Το Δ.Σ. της Εγνατίας Οδού Α.Ε.  αποφασίζει ομόφωνα, αποδεχόμενο την εισήγηση της υπηρεσίας (Αρ. Απόφ. 17) και εγκρίνει :

 1. Tην προκήρυξη ενός διεθνούς Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 και λοιπές διατάξεις του Ν4412/2016 με αντικείμενο την «Εκπόνηση οριστικής μελέτης της 2ης διασυνοριακής οδικής γέφυρας στην περιοχή της συνοριακής διόδου «Κήποι – Ύψαλα – (τμήμα R15.02)» συνολικού προϋπολογισμού 2.239.829,00 € (πλέον ΦΠΑ) – στον οποίο περιλαμβάνονται 15% απρόβλεπτα – με χρονική διάρκεια της σύμβασης δεκατρείς (13) μήνες.
 2. Η ανωτέρω μελέτη δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο κυρίως για τεχνικούς λόγους και επικουρικά, για λόγους χρονικού προγραμματισμού και συντονισμού.
 3. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  Α. Να διαθέτουν Μελετητικό Πτυχίο στις κατηγορίες 8 – «Στατικές μελέτες», 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και

Έρευνες» και 13 «Μελέτες υδραυλικών έργων»:

Β. Να έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον μια, εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία, οριστική μελέτη γέφυρας ανηρτημένης από ένα τουλάχιστον πυλώνα (cablestayedή extradose) με ένα τουλάχιστον άνοιγμα μεγαλύτερο των 100μ.

Γ. Να διαθέτουν τουλάχιστον το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό στην ομάδα μελέτης (αθροιστικά):

 1. § Δύο (2) μελετητές δωδεκαετούς εμπειρίας και (3) τρεις μελετητές οκταετούς εμπειρίας στην κατηγορία 8

– Στατικές μελέτες, διαθέτοντες εμπειρία σε τεχνικά έργα οδοποιίας.

 1. § Ένα (1) μελετητή δωδεκαετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή τετραετούς εμπειρίας στην κατηγορία 21

– Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, διαθέτοντες εμπειρία σε γεωτεχνικές μελέτες έργων οδοποιίας

 1. § Ένα (1) μελετητή οκταετούς και ένα (1) μελετητή τετραετούς εμπειρίας στην κατηγορία 13 – Μελέτες

υδραυλικών έργων, διαθέτοντες εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες έργων οδοποιίας.

 1. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν, σύμφωνα με την παρ. θ του άρθρου 77 του Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει, ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ, ποσού ίσου με τον προϋπολογισμό της σύμβασης. Στην περίπτωση που εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών πριν την προκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης, ισχύουν τα οριζόμενα σε αυτήν.
 2. Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση της πλήρους μελέτης, προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ), συνολικού ύψους ένα τοις εκατό (1%) της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (παρ. 8 του άρθρου 184 του Ν4412/2016, όπως ισχύει).
 3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστές βαρύτητας 70% για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 30% για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς διαμορφώνονται ειδικότερα ως εξής:

i. ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4.α του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, με συντελεστή βαρύτητας 35%,

iiη πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4.β του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, με συντελεστή βαρύτητας 25% και

iiiη οργάνωση του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4.γ του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, με συντελεστή βαρύτητας 40%.

Σημειώνεται ότι έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση, συνολικού ποσού 2,5 εκατ. € (με ΦΠΑ) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εκ του οποίου ποσό ύψους 1.625.000€ με ΦΠΑ αφορά στην επιχορήγηση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για τη μελέτη της 2ης διασυνοριακής Γέφυρας Κήπων (ενάριθμο 2017/ΣΜ07150000).

O Πρόεδρος

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Προηγούμενο άρθροΣυμβασιούχοι σε Δήμους: Δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων
Επόμενο άρθροΠρεμ Γουάτσα: “Θα εκπλαγείτε από αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα τα επόμενα 5 χρόνια”