ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 4 / 2021 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τη μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης στην Καβάλα».

 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 17η  Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 15:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την  με αριθ. πρωτ. 4181 / 12/02/2021  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19, τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ69/143/οικ.2343/8-2-2021  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.

 

Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. : 

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ 

 3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ

 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ

 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ 

 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

 7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ

 8) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 9) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ

 10) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 11) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 13) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 14) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

 15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ

 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

 17) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 

 18) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

 19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ

 20) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ

 21) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ

 22) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

 23) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

 24) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ

 25) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 26) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

 27) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

 28) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ

 29) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ

 30) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 31) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ

 32) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ

 33) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

 34) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

 35) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

 36) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ

 37) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ 

 38) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

 39) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ

και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. :

1) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

 2) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες  την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Δημήτριος Κολιός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κολιός, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τη μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης στην Καβάλα» αναφέρθηκε στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 4418/15.02.2021 αίτημα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης στην Καβάλα και το οποίο, έχει ως εξής:

“Η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση, όπως αυτή εκφράστηκε πρόσφατα δια στόματος του Υπουργού κ. Μηταράκη, για μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα. 

Λόγω των αντιδράσεων για την επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου η κυβέρνηση επιλέγει μια κίνηση προχειρότητας και αντιπερισπασμού αποσκοπώντας στη δημιουργία εντυπώσεων με τις τοποθετήσεις της ότι δήθεν συμμερίζεται  τις αντιδράσεις των πολιτών και  ως «αντάλλαγμα για την επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου θυσιάζει αυτή την Υπηρεσία». 

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης δεν σχετίζεται άμεσα με το ΚΥΤ Φυλακίου καθώς οι διαδικασίες τους δεν ταυτίζονται, αλλά έχουν αυτοτελή δραστηριότητα και αρμοδιότητες. Η μεταφορά του δε από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη θέση των προσφύγων και μεταναστών, που εισέρχονται από τον Έβρο, οι οποίοι υποχρεώνονται με αυτόν τον τρόπο να διανύσουν 3 επιπλέον νομούς για να ασκήσουν το δικαίωμά τους, να αιτηθούν δηλαδή διεθνή προστασία. Αυτό σημαίνει ότι παρατείνεται ακόμη περισσότερο η παράνομη είσοδός τους στη χώρα με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.  

Επιπλέον, η απόφαση αυτή δυσχεραίνει τη θέση 25 εργαζομένων οι οποίοι θα χάσουν ουσιαστικά τη δουλειά τους διότι δεν εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας τους. Σημειώνουμε επίσης ότι το γραφείο αυτό λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη ήδη από το 2013 εξυπηρετώντας χιλιάδες αιτούντες άσυλο το χρόνο κάποιοι από τους οποίους έρχονται και από άλλες περιοχές της χώρας ώστε να αιτηθούν άσυλο, γεγονός που αναιρεί τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι το συγκεκριμένο Περιφερειακό Γραφείο είναι «άνευ αντικειμένου», πόσο μάλλον σήμερα που οι ροές των προσφύγων συνεχώς αυξάνονται! 

Η μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα σημαίνει ότι είτε θα ξεσπιτωθούν οικογένειες είτε οι εργαζόμενοι θα αναγκαστούν σε παραίτηση σε περίοδο πανδημίας και οικονομικής κρίσης. Ως Λαϊκή Συσπείρωση  ζητούμε να εισακουστούν τα αιτήματα των εργαζομένων και να παραμείνει η συγκεκριμένη Υπηρεσία στην Αλεξανδρούπολη. Γι’ αυτό ζητάμε να  πάρει θέση και το ΔΣ”.

Στο σημείο αυτό, ο λόγος δόθηκε στην κ. Δραμανίδου Νική, η οποία, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», τονίζοντας το γενικότερο πλαίσιο  της κυβερνητικής παρέμβασης στον Έβρο, υποστήριξε ότι είναι αναγκαία η έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να παραμείνει η δομή στην πόλη.

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στο Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη, ο οποίος, αρχικά, ενημέρωσε το σώμα σχετικά με την επικοινωνία του με εργαζομένους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε  για την απομάκρυνση της Υπηρεσίας και στη συνέχεια για την τοποθέτηση του επί του θέματος προς  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Μηταράκη Νότη, κατά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21.01.2021 με τη συμμετοχή φορέων του Ν. Έβρου και η οποία, έχει, ως εξής:

“Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις σχετικά με την αιφνιδιαστική ανακοίνωση που κάνατε στην τελευταία μας τηλε-συνάντηση στις 12 Ιανουαρίου 2021 σχετικά με το κλείσιμο της Υπηρεσίας Ασύλου. Προκλήθηκε αναστάτωση σε μέρος της κοινωνίας, τόσο στους δικηγόρους της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας όσο και στις 25 οικογένειες των εργαζομένων στην Υπηρεσία αυτή. Και προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση, αφού ανοίξω μια παρένθεση και ξεκαθαρίσω ότι εγώ ως δήμαρχος και ως Δήμος ως τοπική αυτοδιοίκηση δεν ερωτηθήκαμε ούτε ήρθε κανένας σε επικοινωνία από το Υπουργείο μαζί μας, για να υπάρχει σύμφωνη γνώμη ούτε για λογαριασμό σας ή κατά εξουσιοδότησή σας κάποιο από τα στελέχη σας ήρθε σε επαφή μαζί μας σε σχέση με τη μετακίνηση ή το κλείσιμο της Υπηρεσίας. Αναφέρομαι στις διαμαρτυρίες των δικηγόρων , τόσο ως δικηγόρος όσο και ως τέως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, διότι αιφνιδιαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένας πολύ μεγάλος όγκος δικηγορικής ύλης φεύγει από την Υπηρεσία Ασύλου του γραφείου της Αλεξανδρούπολης και πηγαίνει 300 χλμ μακριά για εμάς τους Αλεξανδρουπολίτες και πολλά περισσότερα για τους Ορεστιαδίτες δικηγόρος, 450 και πλέον στον αριθμό, στην πόλη της Καβάλας.

Το άλλο που θα ήθελα να σας επισημάνω και θα ήθελα απαντήσεις εάν είστε έτοιμος, σε σχέση με τα ερωτήματα αυτών των 25 εργαζομένων που αιφνιδιαστικά και αυτοί, όπως ενημερώθηκα, πληροφορήθηκαν το κλείσιμο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Και συγκεκριμένα σας μεταφέρω ερωτήματα που αφορούν τόσο το μόνιμο προσωπικό όσο και τους συμβασιούχους της Υπηρεσίας.

Σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό αν:

  • θα υπάρξει δυνατότητα επιλογής μετακίνησής τους σε άλλα ΠΓΑ-ΑΚΑ ή και σε άλλες υπηρεσίες που ανήκουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και εάν 
  • θα υπάρξει πρόβλεψη για τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας Υπηρεσιών και Φορέων που ανήκουν σε άλλα Υπουργεία εντός της Αλεξανδρούπολης.

Και αναφορικά με τους συμβασιούχους κ. Υπουργέ, θα ήθελα απαντήσεις εάν είστε έτοιμος σε σχέση με το αν μπορούν να επιλέξουν να υπηρετήσουν σε περίπτωση μεταφοράς του Γραφείου στην Καβάλα σε άλλα περιφερειακά γραφεία και αυτοτελή κλιμάκια ασύλου της περιοχής, όπως είναι αυτά που ήδη υπάρχουν τόσο στην Ξάνθη όσο και στο Φυλάκιο. Σας ευχαριστώ”.

 Έπειτα, συμφωνώντας με την κ. Δραμανίδου Νίκη, είπε πως, πρέπει, με ψήφισμα, να υποστηρίξουνε τους υπαλλήλους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης, όσον αφορά τη βίαιη μετακίνηση τους στην πόλη της Καβάλας.

Έπειτα, ο λόγος δόθηκε στον κ. Λαμπάκη Ευάγγελο, ο οποίος, είπε πως το Γραφείο Ασύλου πρέπει να εκπορεύεται από το Νομό Έβρου και να παραμείνει εδώ, αναφερόμενος στην ενδεχόμενη απώλεια εργασίας των υπαλλήλων σε αυτό ή στην αναγκαστική μετακίνηση τους σε άλλη πόλη, στην ταλαιπωρία των μεταναστών και στην απώλεια μιας μικρής οικονομίας. Θεωρεί ότι πρέπει να εκδοθεί ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι και να παραμείνει το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κολιός Δημήτριος, είπε πώς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμφωνούν ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να  μεταφερθεί το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα και κάλεσε το σώμα να ψηφίσει σχετικά με  την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους 25 εργαζομένους σε αυτό.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων, μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, όπως και  αυτές της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, από την οποία απουσίαζαν οι κ.κ. Σεφεριάδης Σ. Λαζόπουλος Δ., Καρυπίδης Ιωαν. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα, σε σύνολο 36 ψηφισάντων, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους 25 εργαζομένους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά του  στην πόλη της Καβάλας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

    Δημήτριος Κολιός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ            

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης  σε Τακτική  συνεδρίασή του που έγινε την 17η    Φεβρουαρίου 2021, ομόφωνα, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους 25 εργαζομένους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης σύμφωνα με το οποίο δηλώνει:

«Τασσόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης και λέμε ένα μεγάλο «ΟΧΙ» στη μεταφορά του από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα».

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

Προηγούμενο άρθροΕπιστολή 29 Προέδρων Κοινοτήτων Ορεστιάδας σε Πρωθυπουργό – Βουλευτές Έβρου: Ακυρώστε την απόφαση Μηταράκη για το ΚΥΤ Φυλακίου
Επόμενο άρθρο40 νέα κρούσματα κορονοϊού στον Έβρο (Στην ΑΜΘ 69 – Πανελλαδικά: 2.147 – 22 νεκροί – 357 διασωληνωμένοι)