Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 .

ΤΕ Καθηγητής βιολιού    1
ΤΕ Καθηγητής βιολοντσέλου    1
ΤΕ Καθηγητής κιθάρας    3
ΤΕ Καθηγητής φλάουτου    1
ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας -Μελοδραματικής    1
ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής    1

ΤΕ Καθηγητής Ανώτ. Θεωρητικών  1
ΔΕ Επιμορφωτή-διδάσκοντα Μουσικής Φιλαρμονικής Μπάντας  1
ΔΕ Δάσκαλος Μοντέρνων Κρουστών 1
ΔΕ Δάσκαλος Ηλεκτρικής Κιθάρας   1
ΔΕ Δάσκαλος Ακκορντεόν  1
ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσ. Οργάνων (μπουζουκιού) 1
ΤΕ Καθηγητής Μουσικής Αγωγής -Προπαιδείας 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν.
Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
2.    Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών του εξωτερικού, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

•    Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
•    Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
•    Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
5.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα).
Για τις ειδικότητες των εγχόρδων (βιολί, βιολοντσέλο) θεωρείται αναγκαία η διαθεσιμότητα για απασχόληση 25 ωρών εβδομαδιαίως.
2.    Η καλλιτεχνική δραστηριότητα που αναφέρεται στα προσόντα των υποψηφίων , πιστοποιείται με
αποδεικτικά στοιχεία.
3.    Κοινωνικά οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια, οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος-
μονογονέας- γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ), άνεργος .
4.    Εντοπιότητα (αν υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου η υποχρεωτικού μαθήματος, στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και στο Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Φερών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.68132, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064190, 25510641219, 2551064298). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δημοτικού Ωδείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.alexpolis.gr

Dikaiologitika News

Προηγούμενο άρθροΗ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΥ» διοργανώνει έκθεση με τοπικά παραγόμενα προϊόντα, στην Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΤο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Έβρου θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της Δ.Ε.Θ. και στην πορεία διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη