ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θεσσαλονίκη,23/11/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:οικ.91641
Ταχ. /νση : Στρωμνίτσης 53
Ταχ. Κώδικας : 54248, Θεσ/νίκη
Τηλέφωνο : 2313 309449
Fax : 2310427420
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Στεγάστρου
εκτελωνιστικού ελέγχου του Συνοριακού Σταθμού Κήπων Ν. Έβρου και συναφή έργα υποδομής».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997(ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997), «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τα άρθρα 280 και 283, παρ. 4, του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης
του Κράτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
3. Το Π.Δ.142/2010(ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 99386/2014 (ΦΕΚ 3105 Β’/18-11-2014), Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
ΑΔΜΘ σχετικά με την «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
5. Την Π.Υ.Σ. αρ. 4/6-2-15 (ΦΕΚ Α’ 24) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
6. Το άρθρο 56, του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
7. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008(ΦΕΚ 116/Α΄/18-06-2008), «Κύρωση της κωδικοποίησης
της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
8. Το άρθρο 157 του Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014), «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας …».
9. Το άρθρο 18, παρ. 11 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.04.2012), «Ρυθμίσεις για την
Τοπική Ανάπτυξη, Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση», περί ορισμού
Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Τεχνικού Συμβουλίου.
10. Το άρθρο 37, παρ. 1 του N.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α/19-03-2015), «Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/ 04-09-2009).
12. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) «Περί δημοσίου Λογιστικού»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-
2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
14. Το α.π. 90401/18-11-2015 (ΑΔΑΜ:15REQ003329754)έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Α.Δ.Μ.Θ. με
θέμα ««Εγκατάσταση Στεγάστρου εκτελωνιστικού ελέγχου του Συνοριακού Σταθμού Κήπων Ν.
Έβρου και συναφή έργα υποδομής».
15. Την υπ’αρ. 90701/19-11-2015 (ΑΔΑ:87ΒΟΡ1Υ-359, ΑΔΑΜ:15REQ003343763) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης ύψους 212.000,00 της Α.Δ.Μ.Θ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (212.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή εκατό εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ πενήντα
επτάκαι εβδομήντα δύο λεπτών (172.357,72€) χωρίς ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με τίτλο «Εγκατάσταση Στεγάστρου
εκτελωνιστικού ελέγχου του Συνοριακού Σταθμού Κήπων Ν. Έβρου και συναφή έργα υποδομής».
Η δαπάνη θα βαρύνει τα έσοδα της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ Α’
237/1998).
Εσωτερική ιανομή:
− Χρονολογικό Αρχείο
− Φάκελος Έργου
− Αρχείο Α΄ Τμήματος
− Υπεύθυνοι Υπάλληλοι
-Ο-
ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Δρ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Προηγούμενο άρθροΗμερίδα με θέμα: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ορεστιάδας» την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου
Επόμενο άρθροΤο πρώτο βήμα για τους «16» του Challenge Cup έκανε ο Εθνικός που νίκησε 3-1 την Πριέβιντζα