ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97587/12235
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ENEΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 25).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3469/ 2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,… και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α΄ 160).
7. Την Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο»
(Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/21-09-2018,απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 4201).
8. Τις υπ’ αριθμ. α) ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/28266/2333/14-05-2018, β) ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/28241/2330/14-05-2018 και
γ) ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/22961/1869/20-04-2018, προσκλήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας προς: α) Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, β) Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης και γ) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας αντίστοιχα, προκειμένου να ορίσουν
τους εκπροσώπους τους στον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης.
9. Την από 05-04-2018 ανακοίνωση – πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», που αφορά τις υποπεριπτώσεις δδ), εε) και στστ) της περ. α
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4519/2018.
10. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/38882/1545/25-06-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.
11. Το υπ’ αριθμ. 404/15-06-2018 έγγραφο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
12. Το υπ’ αριθμ. 2681/06-07-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
13. Το υπ’ αριθμ. 1750/10-05-2018 έγγραφο του Επιμελητηρίου Έβρου.
14. Το υπ’ αριθμ. 84/07-05-2018 έγγραφο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.).
15. Το από 04-05-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Οικολογικής Εταιρείας Ν. Έβρου/Παραγωγικός Φορέας της Περιοχής, αποφασίζουμε:

Τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, και ορίζουμε ως μέλη τους κάτωθι:

1. Αθανασιάδη Ανδρέα του Ιάκωβου (ΑΔΤ ΑΕ 418498), Περιβαλλοντολόγο με αναπληρωτή τον Νικοκάβουρα
Χαρίλαο του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΝ 000272), ΠΕ Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

2. Γκότση Νικόλαο του Σταύρου (ΑΔΤ 247642014), ως εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με αναπληρωτή τον Αετόπουλο Κυριάκο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΙ 398575), ως εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

3. Εξακουστό Κωνσταντίνο του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΗ 920012), ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με αναπληρώτρια την Ζάχαρη Ζηνοβία του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΙ 407045), ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
4. Καραμανίδη Αθανάσιο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ 417402), Γεωτεχνικό-Δασολόγο, ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας με αναπληρωτή τον Πιστόλα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ 418754), ως στέλεχος
δημόσιας υπηρεσίας Γεωτεχνικός-Δασολόγος.

5. Χατζάκη Μαρία του Στυλιανού (ΑΔΤ ΑΗ 418727), Βιολόγο-Οικολόγο, ως εκπρόσωπο της ακαδημαϊκής κοινότητας με αναπληρωτή τον Γκιουμουσίδη Χρήστο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΗ 918094), ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας, Δασολόγο.

6. Κατσαδωράκη Γεώργιο του Ευάγγελου (ΑΔΤ ΑΒ 928058), ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με αναπληρωτή τον Καψάλη Ελευθέριο του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΚ 262509), ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.).

7. Γιαραμάνη Χρήστο του Σταύρου (ΑΔΤ ΑΖ 421287), ως εκπρόσωπο του Ορειβατικού Συλλόγου Σαμοθράκης, με αναπληρώτρια την Μπαμπούρα Κρυσταλένια του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 420430), ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Έβρου.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Αθανασιάδης Ανδρέας του Ιάκωβου.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής
με δυνατότητα ανανέωσης.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός    Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ    ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Προηγούμενο άρθροΑγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως
Επόμενο άρθροΥποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη”Δήμος για Όλους – Πρώτα Εσύ!” , ο Νίκος Κανδύλης