Υπογραφή σύμβασης Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan), ΔΕΥΑ Ορεστιάδας»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας με σκοπό την μελέτη και την καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Ορεστιάδας προχώρησε στην ανάθεση εκπόνησης μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) για την περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή και ταυτόχρονα οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού ύδατος μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.

Η εκπόνηση της μελέτης κατόπιν διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανατέθηκε στην εταιρεία «ENVIROPLAN A.E.».

Συνοπτική Περιγραφή της μελέτης:

  1. Παραδοτέο 1: Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης υδροδότησης.

  2. Παραδοτέο 2: Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – Προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης

  3. Παραδοτέο 3: Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος

Εκτιμώμενη αξία: 57.911,70 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Υπογραφή σύμβασης για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας με σκοπό την υλοποίηση ενός Σχέδιου Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν) το οποίο περιλαμβάνει την αποτύπωση και τη μελέτη της επεξεργασίας όλης της πορείας του νερού, τον εντοπισμό όλων των πιθανών κινδύνων και την ανάλυση της επικινδυνότητας τους, προέβη στην υπογραφή της σύμβασης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με την HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Συνοπτική Περιγραφή Έργου: Η μελέτη έχει αντικείμενο:

α. Παραδοτέο 1: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και ̟προετοιμασία οδηγού εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

β. Παραδοτέο 2: Εφαρμογή οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και Εργαστηριακές αναλύσεις.

γ. Παραδοτέο 3: Αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

δ. Παραδοτέο 4: Αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και Σύνταξη τελικής έκθεσης .

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης του Σ.Α.Ν. είναι η διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το σημείο που πηγάζει έως και τη τελική διανομή του στη κατανάλωση, η δημιουργία ενός διαχειριστικού εργαλείου παρακολούθησης και ελέγχου σε όλο το φάσμα μεταφοράς, επεξεργασίας, διανομής και η εκτίμηση και διαχείριση του συνόλου των πιθανών κινδύνων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (risk assessment & risk management).

Εκτιμώμενη αξία: 136.865,33 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Προηγούμενο άρθροΜε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός του Αγίου Ελευθερίου στην Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως
Επόμενο άρθροΕπιστολή των δημάρχων του Έβρου, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με το κλείσιμο των Κέντρων Κατάταξης Νεοσυλλέκτων