Μελέτη σχετικά με την απορρόφηση από την αγορά εργασίας των αποφοίτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα έτη 2012 και 2013, διεξήγαγε το Γραφείο Διασύνδεσης του ιδρύματος.

Η έρευνα διενεργήθηκε 6-7 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων, υπερπηδώντας παράγοντες που καθυστερούν την άμεση ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακές σπουδές, στρατιωτικές υποχρεώσεις, κ.ά.

Πρωταρχικός σκοπός της έρευνας, απετέλεσε η εκτίμηση του βαθμού και της ποιότητας απασχόλησης των αποφοίτων των δεκαοκτώ τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, μέσω της έρευνας, εκτιμάται το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων, διερευνώνται η επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη, το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσής τους έως σήμερα, καθώς και το χρονικό διάστημα από  την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους εργασίας, και τέλος, καταγράφεται το τρέχον αντικείμενο εργασίας τους αλλά και ο συσχετισμός του με το αντικείμενο σπουδών τους.

Η αποτύπωση, δε, της γνώμης των αποφοίτων μετά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, κρίνεται κρίσιμη για την ποιότητα των προσφερόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΔΠΘ και βασικό στοιχείο ανάδρασης για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, με στόχο την άριστη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και άλλων παραγωγικών φορέων της κοινωνίας.

df14b874-dpth-84i-deth-23Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων δίνει στο Γραφείο Διασύνδεσης  τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των αναγκών των αποφοίτων του πανεπιστημίου, επιδιώκοντας τη διαρκή υποστήριξή τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το δείγμα της μελέτης διαμορφώθηκε από 1.088 άτομα (23,8% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων του 2012 και 2013). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, και διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019.

Το κυριότερο στοιχείο της μελέτης είναι η εκτίμηση του ποσοστού απασχόλησης, ετεροαπασχόλησης και ανεργίας των αποφοίτων.

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι το ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος ανέρχεται στο 86,5%, από τους οποίους το 64,3% εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) και το 22,2% εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 8,9%, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων που δεν εργάζονται αλλά δεν αναζητούν απασχόληση (μη ενεργοί-άεργοι), ανέρχεται στο 4,5%.

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ανά Τμήμα, προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας με ποσοστό ανεργίας 22,1%, ακολουθούν τα Τμήματα Δασολογίας με ποσοστό 21,2%, Ελληνικής Φιλολογίας με ποσοστό ανεργίας 19,8%, και Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με ποσοστό 13,4%.

Όσον αφορά τον συσχετισμό των σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εργαζόμενων αποφοίτων, το 71,2% εργάζεται σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών του, ενώ το 22,1% εργάζεται σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται καθόλου με αυτό. Αναλυτικότερα, μεγαλύτερο συσχετισμό αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης εμφανίζουν τα Τμήματα Ιατρικής, με το 98,2% των αποφοίτων του να δηλώνει ότι εργάζεται σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών του, Νομικής, με αντίστοιχο ποσοστό 97,3%, και Πολιτικών Μηχανικών με ποσοστό 90,5%.

Αντίθετα, τα Τμήματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη απόκλιση αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης, είναι το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με το 53,8% των εργαζόμενων αποφοίτων του να εργάζεται σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο σπουδών του, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας με αντίστοιχο ποσοστό 50,7%, το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ποσοστό 45%, και τέλος το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με ποσοστό 37,5%.

Σε ανακοίνωση των στελεχών της έρευνας, εκφράζονται ευχαριστίες προς τους απόφοιτους που συμμετείχαν στην έρευνα αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, καθώς και προς την επιστημονική ομάδα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΔΠΘ που εργάστηκε με επιμέλεια και ουσιαστικό ενδιαφέρον για να φέρει εις πέρας την παρούσα μελέτη.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης του ΔΠΘ στον σύνδεσμο: www.career.duth.gr

Επαγγελματική Κατάσταση
Τμήμα
Απασχο-λούμενος
Αυτοαπασχο-λούμενος
Άνεργος
Μη ενεργός
Σύνολο
Αγροτική Ανάπτυξη
24
5
4
0
33
72,7%
15,2%
12,1%
0%
100%
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
17
17
2
1
37
45,9%
45,9%
5,4%
2,7%
100%
Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός Παρευξείνιων Χωρών
35
5
5
6
51
68,6%
9,8%
19,8%
11,8%
100%
Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
18
7
7
1
33
54,5%
21,2%
21,2%
3%
100%
Ελληνική Φιλολογία
45
22
17
2
86
52,3%
25,6%
19,8%
2,3%
100%
Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
30
8
5
0
43
69,8%
18,6%
11,6%
0%
100%
Επιστήμες της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
54
9
11
8
82
65,9%
11%
13,4%
9,8%
100%
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
42
11
0
2
55
76,4%
20%
0
3,6%
100%
Ιατρική
56
0
1
0
57
98,2%
0%
1,8%
0%
100%
Ιστορία και Εθνολογία
36
16
17
8
77
46,8%
20,8%
22,1%
10,4%
100%
Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική Επιστήμη
86
5
11
2
104
82,7%
4,8%
10,6%
1,9%
100%
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
23
9
1
0
33
69,7%
27,3%
3%
0%
100%
Μηχανικών Περιβάλλοντος
19
5
2
3
29
65,5%
17,2%
6,9%
10,3%
100%
Μοριακή Βιολογία και Γενετική
23
5
1
6
35
65,7%
14,3%
2,9%
17,1%
100%
Νομική
21
54
2
4
81
25,9%
66,7%
2,5%
4,9%
100%
Οικονομικές Επιστήμες
50
15
7
0
72
69,4%
20,8%
9,7%
0%
100%
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
89
3
3
5
100
89%
3%
3%
5%
100%
Πολιτικών Μηχανικών
32
46
1
1
80
40%
57,5%
1,3%
1,3%
100%
Σύνολο
700
242
97
49
1088
64,3%
22,2%
8,9%
4,5%
100,0%

πηγη https://inkomotini.news/to-865-ton-apofoiton-tou-dpth-vriskei-douleia/

Προηγούμενο άρθροΑπόστολος Δαβής: “Δήμαρχοι εναντίον Δημοτικών Συμβούλων στην ΠΕΔ ΑΜΘ – Απληστία Δημάρχων να μην αναλάβει Δημοτικός Σύμβουλος θέσης ευθύνης – Η Διοίκηση του Β. Μαυρίδη δεν ξεκίνησε καλά…”
Επόμενο άρθροΣυμβούλιο Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων Ελλάδος