Απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές του Έβρου, την Παρασκευή

Δημοσιεύτηκε στις: at 10 Αυγούστου 2018
605 0

Εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές

 

ΣΧΕΤ: α.   Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

  Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’                                                                                                       

         β. Το Ν. 3013/2002 ‘’Περί Αναβάθμιση Πολιτικής  Προστασίας και λοιπές διατάξεις’’ όπως

               αυτός τροποποιήθηκε με  το Ν.4249/2014

         γ.   Το Τοπικό Σχέδιο ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΠΥΡΚΑΪΕΣ’’

         δ.   Το με ΑΠ: 3752/25-05-2018/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ‘‘Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των

   Δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018 ΄΄

        ε.   Την με ΑΠ: 3791/29-05-2018/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

          ‘’ Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ κατά την

              αντιπυρική περίοδο 2018΄΄

      στ. Την 4475/25-06-2018 με ΑΔΑ: ΩΙΑΙ465ΧΘ7-ΡΓΤ Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού

              Εσωτερικών για εξουσιοδότηση των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων διοικήσεων να

              εξουσιοδοτήσουν τους Περιφερειάρχες οι οποίοι εν συνέχεια με εντολή τους προς τους

              αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής

              Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την

              εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής

              εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, σε ημέρες και ώρες που

              θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην

              περιοχή ευθύνη τους.

      ζ. Την  με ΑΠ: 417/27-06-2018   με ΑΔΑ:ΨΙΥΔΟΡ1Υ-ΥΑ0 εξουσιοδότηση του Συντονιστή

             της Αποκεντρωμένης   Διοίκησης Μακεδονίας   – Θράκης προς τον Περιφερειάρχη

             Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,  όπως με εντολή του προς τους  Αντιπεριφερειάρχες

             των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-  Θράκης, να

            συγκαλούν τα Συντονιστικά    Όργανα Πολιτικής Προστασίας    (ΣΟΠΠ) των

            Περιφερειακών    Ενοτήτων, προκειμένου  να αποφασίζουν για την  εφαρμογή του μέτρου

            της απαγόρευσης  κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς,

            δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες  και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες

            λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

    η. Την με ΑΠ:  945/29-06-2018   με ΑΔΑ: 6ΝΡ37ΛΒ-3ΝΖ  απόφαση του Περιφερειάρχη

           Ανατολικής Μακεδονίας και θράκης με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα και

           εξουσιοδοτούνται οι  χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.Θ να συγκαλούν τα Συντονιστικά

           Όργανα Πολιτικής   Προστασίας (Σ.Ο.Ο.Π) των Περιφερειακών Ενοτήτων και να αποφασίζουν

           σε συνεδριάσεις    τους, υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη για την

           εφαρμογή του μέτρου της  απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων

           σε εθνικούς δρυμούς,  δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες  και ώρες που θεωρούνται

           επικίνδυνες  λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης

      θ.  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών της 10-08-2017 (Δείκτης

            επικινδυνότητας 3)

      ι.   Την με ΑΠ: 1004/05-07-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Έβρου (Απαγόρευση κυκλοφορίας

           σε εθνικούς Δρυμούς Δάση και ευπαθείς περιοχές)

     ια. Το με ΑΠ: 3023 Φ.702.15/09-08-2018 εισήγηση  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξ/πολης

            

 

Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών   αύριο 10/08/2018 σε όλο το Νομό Έβρου συμπεριλαμβανομένης και της Νήσου Σαμοθράκης (δείκτης επικινδυνότητας 3)  και της αυξημένης έντασης των ανέμων που θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες παρακαλούμε όπως, εφαρμοσθούν τα μέτρα που αναφέρονται στο (ι) σχετικό από αύριο και ώρα 08.00 και  μέχρι νεωτέρας.

                                          

Ο Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Πρόεδρος του ΣΟΠΠ

Πέτροβιτς Δημήτριος


Ο  Αντιπεριφερειάρχης

της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου

ως Πρόεδρος  του Σ.Ο.Π.Π

 

Έχοντας υπόψη:

 1.  Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’                                                                                                       

 1. 2. Το Ν. 3013/2002 ‘’Περί Αναβάθμιση Πολιτικής  Προστασίας και λοιπές διατάξεις’’ όπως   

   αυτός τροποποιήθηκε με  το Ν.4249/2014

 1.   Το Τοπικό Σχέδιο ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΠΥΡΚΑΪΕΣ’’
 2.   Το με ΑΠ: 3752/25-05-2018/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

‘‘Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των

Δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018 ΄΄

 1.  Την με ΑΠ: 3791/29-05-2018/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

‘’  Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ κατά την

αντιπυρική περίοδο 2018΄΄

 1.  Την   3752/25-05-2018  έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του

    Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ το

    οποίο αναφέρεται στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών

    πυρκαγιών και ειδικότερα η παράγραφος 1.12 που προτείνει την απαγόρευση της

    κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές με απόφαση του

    Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

 

 1. 7.   Την 4475/25-06-2018 με ΑΔΑ: ΩΙΑΙ465ΧΘ7-ΡΓΤ Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού

     Εσωτερικών για εξουσιοδότηση των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων διοικήσεων να

     εξουσιοδοτήσουν τους Περιφερειάρχες οι οποίοι εν συνέχεια με εντολή τους προς τους

     αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας

     (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του

     μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς

     δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες

     λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνη τους.

 1. 8. Την  με ΑΠ: 417/27-06-2018   με ΑΔΑ:ΨΙΥΔΟΡ1Υ-ΥΑ0 εξουσιοδότηση του Συντονιστή

   της Αποκεντρωμένης   Διοίκησης Μακεδονίας   – Θράκης προς τον Περιφερειάρχη

   Ανατολικής  Μακεδονίας-Θράκης,  όπως με εντολή του  προς τους Αντιπεριφερειάρχες

   των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-  Θράκης, να

   συγκαλούν τα  Συντονιστικά  Όργανα Πολιτικής    Προστασίας (ΣΟΠΠ) των

   Περιφερειακών    Ενοτήτων, προκειμένου  να αποφασίζουν για την  εφαρμογή του μέτρου

   της απαγόρευσης  κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς,

   δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες  και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες

   λαμβάνοντας  υπόψη τις ιδιαιτερότητες  που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

 1.   Την με ΑΠ:  945/29-06-2018   με ΑΔΑ: 6ΝΡ37ΛΒ-3ΝΖ  απόφαση του Περιφερειάρχη

     Ανατολικής  Μακεδονίας και θράκης με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα και

     εξουσιοδοτούνται οι  χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.Θ να συγκαλούν τα Συντονιστικά

     Όργανα Πολιτικής   Προστασίας (Σ.Ο.Ο.Π) των Περιφερειακών Ενοτήτων και να αποφασίζουν

     σε συνεδριάσεις    τους, υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη για την

     εφαρμογή του μέτρου της  απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων

     σε εθνικούς δρυμούς,  δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες  και ώρες που θεωρούνται

     επικίνδυνες   λαμβάνοντας υπόψη  τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης

Α  π ο  φ α σ  ί ζ ο υ  μ ε

          Ότι καθ όλη την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και 5 λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, να εφαρμοστούν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ καθώς και της Νήσου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η κυκλοφορία  πολιτών και μέσων εντός των κάτωθι δασικών εκτάσεων   μέχρι νεωτέρας :
 • Δασικές περιοχές  ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης
 • Νίψας – Δρυμός
 • Καύσιμα –Παλιά Νίψα
 • Κομάρου – Μεσημβρίας
 • Ριτζάκι – Κολίτσα
 • Κίρκη – Καύσιμα Άβαντα

                               Ελεγχόμενη κυκλοφορία :

 • Κίρκη – Συκοράχη
 • Αλεξ/λη – Κίρκη
 • Μάκρη – Πλάκα – Μέστη
 • Δασικές περιοχές  ευθύνης Δασαρχείου Σουφλίου

Απαγόρευση εντός του χώρου που περικλείεται από  τους δρόμους

 • Εθνική Οδός Σουφλί – Προβατώνας
 • Επαρχιακή Οδός Προβατώνα – Λευκίμη
 • Δασικός  Δρόμος Λευκίμης Σαράντα σπίτια
 • Δασικός  Δρόμος Βυρίνη – Πουλίαδες
 • Δασικός  Δρόμος Γαλανού γουρούνια – ΕΟΠ Κοτρωνιάς – Κοτρωνιά
 • Επαρχιακή Οδός Κοτρωνιά – Διασταύρωση Σουφλίου – Σιδηρου – Σουφλί
 • Δασικός δρόμος Λευκίμης – Κιτρινόπετρας

 

 1. Όταν οι επικρατούσες συνθήκες επιβάλουν την λήψη εκτάκτων μέτρων ανεξάρτητα από τον δείκτη επικινδυνότητας δύναται κατόπιν εισηγήσεως της Δ/σης Π.Υ. περιφερειακής ενότητας Έβρου να εφαρμοσθεί το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις ανωτέρω προαναφερθείσες δασικές περιοχές.
 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση όλων των χώρων αναψυχής και περιαστικού πρασίνου στις ζώνες ευθύνης των Δασαρχείων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ –  ΣΟΥΦΛΙΟΥ -ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ καθώς και χώρων αναψυχής Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
 3. Απαγόρευση κυκλοφορίας μηχανημάτων και οχημάτων που μπορεί η χρήση τους να προκαλέσει φωτιά (σπινθήρες από γεωργικούς ελκυστήρες ). Εξαιρούνται οχήματα Δασαρχείων ,ΕΚΑΒ, Υπηρεσιών και μόνιμων κατοίκων που έχουν τις οικίες τους καθώς και ιδιόκτητες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δασικά συμπλέγματα για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τους. Αν είναι δυνατό για τις ημέρες υψηλού κινδύνου να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά (μελισσοκόμοι , Εργασίες με μέσα που δημιουργούν σπινθήρες )  
 4. Απαγορεύεται η μετακίνηση, διαμονή, ελεύθερη κατασκήνωση και περιήγηση εντός των δασών και δασικών εκτάσεων.
 5. Επιτρέπεται με προϋποθέσεις η διακίνηση επισκεπτών από το κέντρο ενημέρωσης του Φορέα διαχείρισης του δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προς το παρατηρητήριο γυπών και αρπακτικών πουλιών απόσταση 3,5 χλμ.  Οι μετακινήσεις αυτές θα γίνονται με αυτοκίνητο του φορέα , συνοδεία υπαλλήλου του Φορέα , ενημέρωση από τον Φορέα των επισκεπτών για την επικινδυνότητα της κατάστασης, και  συγχρόνως ενημέρωση και συνεννόηση με την Πυροσβεστική υπηρεσία για κάθε μετακίνηση επισκεπτών.
 6. Απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων εκτός των ασφαλτοστρωμένων δρόμων.
 7. Απαγορεύεται στους Δασικούς Συνεταιρισμούς τις ημέρες υψηλού κινδύνου, η εκτέλεση εργασιών με αλυσοπρίονο.
 8. Την λήψη των παραπάνω εκτάκτων μέτρων πρόληψης – αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, στη ζώνη ευθύνης του Δασαρχείου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Δήμος Διδ/χου) και ειδικά για το Περιαστικό Δάσος “Τσίγλα” και για το χώρο των Αναδασώσεων του οικισμού των Ψαθάδων.
 9. Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρη στελέχωση όλων των εμπλεκόμενων Δυνάμεων  υποβοήθησης του έργου της πυρόσβεσης         
 10. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα απαραίτητα έκτακτα προληπτικά μέτρα, ανάλογα κάθε φορά με τον δείκτη επικινδυνότητας του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π.
 11. Η Εφαρμογή  των αναφερομένων μέτρων θα  υλοποιηθεί με μέριμνα των  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ –  ΔΑΣΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ υπηρεσιών και σχηματισμών του Στρατού ξηράς της Π.Ε Έβρου
 12. Οι Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης και είναι ενταγμένες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σ.Ο.Π.Π της Περιφερειακής  Ενότητας Έβρου, να συνεργάζονται με τις οικείες Πυροσβεστικές υπηρεσίες, μετά και την συνεννόηση με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εβρου. 
 13. Οι  μόνιμοι κάτοικοι  που  δραστηριοποιούνται στις  παραπάνω περιοχές, παρακαλούνται όπως συνεργάζονται με τις υπηρεσίες εφαρμογής των μέτρων.
 14. Ενεργοποίηση των σημείων ελέγχου και αναδιαμόρφωση τους αν οι συνθήκες το απαιτούν μετά από εισήγηση της Δ/σης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Π.Ε Έβρου
 15. Με πρωτοβουλία των Π/Υ και Δήμων δύνανται να συγκληθούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) των εμπλεκόμενων Δήμων για την λήψη κάθε επιπλέον μέτρου που κρίνεται απαραίτητο με παράλληλη και συνεχή ενημέρωση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Εβρου.
 16. Με μέριμνα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών γίνεται η ενημέρωση των πολιτών για τα παραπάνω λαμβανόμενα μέτρα.
 17. Με μέριμνα του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου να ενημερωθεί το κοινό δια των Τοπικών ΜΜΕ, για την επικρατούσα κατάσταση

Ο  Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π

Αντιπεριφερειάρχης

Πέτροβιτς Δημήτριος

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση Πέτροβιτς με τον νέο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δημοσιεύτηκε από: - 23 Φεβρουαρίου 2021 0
Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς δέχτηκε στο γραφείο του τον νέο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,…