Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σαμοθράκης,

που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης Ν.Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΔΕ Υδραυλικών
2 ΥΕ Εργατών-τριών Ύδρευσης

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1.    ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
2.    ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
6.    ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
7.    ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες

για κάθε τέκνο)
9.    ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου
με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
10.    ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
11.    ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)
12.    ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικό 101 και 102 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου της Νήσου Σαμοθράκης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αποστολούδια Πέτρο (αριθ. τηλεφώνου 2551350803).

Δειτε την προκηρυξη εδω

 

dikaiologitika.gr

Προηγούμενο άρθροΚύμα ζέστης δέκα ημερών – Στους 38°C το θερμόμετρο την Κυριακή
Επόμενο άρθροΕνημέρωση για τα αιολικά πάρκα Σαμοθράκης