ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

σχετικά με την με τη δημιουργία ή μη νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών και την αύξηση της δυναμικότητας ή μη των ήδη υφιστάμενων δομών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας. Αριθ. 1/2021 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΡΚ7ΑΩΞΒ-ΟΤΛ)

1. Αρνούμαστε τη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών, καθώς και την αύξηση της δυναμικότητας των ήδη υφιστάμενων δομών, ήτοι Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) Φυλακίου, με οποιαδήποτε ονομασία και αν παρουσιαστεί αυτή, ήτοι αναβάθμιση, επέκταση, ενίσχυση.
2. Ζητούμε μόνο τη βελτίωση των υποδομών των υφιστάμενων δομών, για τις οποίες άλλωστε έχουμε υποβάλει διαχρονικά επανειλημμένα αιτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς καμία ανταπόκριση.
3. Ζητούμε την άμεση ανάκληση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά το Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας, με ημερομηνία δημοσίευσης 29.12.2020, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται αυτή.
4. Ορισμό Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη δημιουργία Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και τους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ορεστιάδας.
5. Εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.
6. Επιστολή γνωστοποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Πρωθυπουργό.
7. Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το Δήμο Ορεστιάδας σχετικά με τη Μη Δημιουργία Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΑΥΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ

Πρακτικό Συνεδρίασης

Από τo υπ' αριθμ. 1 ο Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 12 ης Ιανουαρίου 2021.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2021

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Ψήφισμα σχετικά με τη δημιουργία ή μη νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών και την αύξηση της δυναμικότητας ή μη των ήδη υφιστάμενων δομών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας.

Στην Ορεστιάδα, σήμερα 12 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 19:00 έως 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση, η οποία λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 415/12.01.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 (παρ.5) του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών δήλωσαν (τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, τα εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

6. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ

8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

12. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

13. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ

16. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

18. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

20. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ

21. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

22. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ

23. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

25. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

26. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

27. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

28. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

29. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

30. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

31. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

33. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

32. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΚΑΝΕΙΣ

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στην δια περιφοράς συνεδρίαση.

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αποστολία Γιαννούδη για τηv τήρηση τωv πρακτικών.

Στην υπ’ αριθμ. 415/12.01.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, είναι διότι το θέμα θεωρείται κατεπείγον, διότι αφορά άμεσα τον Δήμο Ορεστιάδας και τα συμφέροντά του και επίκειται η
επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μηταράκη.

Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι δέχεται το κατεπείγον του
θέματος.

Έπειτα από τις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις 07.01.2021 και 12.01.2021 μεταξύ του Δημάρχου και των επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε εκτενώς το θέμα που αφορά την δημιουργία Δομής Φιλοξενίας μεταναστών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας.

Οι κοινές προτάσεις τους κατατέθηκαν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος στην συνέχεια προχώρησε στην άμεση σύγκλησή του και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τα παρακάτω:

1. Αρνούμαστε τη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών, καθώς και την αύξηση της δυναμικότητας των ήδη υφιστάμενων δομών, ήτοι Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) Φυλακίου, με οποιαδήποτε
ονομασία και αν παρουσιαστεί αυτή, ήτοι αναβάθμιση, επέκταση, ενίσχυση.

2. Ζητούμε μόνο τη βελτίωση των υποδομών των υφιστάμενων δομών, για τις οποίες άλλωστε έχουμε υποβάλει διαχρονικά επανειλημμένα αιτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς καμία ανταπόκριση.

3. Ζητούμε την άμεση ανάκληση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά το Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας, με ημερομηνία δημοσίευσης 29.12.2020, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται αυτή.

4. Ορισμό Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη δημιουργία Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και τους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ορεστιάδας.

5. Εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.

6. Επιστολή γνωστοποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Πρωθυπουργό.

7. Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το Δήμο Ορεστιάδας σχετικά με τη Μη Δημιουργία Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες, τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις συνέπειες, που θα προκαλέσει η δημιουργία Δομής Φιλοξενίας μεταναστών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας, με 31 ψήφους,

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI
=============

1. Αρνούμαστε τη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών, καθώς και την αύξηση της δυναμικότητας των ήδη υφιστάμενων δομών, ήτοι Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) Φυλακίου, με
οποιαδήποτε ονομασία και αν παρουσιαστεί αυτή, ήτοι αναβάθμιση, επέκταση, ενίσχυση.

2. Ζητούμε μόνο τη βελτίωση των υποδομών των υφιστάμενων δομών, για τις οποίες άλλωστε έχουμε υποβάλει διαχρονικά επανειλημμένα αιτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς καμία ανταπόκριση.

3. Ζητούμε την άμεση ανάκληση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά το Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας, με ημερομηνία δημοσίευσης 29.12.2020, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται αυτή.

4. Ορισμό Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη δημιουργία Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και τους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ορεστιάδας.

5. Εξουσιοδότηση της Επιτροπής για την ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.

6. Επιστολή γνωστοποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Πρωθυπουργό.

7. Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το Δήμο Ορεστιάδας σχετικά με τη Μη Δημιουργία Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ασμανίδης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταψήφισε επί των προτάσεων, εκτός και αν αποσυρθεί εγγράφως η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά το Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας με την προσθήκη ποινικής ρήτρας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζαλουφλής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωσε παρόν, αναφέροντας ότι προφανώς και εκφράζουν την αντίθεσή τους με τη δημιουργία μια νέας δομής – φυλακής στο Φυλάκιο και συμφωνούν με τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των προσφύγων στην υπάρχουσα δομή, μέχρι την οριστική κατάργηση της, αλλά θεωρούν ότι το ζήτημα της δημιουργίας νέων
στρατοπέδων συγκέντρωσης από την κυβέρνηση, δεν μπορούν να το καταδικάσουν χωρίς να καταδικάσουν τις αιτίες που γεννούν το πρόβλημα.

Ταυτόχρονα καταθέτουν και το πλαίσιο των αιτημάτων τους για την οριστική επίλυση του προσφυγικού ζητήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1/2021.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Προηγούμενο άρθροΞεκίνησε η Καταγραφή ζημιών από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΝ. Γκαρά: «Στο έλεος των πλημμυρών και της κυβερνητικής αδιαφορίας ο Έβρος»