωγής, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σημειωθεί έλλειψη ψηφοδελτίων.
Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα γίνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, σύμφωνα με το άρθρο 21.
12. Παραίτηση από υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως στην ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. χωρίς δικαίωμα αίρεσης μέχρι την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκτυπωθεί το σχετικό ψηφοδέλτιο, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποφασίζει, κατά την απόλυτη κρίση της, εάν είναι εφικτή η επανεκτύπωσή του χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου που παραιτήθηκε καθώς και η επαναδιαμόρφωση του αντίστοιχου ψηφοδελτίου της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καθυστερήσει η ώρα έναρξης της ψηφοφορίας, για τον λόγο αυτό.
Άρθρο 15
Προετοιμασία της ψηφοφορίας
1. Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. αναλαμβάνει την κατάρτιση και εκτύπωση των ψηφοδελτίων για την εκλογή Προέδρου Δ.Ε.Ε.Π. και μελών Δ.Ε.Ε.Π. και την αποστολή των ψηφοδελτίων και των φακέλων στις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. του οικείου Νομού, καθώς και την κατάρτιση του αντίστοιχου ψηφοδελτίου της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επιβλέπει επίσης και συντονίζει εφόσον είναι απαραίτητο, τον εφοδιασμό των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. της περιοχής ευθύνης της με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και υλικά, περιλαμβανομένων των υλικών υγειονομικής πρόληψης του άρθρου 22 αυτής της Εγκυκλίου, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
2. Την ευθύνη για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στην ΔΗΜ.Τ.Ο. έχει η οικεία ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., η οποία οφείλει να εξασφαλίσει εγκαίρως:
2.1. Κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ψηφοφορίας, που να πληροί τους όρους υγειονομικής πρόληψης του άρθρου 22 αυτής της Εγκυκλίου.
2.2. Δύο κάλπες. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην εμπρόσθια πλευρά καθεμιάς από τις δύο κάλπες η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. οφείλει να επικολλήσει φύλλο λευκού χαρτιού, μεγέθους Α4, στο οποίο θα είναι γραμμένες, με μεγάλα, κεφαλαία, έντονα και ευδιάκριτα γράμματα, οι λέξεις «ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Ε.Π. – ΜΕΛΗ Δ.Ε.Ε.Π.», «ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. – ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε.», αντίστοιχα.
2.3. Ανάλογο αριθμό παραβάν.
2.4. Σφραγίδα της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. (βλ. και την διάταξη της § 3 του άρθρου 1 της Εγκυκλίου αυτής).
2.5. Κάθε άλλο αναγκαίο υλικό (καρμπόν, στυλό, χάρακα, μεγάλους φακέλους κλπ).
2.6. Επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για την εκλογή Προέδρου Δ.Ε.Ε.Π. και μελών Δ.Ε.Ε.Π.
2.7. Επαρκή αριθμό φακέλων για την εκλογή Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε..
2.8. Δεδομένης της ταυτόχρονης διεξαγωγής των εκλογών, σε δύο διαφορετικές κάλπες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους η ΕΦ.Ε.Ε.Π. και η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. σε συνεννόηση μεταξύ τους πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα και έγκαιρα για τα ακόλουθα:
2.8.1.Να προμηθευτούν, σε επαρκείς ποσότητες, φακέλους δύο διαφορετικών χρωμάτων.
2.8.2.Να προμηθευτούν, σε επαρκείς ποσότητες, φύλλα χαρτιού κατάλληλου μεγέθους (ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων) ιδίου αντίστοιχα χρώματος με τους φακέλους, για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Αν τα παραπάνω οριζόμενα είναι απολύτως αδύνατο να υλοποιηθούν, για ανυπέρβλητους αντικειμενικούς λόγους, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. πρέπει, εναλλακτικά:
2.8.3.Να μεριμνήσουν για την κατασκευή δύο σφραγίδων με τις αντίστοιχες ενδείξεις «ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΕΛΗ Δ.Ε.Ε.Π.», «ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο.», προκειμένου η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. να σφραγίζει με αυτές τους φακέλους που θα παραδίδει στους ψηφοφόρους ή
2.8.4.Να μεριμνήσουν για την εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών, με τις ίδιες παραπάνω ενδείξεις, προκειμένου να τις επικολλήσουν στους φακέλους που θα παραδίδει η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. στους ψηφοφόρους.
Σε περίπτωση που θα υλοποιηθεί τελικά κάποιο από τα παραπάνω υπό 2.8.3. ή 2.8.4. οριζόμενα, τόσο οι φάκελοι όσο και το χαρτί στο οποίο θα εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια θα είναι λευκού χρώματος, και για τις δύο εκλογικές διαδικασίες.
3. Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., υποχρεούται να βρίσκεται σε συνεχή προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της ΕΦ.Ε.Ε.Π. όπου ασκεί τα καθήκοντά του, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.
4. Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. οφείλει να προετοιμάσει τον χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τοποθετώντας σε κατάλληλα σημεία τις δύο κάλπες, τα παραβάν, τον χώρο εργασίας της, το υγειονομικό υλικό πρόληψης, κ.λπ.
5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., καθώς και οι αναπληρωτές τους, υποχρεούνται να έχουν μαζί τους, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, την απόφαση της οικείας ΕΦ.Ε.Ε.Π. με την οποία ορίσθηκαν να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά. Οφείλουν επίσης να έχουν φροντίσει να εφοδιαστούν με τους αριθμούς τηλεφώνων και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της οικείας ΕΦ.Ε.Ε.Π. και Δ.Ε.Ε.Π., καθώς και της Γραμματείας Οργανωτικού. Οφείλουν, τέλος, να έχουν μαζί τους το έντυπο υλικό με το οποίο τους έχει εφοδιάσει η ΕΦ.Ε.Ε.Π. (οδηγίες, υποδείγματα πρακτικών κ.λπ.) και οπωσδήποτε ένα αντίτυπο του εκλογικού καταλόγου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 4 της Εγκυκλίου αυτής.
6. Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε να έχει παραχθεί ικανός αριθμός φωτοτυπικών αντιτύπων (φύλλων) της Κατάστασης Ψηφισάντων ΕΝΤΥΠΟ 15, που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Το έντυπο αυτό θα χρησιμοποιηθεί από την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ως κατάσταση ψηφισάντων, από κοινού και για τις δύο εκλογικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της και για τον λόγο αυτό η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. πρέπει να έχει φροντίσει να υπάρχει, και κατά την ημέρα της εκλογής, δυνατότητα περαιτέρω παραγωγής αντιτύπων (φύλλων) της, εάν τυχόν εξαντληθούν.
7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., καθώς και οι αναπληρωτές τους, οφείλουν κατά την ημέρα της εκλογής να βρίσκονται στον χώρο όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία μια τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξή της.
Άρθρο 16
Διεξαγωγή της ψηφοφορίας
1. Με επιφύλαξη του άρθρου 21 αυτής της Εγκυκλίου, η ψηφοφορία αρχίζει την 10:00 ώρα της Κυριακής, 24 Οκτωβρίου 2021 και διεξάγεται σε δύο (2) ξεχωριστές κάλπες:
1.1. Μια κάλπη για την εκλογή Προέδρου Δ.Ε.Ε.Π. και μελών Δ.Ε.Ε.Π.
1.2. Μια κάλπη για την εκλογή Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε.
2. Δεδομένου ότι το εκλεκτορικό σώμα είναι το ίδιο και για τις δύο παραπάνω διακριτές εκλογές, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. χρησιμοποιεί και για όλες τον ίδιο εκλογικό κατάλογο, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4 της Εγκυκλίου αυτής.
3. Με επιφύλαξη του άρθρου 21 αυτής της Εγκυκλίου, τα ψηφοδέλτια για καθεμιά από τις δύο εκλογές πρέπει να έχουν καταρτισθεί με τον τρόπο που φαίνεται στα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 και 2 αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής για την διευκόλυνση των κατά περίπτωση αρμόδιων Εφορευτικών Επιτροπών. Από αυτά:
3.1. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. θα έχουν καταρτισθεί και εκτυπωθεί από την ΕΦ.Ε.Ε.Π., όπως ειδικότερα προβλέπεται στην § 8 του άρθρου 13 της Εγκυκλίου αυτής.
3.2. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. θα έχει καταρτισθεί και εκτυπωθεί από την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., όπως ειδικότερα προβλέπεται στην § 9 του άρθρου 14 της Εγκυκλίου αυτής.
4. Ο ψηφοφόρος που προσέρχεται για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα παραδίδει προσωρινά στην ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητά του με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Εγκυκλίου αυτής. Στην συνέχεια, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ερευνά εάν ο ψηφοφόρος είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και:
4.1. Εφ’ όσον ο ψηφοφόρος βρίσκεται εγγεγραμμένος σ’ αυτόν, χαράσσει μια οριζόντια γραμμή πάνω στα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία και τον διαγράφει.
4.2. Εφ’ όσον ο ψηφοφόρος δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στον συγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. δεν του επιτρέπει να ψηφίσει και τον καλεί ευγενικά να αποχωρήσει από τον χώρο της ψηφοφορίας.
5. Στην συνέχεια, τα ατομικά στοιχεία του ψηφοφόρου που βρέθηκε γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο αναγράφονται, από το μέλος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. στο οποίο έχει ανατεθεί η σχετική εργασία, στην κατάσταση ψηφισάντων και στην συνέχεια ο προεδρεύων της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. παραδίδει ταυτόχρονα στον ψηφοφόρο:
5.1. Δύο φακέλους, έναν για κάθε εκλογή, που ο καθένας από αυτούς φέρει την σφραγίδα της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και την υπογραφή του προεδρεύοντος. Καθένας από τους φακέλους αυτούς έχει το χρώμα ή την ένδειξη που προβλέπονται στην παρ. 2.8 του άρθρου 15 και προορίζεται για διαφορετική εκλογή.
5.2. Δύο ψηφοδέλτια, ένα για την εκλογή Προέδρου Δ.Ε.Ε.Π. και μελών Δ.Ε.Ε.Π. και ένα για την εκλογή Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε..
Παράλληλα, υπενθυμίζει στον ψηφοφόρο ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης, για κάθε εκλογή, αναγράφεται ευκρινώς στο αντίστοιχο τμήμα του κάθε ψηφοδελτίου και ότι, όσο θα βρίσκεται μέσα στο παραβάν, οφείλει να προσέξει ιδιαίτερα ώστε να τοποθετήσει το σωστό ψηφοδέλτιο στον σωστό φάκελο.
6. Στην συνέχεια ο ψηφοφόρος αποσύρεται στο παραβάν (όπου η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. οφείλει να έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχει πάντοτε στυλό), ψηφίζει, τοποθετεί σε καθέναν από τους δύο φακέλους το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, σφραγίζει τους φακέλους, εξέρχεται από το παραβάν και επιδεικνύει τους φακέλους στα μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. προκειμένου να βεβαιωθούν ότι φέρουν της σφραγίδα της και την μονογραφή του προεδρεύοντος. Εφόσον ζητηθεί από ψηφοφόρο, ο οποίος αδυνατεί να ασκήσει μόνος του το εκλογικό του δικαίωμα λόγω ηλικίας ή αναπηρίας, ο προεδρεύων της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., και μόνον αυτός, μπορεί να εισέλθει, μαζί με τον ψηφοφόρο στο παραβάν προκειμένου να τον διευκολύνει να ψηφίσει.
7. Στην συνέχεια, ο ψηφοφόρος κατευθύνεται διαδοχικά πρώτα στην κάλπη για την εκλογή του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και μελών της Δ.Ε.Ε.Π., ύστερα στην κάλπη για την εκλογή Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε.. Σε καθεμιά από τις κάλπες, ο ψηφοφόρος ρίχνει τον αντίστοιχο φάκελο. Στο σημείο αυτό, απαιτείται ιδιαίτερη ένταση της προσοχής των μελών της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση να ρίξει ο ψηφοφόρος φάκελο σε λάθος κάλπη. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την στιγμή που ο ψηφοφόρος ρίχνει τον φάκελο, η σχισμή της κάλπης πρέπει να είναι διαρκώς καλυμμένη με φύλλο λευκού χαρτιού.
8. Τέλος, ο ψηφοφόρος κατευθύνεται στον χώρο της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., υπογράφει στην κατάσταση ψηφισάντων, δίπλα στο όνομά του, παραλαμβάνει το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του, το οποίο είχε προηγουμένως παραδώσει στην ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και αποχωρεί από τον χώρο της ψηφοφορίας. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που ο ψηφοφόρος ψηφίσει και στις δύο κάλπες, το αρμόδιο για την τήρηση της κατάστασης ψηφισάντων μέλος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. σημειώνει (τσεκάρει) και τις δύο στήλες της κατάστασης ψηφισάντων, δίπλα στο όνομα του ψηφοφόρου.
9. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ψηφοφόρος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να ψηφίσει και στις δύο κάλπες, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. του επιτρέπει να ψηφίσει σε όποια ή όποιες επιθυμεί, σημειώνοντας στην κατάλληλη στήλη της κατάστασης ψηφισάντων την ένδειξη «Δεν ψήφισε».
10. Απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους του εκλογικού τμήματος άλλων προσώπων πλην των μελών της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και των υποψηφίων Προέδρων της Δ.Ε.Ε.Π. και της ΔΗΜ.Τ.Ο. ή των εκπροσώπων τους, που έχουν διοριστεί με έγγραφο που απευθύνεται προς την ΕΦ.Ε.Ε.Π. και την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αντίστοιχα. Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνον οι ίδιοι οι υποψήφιοι, οι υπόλοιποι από τους οποίους (εκτός δηλαδή από τους υποψήφιους Προέδρους Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ο. ή τους διορισμένους εκπροσώπους τους, που επιτρέπεται, ούτως ή άλλως, να είναι παρόντες κατά την ψηφοφορία) μπορούν να εισέλθουν στον χώρο της ψηφοφορίας μόνον για τον λόγο αυτό. Για την άσκηση ένστασης και για την απόφαση της ΕΦ.Ε.Ε.Π. και της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αντίστοιχα επ’ αυτής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο
10 της Εγκυκλίου αυτής. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή ένστασης δεν διακόπτει την πρόοδο της ψηφοφορίας.
11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, από την έναρξή της και μέχρι την έκδοση του τελικού αποτελέσματος, τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα υγειονομικής πρόληψης του άρθρου 22 αυτής της Εγκυκλίου. Αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους είναι η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. Σε περίπτωση παραβίασής τους από οποιονδήποτε πρόσωπο, ψηφοφόρο, υποψήφιο ή τρίτον, ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. δικαιούται να απαιτήσει την έξοδό του από τον χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
Άρθρο 17
Λήξη της ψηφοφορίας. Έκδοση του τελικού αποτελέσματος της εκλογής Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε.
1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 5 καθώς και στο άρθρο 21 της Εγκυκλίου αυτής, η ψηφοφορία περατώνεται την 19:00 ώρα της ημέρας της εκλογής. Μπορεί, ωστόσο, να παραταθεί με απόφαση της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. για όσο διάστημα εξακολουθεί να υπάρχει συνεχής και αδιάκοπη προσέλευση ψηφοφόρων. Η ψηφοφορία σε καμιά περίπτωση δεν περατώνεται πριν από την καθορισμένη ώρα λήξης της. Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας σημειώνονται αμέσως στα πρακτικά της εκλογής.
2. Μετά την περάτωση της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. σφραγίζει τις κάλπες, απομακρύνει από τον χώρο της διαλογής κάθε πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται σ’ αυτήν, με εξαίρεση τους υποψηφίους ή τους διορισμένους εκπροσώπους τους, και κλείνει την πόρτα.
3. Στην συνέχεια, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. χαράζει μια οριζόντια γραμμή μετά το τελευταίο ονοματεπώνυμο ψηφοφόρου που έχει γραφτεί στην κατάσταση ψηφισάντων, αριθμεί τους ψηφίσαντες, γράφει τον συνολικό αριθμό τους (αριθμητικά και ολογράφως) κάτω από την οριζόντια γραμμή και θέτει την σφραγίδα της. Όλα τα παριστάμενα μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. μονογράφουν στο τέλος κάθε φύλλου της κατάστασης ψηφισάντων και υπογράφουν κάτω από την οριζόντια γραμμή που χαράχθηκε στο τελευταίο φύλλο τους. Εάν υπάρχουν εγγραφές της § 9 του προηγούμενου άρθρου σε κάποια από τις οικείες στήλες της, γίνεται σχετική μνεία στο τελευταίο φύλλο, κάτω από την οριζόντια γραμμή που χαράχθηκε, τα δε μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. υπογράφουν και δίπλα στις σχετικές εγγραφές, στα οικεία φύλλα της κατάστασης ψηφισάντων.
4. Στην συνέχεια, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποσφραγίζει και τις δύο κάλπες, ανοίγει πρώτα την κάλπη για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε., βγάζει από μέσα τους φακέλους και τους μετρά, χωρίς να τους ανοίξει, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει:
4.1. Εάν όλοι οι φάκελοι είναι έγκυροι, φέρουν δηλαδή την σφραγίδα της και την υπογραφή του προεδρεύοντος. Εάν υπάρχουν άκυροι φάκελοι (δεν φέρουν δηλαδή την σφραγίδα της ή/και την υπογραφή του προεδρεύοντος) η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει.
Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. σημειώνει πρόχειρα τον αριθμό των
εγκύρων φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. και τους ξαναρίχνει μέσα στην κάλπη, χωρίς να τους ανοίξει.
5. Στην συνέχεια, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επαναλαμβάνει όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο και για την κάλπη του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. Με το τέλος της εργασίας αυτής, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. πρέπει να έχει ήδη:
5.1 Καταστρέψει, χωρίς να τους ανοίξει, όλους τους άκυρους φακέλους που τυχόν βρέθηκαν και στις δύο κάλπες.
5.2 Τοποθετήσει στην σωστή κάλπη τους έγκυρους φακέλους που τυχόν ρίχθηκαν, κατά λάθος, σε άλλη κάλπη απ’ αυτήν που έπρεπε.
5.3 Μετρήσει τους έγκυρους φακέλους σε καθεμιά από τις δύο κάλπες.
6. Μετά την περάτωση των ενεργειών που περιγράφονται στις προηγούμενες δύο παραγράφους, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. συγκρίνει τον αριθμό των εγκύρων φακέλων στην κάλπη του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. με τον αριθμό των ψηφισάντων στην ίδια κάλπη. Εάν και πάλι βρεθούν περισσότεροι έγκυροι φάκελοι από τους ψηφίσαντες, αφαιρεί τυχαία τους πλεονάζοντες και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει.
7. Στην συνέχεια, ο προεδρεύων της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποσφραγίζει έναν φάκελο κάθε φορά, εξάγει το ψηφοδέλτιο, το επιδεικνύει στα μέλη της, το αριθμεί, και μονογράφει δίπλα στους σταυρούς προτίμησης. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν αριθμούνται αλλά τοποθετούνται σε δύο ξεχωριστές στήλες.
8. Μόλις τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων Προέδρων, και μετά την παραλαβή και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τα μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. συμπληρώνουν πλήρως, σε δύο αντίτυπα, το ΕΝΤΥΠΟ 16, Πρακτικό Εκλογής Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο., που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής, τα σφραγίζουν με την σφραγίδα της και τα υπογράφουν.
9. Ως Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. προσθέτει και τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως θα της έχουν ανακοινωθεί από την ΕΦ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτής της Εγκυκλίου. Για την εκλογή δεν απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εφ’ όσον ο πρώτος επιλαχών υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου έλαβε σταυρό προτίμησης σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται ως τακτικό μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ε. επιπροσθέτως των μελών της που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης.
10. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. προχωρεί στην καταμέτρηση των ψήφων των ίδιων ψηφοδελτίων που αφορούν στα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε.. Αφού συνυπολογίσει τα αποτελέσματα και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως θα της έχουν ανακοινωθεί από την ΕΦ.Ε.Ε.Π., συμπληρώνει το ΕΝΤΥΠΟ 17, Πρακτικό Εκλογής Μελών ΔΗΜ.Τ.Ε., που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής, σε δύο αντίτυπα. Κατά την διαδικασία συμπλήρωσής του, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. πρέπει να συμπεριλάβει στο πρακτικό και τον επιλαχόντα υποψήφιο Πρόεδρο, ως εκλεγέν μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ε., εφ’ όσον κατά την εκλογή Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. συνέτρεξε η περίπτωση που περιγράφεται στο δεύτερο εδάφιο της § 9 του άρθρου αυτού.
11. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με το αποτέλεσμά της.
12. Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης, υπό την επιφύλαξη του επαρκούς αριθμού υποψηφίων, μέλη και των δύο φύλων συμμετέχουν στις ΔΗΜ.Τ.Ε., σε ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνόλου των μελών τους.
13. Αμέσως μόλις ολοκληρωθούν πλήρως οι διαδικασίες των προηγούμενων παραγράφων, ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποστέλλει το πρακτικό εκλογής Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και το πρακτικό εκλογής μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. στην αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π. και στην Γραμματεία Οργανωτικού, με κάθε πρόσφορο μέσο και παραδίδει στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. ένα αντίτυπο του πρακτικού εκλογής των δύο παραπάνω ψηφοφοριών.
14. Για τις τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται, κατά την διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων, από τους υποψηφίους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 της Εγκυκλίου αυτής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνον εγγράφως και η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται επ’ αυτών, επίσης εγγράφως, σημειώνοντας την απόφασή της πάνω στο σώμα της ένστασης. Για τις ενστάσεις που της υποβλήθηκαν και για τις αποφάσεις που εξέδωσε επ’ αυτών, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. κάνει συνοπτική μνεία στην πίσω (λευκή) σελίδα του πρακτικού της αντίστοιχης εκλογής.
15. Κατά των αποφάσεων της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επί των ενστάσεων που τυχόν της υποβλήθηκαν, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ΕΦ.Ε.Ε.Π. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής λήγει την 18:00 ώρα της Δευτέρας, 25 Οκτωβρίου 2021. Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. αποφαίνεται εγγράφως επί των προσφυγών που της υποβλήθηκαν έως την 21:00 ώρα της Δευτέρας, 25 Οκτωβρίου 2021, σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό.
Άρθρο 18
Επικύρωση από την ΕΦ.Ε.Ε.Π. του τελικού αποτελέσματος της εκλογής Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. Παράδοση στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. του συνόλου του εκλογικού υλικού από τις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.
1. Μέχρι την 23:00 ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, ή εάν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της επομένης, Δευτέρας 25 Οκτωβρίου 2021, ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. παραδίδει αυτοπροσώπως ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αποστέλλει στον Πρόεδρο της ΕΦ.Ε.Ε.Π., σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο:
1.1. Το εναπομείναν αντίτυπο του πρακτικού εκλογής του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και το εναπομείναν πρακτικό εκλογής των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. (υπενθυμίζεται ότι ανά ένα αντίτυπο των δύο πρακτικών εκλογής είχε δοθεί στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο.).
1.2. Το αντίγραφο του κοινού και για τις δύο εκλογές, εκλογικού καταλόγου πάνω στο οποίο έγιναν οι διαγραφές των ονομάτων των ψηφισάντων.
1.3. Την κοινή και για τις δύο εκλογές, κατάσταση ψηφισάντων.
1.4. Τα ψηφοδέλτια και των δύο εκλογών.
1.5. Τους τελικούς πίνακες υποψηφίων Προέδρων της ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε..
1.6. Τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και τις αντίστοιχες αποφάσεις που εξέδωσε η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., για καθεμιά από τις δύο εκλογές, καθώς και κάθε στοιχείο που χρησίμευσε για την έκδοσή τους.
2. Την 22:00 ώρα της Δευτέρας, 25 Οκτωβρίου 2021, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. επικυρώνει το αποτέλεσμα της εκλογής των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της περιοχής ευθύνης της, καθώς και των μελών των αντιστοίχων ΔΗΜ.Τ.Ε., λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τα πρακτικά των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και τις αποφάσεις επί των ενστάσεων και προσφυγών που υποβλήθηκαν προς αυτήν και γνωστοποιεί αμέσως το τελικό αποτέλεσμα στους νεοεκλεγέντες Προέδρους ΔΗΜ.Τ.Ο., στην Κ.ΕΦ.Ε. και στη Γραμματεία Οργανωτικού.
Άρθρο 19
Διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων για την εκλογή Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και μελών της Δ.Ε.Ε.Π. από την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.. Σύνταξη Πρακτικού Εκλογής και αποστολή του στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. για την έκδοση του τελικού αποτελέσματος εκλογής.
1. Μετά την περάτωση των ενεργειών που περιγράφονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 17, η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. συγκρίνει τον αριθμό των εγκύρων φακέλων στην κάλπη του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. με τον αριθμό των ψηφισάντων στην ίδια κάλπη. Εάν και πάλι βρεθούν περισσότεροι έγκυροι φάκελοι από τους ψηφίσαντες, αφαιρεί τυχαία τους πλεονάζοντες και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει.
2. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποσφραγίζει έναν φάκελο κάθε φορά, εξάγει το ψηφοδέλτιο, το επιδεικνύει στα μέλη της και τους υποψηφίους, το αριθμεί, και μονογράφει δίπλα στο σταυρό προτίμησης. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν αριθμούνται αλλά τοποθετούνται σε δύο ξεχωριστές στήλες.
3. Μόλις τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, και μετά την παραλαβή και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τα μέλη της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. συμπληρώνουν πλήρως, σε δύο αντίτυπα, το Πρακτικό Εκλογής Πρόεδρου Δ.Ε.Ε.Π. (ΕΝΤΥΠΟ 18), που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής, τα σφραγίζουν με την σφραγίδα της και τα υπογράφουν.
4. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων για την εκλογή του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επαναλαμβάνει τις ενέργειες που προβλέπονται στις §§ 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, σε ό,τι αφορά την κάλπη για την εκλογή των μελών της Δ.Ε.Ε.Π., συμπληρώνει δε το ΕΝΤΥΠΟ 19, Πρακτικό Εκλογής Μελών Δ.Ε.Ε.Π., που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής.
5. Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποστέλλει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο το πρακτικό εκλογής Προέδρου Δ.Ε.Ε.Π. και μελών Δ.Ε.Ε.Π. στην αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π. Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. αφού συγκεντρώσει όλα τα πρακτικά εκλογής Προέδρου Δ.Ε.Ε.Π. και μελών Δ.Ε.Ε.Π. από τις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. που υπάγονται στην οικεία Εκλογική Περιφέρεια, προχωρεί στην καταμέτρηση τω ψήφων με βάση τους σταυρούς προτίμησης που αναγράφονται στα πρακτικά εκλογής. Μετά την κοινοποίηση σε αυτήν των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από την Κ.ΕΦ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτής της Εγκυκλίου, εξάγει το συνολικό αποτέλεσμα και συντάσσει το τελικό πρακτικό εκλογής του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. (ΕΝΤΥΠΑ 20 και 21 αντίστοιχα). Κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του Πρακτικού Εκλογής μελών Δ.Ε.Ε.Π., η ΕΦ.Ε.Ε.Π. πρέπει να συμπεριλάβει στο πρακτικό και τον επιλαχόντα υποψήφιο Πρόεδρο, ως εκλεγέν μέλος της ΕΦ.Ε.Ε.Π., εφ’ όσον κατά την εκλογή Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. έλαβε σταυρό προτίμησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων.
6. Ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. εκλέγεται ο υποψήφιος που πλειοψήφησε, εφ’ όσον έλαβε σταυρό προτίμησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε διαφορετική περίπτωση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, την επομένη Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021, ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους.
7. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α. Εάν ισοψηφίσουν δύο υποψήφιοι στην πρώτη θέση, έχοντας λάβει ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων, διεξάγεται αμέσως κλήρωση και ο νικητής εκλέγεται ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.
β. Εάν κανείς υποψήφιος δεν λάβει ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων και ισοψηφίσουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι στην δεύτερη θέση, διεξάγεται αμέσως κλήρωση και ο νικητής συμμετέχει στην επαναληπτική εκλογή.
8. Αναφορικά με την εκλογή των μελών της Δ.Ε.Ε.Π., επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας, η ΕΦ.Ε.Ε.Π. διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με το αποτέλεσμά της.
9. Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης, ότι υπό την επιφύλαξη του επαρκούς αριθμού υποψηφίων, μέλη και των δύο φύλων συμμετέχουν στις Δ.Ε.Ε.Π, σε ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνόλου των μελών τους.
10. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. έως την 13:00 ώρα της Δευτέρας, 25 Οκτωβρίου 2021. Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. αποφαίνεται επί των ενστάσεων έως την 14:00 ώρα της Δευτέρας, 25 Οκτωβρίου 2021. Κατά των αποφάσεων της ΕΦ.Ε.Ε.Π. χωρεί προσφυγή ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε., η οποία αποφασίζει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει την 16:00 ώρα και λήγει την 18:00 ώρα της Δευτέρας, 25 Οκτωβρίου 2021. Η Κ.ΕΦ.Ε αποφασίζει έως την 20:00 ώρα και επικυρώνει το αποτέλεσμα έως την 22:00 ώρα της Δευτέρας, 25 Οκτωβρίου 2021. Η άσκηση προσφυγής, καθώς και η προθεσμία της, δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκλογικής διαδικασίας του άρθρου αυτού.
11. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, τα μέλη της ΕΦ.Ε.Ε.Π. συμπληρώνουν πλήρως το Πρακτικό Εκλογής Πρόεδρου Εκλογικής Περιφέρειας (ΕΝΤΥΠΟ 18), που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής, το σφραγίζουν με την σφραγίδα της και το υπογράφουν.
12. Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία της εκλογής, ο Πρόεδρος της ΕΦ.Ε.Ε.Π. αποστέλλει το πρακτικό εκλογής Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π και το πρακτικό εκλογής μελών της Δ.Ε.Ε.Π. στην Κ.ΕΦ.Ε. και στην Γραμματεία Οργανωτικού, με κάθε πρόσφορο μέσο και παραδίδει στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Εκλογικής Περιφέρειας, ένα αντίτυπο του πρακτικού εκλογής.
Άρθρο 20
Επαναληπτική Ψηφοφορία Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π.
1. Εφόσον ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. δεν έλαβε σταυρούς προτίμησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το 40% των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους.
2. Η επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021.
3. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. εκλέγεται ο υποψήφιος που πλειοψήφησε. Εφ’ όσον ο υποψήφιος που δεν εκλέχθηκε, κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, έλαβε σταυρό προτίμησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο του 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται ως τακτικό μέλος της Δ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 21
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας
1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο υλοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» (εφεξής, «Σύστημα ΖΕΥΣ») της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (εφεξής, «ΕΔΥΤΕ»), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://zeus.grnet.gr. Το Σύστημα ΖΕΥΣ βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
2. Διαχειριστής και Εφορευτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε. ορίζεται Διαχειριστής της ψηφοφορίας στο Σύστημα ΖΕΥΣ. Εξίσου, τα μέλη της Κ.ΕΦ.Ε. ορίζονται μέλη της εφορευτικής επιτροπής της ψηφοφορίας στο Σύστημα ΖΕΥΣ.
3. Πίνακες Εκλογέων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στο Σύστημα ΖΕΥΣ θα χρησιμοποιηθεί ο εκλογικής κατάλογος κάθε Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης, που θα συνταχθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Κόμματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 και 4 της Εγκυκλίου αυτής.
4. Πίνακες Υποψηφίων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας – Ψηφοδέλτια. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος αποστέλλει στην ΕΔΥΤΕ, σε ηλεκτρονική μορφή, τους πίνακες των υποψηφίων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. και των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. καθώς και των υποψηφίων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε., όπως θα έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 10 και 14 παρ. 10 αυτής της Εγκυκλίου, προκειμένου για την κατάρτιση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων. Τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια αναγράφουν τα στοιχεία των υποψηφίων ακριβώς όπως στα ψηφοδέλτια που καταρτίζουν η ΕΦ.Ε.Ε.Π. και η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε αντίστοιχα. Τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια εγκρίνονται από την Κ.ΕΦ.Ε. μέχρι την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021. Οι υπεύθυνοι του «Συστήματος ΖΕΥΣ» δύνανται να συνδράμουν με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο στην εν λόγω διαδικασία καταχώρισης των υποψηφίων. Για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων στα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ισχύσει περιορισμός του μέγιστου αριθμού των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης σε κάθε εκλογή, με τεχνικά μέσα.
5. Εκλογική Διαδικασία.
α. Η Κ.ΕΦ.Ε, μέσω του Διαχειριστή, προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο «Σύστημα ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην ΕΔΥΤΕ. Κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παραδίδονται μόνο στον Διαχειριστή. Αν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης του Διαχειριστή, αυτός παραδίδει τους κωδικούς του σε μέλος της Κ.ΕΦ.Ε. που καλείται να καλύψει το κενό.
β. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής αποκτά πρόσβαση στο «Σύστημα ΖΕΥΣ» και καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
γ. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Κ.ΕΦ.Ε. δημιουργεί, επιπλέον, μέσω του «Συστήματος ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Αν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης μέλους της Κ.ΕΦ.Ε., το μέλος παραδίδει το κρυπτογραφικό κλειδί του στο αναπληρωματικό μέλος που καλείται να καλύψει το κενό. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Κ.ΕΦ.Ε προχωρά στην ηλεκτρονική οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.
δ. Μέχρι τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, η Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος αποστέλλει, μέσω του «Συστήματος ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς που έχουν επιλέξει να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής της Εγκυκλίου ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών.
ε. Μέχρι την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021, η Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος αποστέλλει, μέσω του «Συστήματος ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς που έχουν επιλέξει να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής της Εγκυκλίου ένα δεύτερο ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.
στ. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα δύο ως άνω ειδικά-εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Κόμματος, σε συνεργασία με την Κ.ΕΦ.Ε. εφόσον χρειαστεί, οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στον εκλογικό κατάλογο.
ζ. Για κάθε επιμέρους εκλογή (Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π., μέλος Δ.Ε.Ε.Π., Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο., μέλος ΔΗΜ.Τ.Ε.) λειτουργεί χωριστή «ηλεκτρονική κάλπη».
η. Η αυθεντικοποίηση κάθε εκλογέα γίνεται, επιπροσθέτως της ακριβούς εξατομικευμένης διαδικτυακής διεύθυνσης που έχει λάβει, με τη χρήση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου (μέσω μηνύματος SMS).
θ. Μετά την αυθεντικοποίησή του ο εκλογέας, δύναται να εισέλθει στο «Σύστημα ΖΕΥΣ» και να ακολουθήσει τα κατάλληλα βήματα για την καταχώριση της ψήφου του για κάθε επιμέρους εκλογή. Η ψήφος σε όλες τις επιμέρους εκλογές δεν θα είναι υποχρεωτική από το «Σύστημα ΖΕΥΣ». Αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, ο εκλογέας λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου για κάθε επιμέρους εκλογή. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην αντίστοιχη «ηλεκτρονική κάλπη» και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς την αρμόδια εφορευτική επιτροπή (ΕΦ.Ε.Ε.Π. ή ΔΗΜ.Τ.Ε. αντίστοιχα).
ι. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να τροποποιηθεί, περιλαμβανομένης της ώρας έναρξης και λήξης της, αποκλειστικά και μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της Κ.ΕΦ.Ε.
6. Πέρας Εκλογικής Διαδικασίας – Πρακτικά – Πίνακες Αποτελεσμάτων.
α. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το «Σύστημα ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά την επισημοποίηση της λήξης της ψηφοφορίας από την Κ.ΕΦ.Ε. στο «Σύστημα ΖΕΥΣ» μέσω του Διαχειριστή, κάθε μέλος αυτής εισάγει το απαραίτητο ατομικό κρυπτογραφικό κλειδί ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
β. Το «σύστημα ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα κάθε «ηλεκτρονικής κάλπης».
γ. Η Κ.ΕΦ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος και μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας εκδίδει τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
δ. Το «σύστημα ΖΕΥΣ» παραδίδει τα τελικά αποτελέσματα κάθε «ηλεκτρονικής κάλπης», ανά αντίστοιχη διαδικασία (δηλαδή, για κάθε εκλογή Προέδρου και μελών Δ.Ε.Ε.Π. και Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε.) σε ηλεκτρονική μορφή στην Κ.ΕΦ.Ε.
ε. Η Κ.ΕΦ.Ε. τηρεί πρακτικό για την παραλαβή των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το «σύστημα ΖΕΥΣ», σύμφωνα με ΕΝΤΥΠΟ που θα εκδοθεί με απόφαση του Γ.Ο. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη κάθε Εφορευτικής Επιτροπής.
στ. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κάθε Προέδρου και μελών Δ.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. αποστέλλονται άμεσα από την Κ.ΕΦ.Ε. στην αντίστοιχη ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. τηρεί πρακτικό για την παραλαβή των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από την Κ.ΕΦ.Ε., σύμφωνα με ΕΝΤΥΠΟ που θα εκδοθεί με απόφαση του Γ.Ο. Στη συνέχεια η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. προχωρά στην εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 17 αυτής της Εγκυκλίου.
ζ. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κάθε Προέδρου και μελών Δ.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. αποστέλλονται άμεσα από την Κ.ΕΦ.Ε. στην αντίστοιχη ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. τηρεί πρακτικό για την παραλαβή των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από την Κ.ΕΦ.Ε., σύμφωνα με ΕΝΤΥΠΟ που θα εκδοθεί με απόφαση του Γ.Ο. Στη συνέχεια η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. προχωρά στην εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 19 αυτής της Εγκυκλίου.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19
Άρθρο 22
Μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό covid-19
1. Οι εσωκομματικές εκλογές 2021 διεξάγονται με τη λήψη αυστηρών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας όλων όσων συμμετέχουν σε αυτές.
2. Τα υγειονομικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικά, και μπορεί οποτεδήποτε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν με άλλα, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη, ιδίως, τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid19, το τρέχον επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών), και τις λοιπές περιστάσεις. Ο Γ.Ο. είναι αρμόδιος για την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικά.
3. Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων του παρόντος άρθρου σε κάθε χώρο ψηφοφορίας ορίζεται ο Πρόεδρος της αντίστοιχης ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. Μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιος να διατάξει την απομάκρυνση από τον χώρο ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται αυτή, οποιουδήποτε προσώπου αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του, περιλαμβανομένης και της απαγόρευσης ψήφου, με σχετική σημείωση στον εκλογικό κατάλογο.
4. Κάθε χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα υλικά υγειονομικής προστασίας, σε επαρκή ποσότητα και αριθμό.
5. Κάθε ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. αποφαίνεται για τον μέγιστο αριθμό των προσώπων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα σε χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, καθώς και για τα λοιπά απαραίτητα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

Προηγούμενο άρθροΗ Ελλάδα… μεγαλώνει με όπλο 4 ενεργειακά έργα
Επόμενο άρθροΤσίπρας στη ΔΕΘ: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η νίκη στις εκλογές και μάλιστα με διαφορά