Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  70η

ΕΠΙ ΤΗ 100ῃ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

 

Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοὶ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

 

Ἔχουν ἤδη συμπληρωθεῖ  ἑκατὸ συναπτὰ ἔτη ἀπὸ  τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Δυτικῆς Θράκης καὶ τὴν ἐνσωμάτωσή της στόν κορμὸ τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, τὴν 14ῃ Μαΐου τοῦ 1920.  Σύσσωμες οἱ πολιτικές, στρατιωτικές καὶ θρησκευτικές ἀρχές τοῦ τόπου μὲ τή συμπαράσταση τῶν πολιτιστικῶν φορέων τῆς πόλης,  τιμοῦν  μὲ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, τὴν ἡμέρα ποὺ ἀπέκτησε ὑπόσταση ὁ περίπου ἑξακοσίων ἐτῶν διακαὴς πόθος τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό.

Ἡμέρα εὐφρόσυνη, ἡμέρα λαμπρὴ καὶ κυρίως ὁρόσημο σημαντικότατου ἱστορικοῦ γεγονότος γιά τὸν Ἑλληνισμὸ μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ἡ 14ῃ Μαΐου 1920. Ἀποτελεῖ τή χρονική ἀφετηρία τῆς ἀποδέσμευσης τῆς Θράκης ἀπὸ τίς προσπάθειες ἀλλοίωσης τῶν ἐθνικῶν της  χαρακτηριστικῶν και τῆς ἀλλοτρίωσης τῆς πολιτιστικῆς της ταυτότητος. Εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἐλεύθερης διαχείρισης τῆς ἰδιωτικῆς καὶ δημοσίας ζωῆς τῶν Θρακῶν μὲ  βάση τὶς ἀρχές, τοὺς κανόνες  καὶ τίς ἀξίες τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ τοῦ ἐκλεπτυσμένου πολιτισμοῦ προστάτευσε καὶ ἐδραίωσε στή Θράκη μὲ τή δυναμική του παρουσία ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε καὶ ἐγκαταστάθηκε τὴν 14ῃ Μαΐου 1920  στήν Κομοτηνὴ «ἐν ζητοκραυγαῖς καὶ ἀλλαλαγμοῖς χαρᾶς καὶ ἐνθουσιασμοῦ» καὶ ἀνέλαβε τὴν φρούρηση τῆς πόλης.

Ἡ πλούσια ἱστορία τῆς Θράκης μαρτυρεῖ  τούς καταγεγραμμένους ἡρωικοὺς ἐπαναστατικοὺς ἀγῶνες καί τίς ἐπιβεβαιωμένες  ἑκατόμβες θυσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ,  γιά τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς καὶ πολιτισμικῆς ταυτοτήτάς του. Τὸ γενναῖο φρόνημα τῶν Θρακιωτῶν, τὸν ἀδιάλειπτο ἀγῶνα μὲ ὑπέρτερες δυνάμεις καὶ τὴν ἀκλόνητη πίστη του στά ἰδανικὰ τῆς  φυλῆς, τιμοῦμε στό παρὸν καταθέτοντας ὡς τεκμήριο εὐγνωμοσύνης στεφάνι δόξας καὶ τιμῆς κατὰ πρῶτον, σὲ ὅσους προσέφεραν  γιά τὴν ἀπελευθέρωσή της  τὸ πολυτιμότερο ἀγαθό που διέθεταν, τὴν ἴδια τους τή ζωή καὶ κατὰ δεύτερον σὲ  ὅσους μὲ προσωπικὸ ἀγῶνα ὑπῆρξαν ἀρωγοὶ στήν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος τῆς ἐλευθερίας.

Eἶναι γνωστό, ὃτι τὰ σημαντικὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς Θράκης εἶναι πάντοτε συνυφασμένα μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη τοῦ Γένους μας, γι’ αὐτὸ ὁ χαρακτῆρας τῆς ἑορτῆς τῶν «Ἐλευθερίων» εἶναι ἐθνικοθρη-σκευτικός. Αὐτὸ καταφανῶς δηλώνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Λαὸς τῆς Ροδόπης καὶ τῆς Κομοτηνῆς,  ἐπειδὴ ἀποδίδει  τὴν ἀπελευθέρωσή του στή Θεία βούληση καὶ στήν παρακλητικὴ παρέμβαση τῆς Θεοτόκου πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστὸ,  πανηγυρίζει τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἀναγέννησής του   τιμῶντας τὴν Πάνσεπτη Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος «Τῆς Φανερωμένης», ἡ ὁποία ἐνθρονισμένη στή Ἱερά Μονὴ Βαθυρρύακος μεταφέρεται, τὴν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ, μὲ εὐλάβεια στήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς πρός ἁγιασμό καί προσκύνηση. Ὁ θρησκευτικὸς χαρακτῆρας τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ ἀποδεικνύει τὸν σεβασμὸ πρὸς τὴν φιλόστοργον Θεομήτορα, ἀλλά καί πρός τίς θρησκευτικές παραδόσεις πού κληροδοτοῦνται ἀπό γενιά σέ γενιά.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τό ἒτος πού διανύουμε, τὸν πανηγυρισμό τοῦ γεγονότος τῆς ἀπελευθέρωσης σκιάζουν παράγοντες καὶ καταστάσεις μὲ ἀρνητικὸ χαρακτῆρα. Ἡ πανδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ, τὰ περιοριστικὰ μέτρα προστασίας που ἔλαβε ἡ Πολιτεία, δοκιμάζουν τὴν ψυχικὴ  ἀντοχὴ καὶ τὴν πνευματικὴ ἰσορροπία τοῦ Λαοῦ. Ἂν σ΄αυτό το ὀδυνηρό γεγονός, προσθέσουμε τήν ἀνασφάλεια  πού προκαλεῖ ἡ ψυχοφθόρα ἀγωνία γιά τὸ μέλλον, τήν μακρᾶς διαρκείας οἰκονομική κρίση, τήν ἀμφισβήτηση τῶν ἀξιῶν καὶ ἄλλα ὅμοια κατὰ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἔνταση προβλήματα, δημιουργεῖται τὸ συναίσθημα τῆς χαρμολύπης. Αὐτὸ μπορεῖ νά μετατραπεῖ σὲ χαρὰ μὲ τὴν εὐχαριστήρια Δοξολογία πρὸς τὸν Ἂρχοντα τῆς Εἰρήνης Ἀναστάντα Κύριο γιά τή δωρεά τῆς ἐλευθερίας, μέ τήν ἐπίκληση τῆς προστασίας καὶ τῆς ἐνίσχυσής Του, γιά νά ἀντιμετωπιστοῦν οἱ προκλήσεις τῶν  καιρῶν μὲ αἰσιοδοξία, χωρίς τὸ πνεῦμα τῆς μοιρολατρείας καὶ τῆς ἠττοπάθειας.

Ὁ ἑορτασμός τῆς 14ης Μαΐου καὶ οἱ διάφορες πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις τελοῦνται σὲ ἀνάμνηση τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἀπελευθέρωσης. Παράλληλα ὅμως μὲ τὸ συναισθηματικὸ χαρακτῆρα τους οἱ ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις προβάλλουν καὶ τὸ λογοκρατούμενο περιεχόμενό τους. Συγκεκριμένα, στοχασμοί, προβληματισμοί, σκοπιμότητες, μηνύματα συμπλέκονται στό ἐσωτερικό τους. Ἀπὸ τὸ σημαντικὸ περιεχόμενό τους οἱ ὥριμοι πολίτες καλοῦνται νά δεχθοῦν καὶ νά ἀφομοιώσουν ἀρετές που κοσμοῦν τὴν ἄρτια ἀνθρώπινη προσωπικότητα, ὅπως  τή σωφροσύνη, τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν ἀλληλεγγύη γιά νά ἀντιμετωπίζουν, ὅπως οἱ προγενέστεροι, μὲ σοφία τὰ δεινὰ τῶν καιρῶν. Οἱ νεότεροι ἀπό τήν πλευρά τους, ὀφείλουν νά ἀντλήσουν παραδείγματα γενναίας συμπεριφορᾶς, ἀγωνιστικότητας, πατριωτισμοῦ καὶ αἰσιόδοξης ἀντίληψης γιά τή ζωή, ἐπιπλέον νά ἀναγνωρίσουν ὡς ὀφειλόμενο χρέος τὴν τέλεση κατ΄ἒτος ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων πρὸς ἐπίδειξη εὐγνωμοσύνης γιά τοὺς κοπιώδεις ἀγῶνες τῶν προγόνων.

Καταλήγοντας αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά καλέσω τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων, ἀφού τοποθετήσει τήν Ἑλληνική μας Σημαία σέ περίοπτη θέση τῶν σπιτιῶν τους, νά τιμήσει τίς θυσίες τῶν ἐπωνύμων καὶ τῶν ἀνωνύμων Θρακῶν καὶ νά συμμετέχει μὲ ἐνθουσιασμό, θέρμη καὶ ὑπευθυνότητα στίς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Προηγούμενο άρθροΕνισχύεται ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας με άλλα (70) νέα οχήματα
Επόμενο άρθροΩράριο Καταστημάτων Αλεξανδρούπολης μετά την άρση των μέτρων