ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881/04.11.2015 (ΦΕΚ 2431/ 11.11.2015 τεύχος Β’)
Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015 – 2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 2 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3.Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/29.04.2013 (ΦΕΚ 103/Α’/29.04.2013) «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».
5.Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6.Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
7.Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22.09.2015) «Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
8.Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α’/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
9.Τις διατάξεις του Π.δ. 68 (ΦΕΚ 112/Α’/21.09.2015) «Αποδοχή Παραίτησης της Πρωθυπουργού Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος».
10.Τις διατάξεις του Π.δ. 69 (ΦΕΚ 113/Α’/21.09.2015) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουργού».
11.Τις διατάξεις του Π.δ. 72 (ΦΕΚ 115/Α’/23.09.2015) «Αποδοχή Παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12.Τις διατάξεις του Π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α’/23.09.2015) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13.Την υπ’ αριθ. Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β’/6-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».
14.Την υπ’ αριθ. ΥΠΠ0Α/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/ 3908 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο – Σταύρο Κοντονή».
15.Την υπ’ αριθ. Υ27/9-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β’/9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
16.Την υπ’ αριθ. 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β’/8.10.2013) υπουργική απόφαση «Εγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
17.Τις ανάγκες των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των υπηρεσιών «Άθλησης για Όλους» των πολιτών.
18.Τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.
19.Τα σχέδια υλοποίησης των ΟΤΑ Α’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.
20.Το γεγονός ότι με την παρούσα, προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών συνολικού ύψους 7.012.807,94 ευρώ καν ανώτατο όριο, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών.
21.Την υπ’ αριθμ. 36166 (ΦΕΚ Β’2252/19-10-2015) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα,
αποφασίζουμε:
1.Εγκρίνουμε την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.534) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015-2016, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται κατ’ ανώτατο όριο ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
1 Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2
2 Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 5
3 Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 4
4 Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 25
5 Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 2
6 Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 13
7 Αττικής – Νήσων ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 2
8 Αττικής – Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 15

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
9 Αττικής – Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 40
10 Αττικής – Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22
11 Αττικής – Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 22
12 Αττικής – Αν. Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» 21
13 Αττικής – Αν. Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓ- ΜΕΝΗΣ 6
14 Αττικής – Αν. Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο.Ν.Α.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» 10
15 Αττικής – Αν. Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 14
16 Αττικής – Αν. Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 6
17 Αττικής – Αν. Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4
18 Αττικής – Αν. Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙ- ΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» 6
19 Αττικής – Αν. Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 56
20 Αττικής – Αν. Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» 5
21 Αττικής – Βόρειος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣ¬ΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» 21
22 Αττικής – Βόρειος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) 6
23 Αττικής – Βόρειος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ (ΠΕ.Α.Π.) 22

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
24 Αττικής – Βόρειος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 15
25 Αττικής – Βόρειος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 80
26 Αττικής – Βόρειος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 12
27 Αττικής – Βόρειος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 56
28 Αττικής – Βόρειος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 15
29 Αττικής – Δυτικής Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5
30 Αττικής – Δυτικής Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 2
31 Αττικής – Δυτικής Αττικής ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ» 15
32 Αττικής – Δυτικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) 16
33 Αττικής – Δυτικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 13
34 Αττικής – Δυτικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 25
35 Αττικής – Δυτικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3
36 Αττικής – Δυτικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
37 Αττικής – Δυτικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8
38 Αττικής – Κεντρικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) 10
39 Αττικής – Κεντρικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 12
40 Αττικής – Κεντρικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 21
41 Αττικής – Κεντρικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣ¬ΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) 12
42 Αττικής – Κεντρικός Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 6
43 Αττικής – Νότιος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗ¬ΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» 5
44 Αττικής – Νότιος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 20
45 Αττικής – Νότιος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 17
46 Αττικής – Νότιος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΑΠΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 39
47 Αττικής – Νότιος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7
48 Βορείου Αιγαίου – Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ 10
49 Βορείου Αιγαίου – Χίου ΧΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. ΧΙΟΥ 6
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
50 Δυτικής Ελλάδας – Αιτωλοακαρνανίας ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 4
51 Δυτικής Ελλάδας – Αχα¬ΐας ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 20
52 Δυτικής Ελλάδας – Ηλείας ΗΛΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ» ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 7
53 Δυτικής Μακεδονίας ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3
54 Δυτικής Μακεδονίας ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2
55 Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ 7
56 Δυτικής Μακεδονίας ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ¬ΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 7
57 Ηπείρου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 2
58 Ηπείρου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2
59 Θεσσαλίας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 6
60 Θεσσαλίας ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 1
61 Θεσσαλίας ΛΑΡΙΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 12
62 Θεσσαλίας ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 25
63 Θεσσαλίας ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 2
64 Θεσσαλίας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1
65 Θεσσαλίας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 13
66 Θεσσαλίας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 3
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘ¬ΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
67 Ιονίων Νήσων ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5
46 Αττικής – Νότιος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΑΠΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 39
47 Αττικής – Νότιος Τομέας Αθηνών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7
48 Βορείου Αιγαίου – Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ 10
49 Βορείου Αιγαίου – Χίου ΧΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. ΧΙΟΥ 6
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
50 Δυτικής Ελλάδας – Αιτωλοακαρνανίας ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 4
51 Δυτικής Ελλάδας – Αχα¬ΐας ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 20
52 Δυτικής Ελλάδας – Ηλείας ΗΛΕΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ» ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 7
53 Δυτικής Μακεδονίας ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3
54 Δυτικής Μακεδονίας ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2
55 Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ 7
56 Δυτικής Μακεδονίας ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ¬ΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 7
57 Ηπείρου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 2
58 Ηπείρου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2
59 Θεσσαλίας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 6
60 Θεσσαλίας ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 1
61 Θεσσαλίας ΛΑΡΙΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 12
62 Θεσσαλίας ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 25
63 Θεσσαλίας ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 2
64 Θεσσαλίας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1
65 Θεσσαλίας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 13
66 Θεσσαλίας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 3
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘ¬ΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
67 Ιονίων Νήσων ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5
68 Ιονίων Νήσων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8
69 Ιονίων Νήσων ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ 1
70 Ιονίων Νήσων ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2
71 Ιονίων Νήσων ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10
72 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 10
73 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 24
74 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 38
75 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 63
76 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 50
77 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 47
78 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 22
79 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 24
80 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 31

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘ¬ΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
81 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 30
82 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 17
83 Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 30
84 Κεντρικής Μακεδονίας ΣΕΡΡΡΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 10
85 Κεντρικής Μακεδονίας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2
86 Κεντρικής Μακεδονίας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 6
87 Κεντρικής Μακεδονίας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 9
88 Κεντρικής Μακεδονίας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 6
89 Κεντρικής Μακεδονίας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 1
90 Κεντρικής Μακεδονίας ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 4
91 Κεντρικής Μακεδονίας ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 12
92 Κεντρικής Μακεδονίας ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 20
93 Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΛΛΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 21
94 Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 4
95 Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 6
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
96 Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14
97 Κρήτης ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6
98 Κρήτης ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4
99 Κρήτης ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟ- ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 4
100 Κρήτης ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
101 Κρήτης ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 10
102 Κρήτης ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 3
103 Κρήτης ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 4
104 Κρήτης ΧΑΝΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ 2
105 Νοτίου Αιγαίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 3
106 Νοτίου Αιγαίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) 3
107 Νοτίου Αιγαίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 1
108 Νοτίου Αιγαίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2
109 Νοτίου Αιγαίου ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) 4
110 Πελοποννήσου ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» 2
111 Πελοποννήσου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 3
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ
112 Πελοποννήσου ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1
113 Πελοποννήσου ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 8
114 Πελοποννήσου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2
115 Πελοποννήσου ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2
116 Πελοποννήσου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 1
117 Πελοποννήσου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7
118 Πελοποννήσου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 4
119 Πελοποννήσου ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 8
120 Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6
121 Στερεάς Ελλάδας ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 4
122 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 6
123 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 3
124 Στερεάς Ελλάδας ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2
125 Στερεάς Ελλάδας ΕΥΒΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10
126 Στερεάς Ελλάδας ΕΥΒΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2
127 Στερεάς Ελλάδας ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1534

2. Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, Υ.Π.26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β’/8-10-2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Προηγούμενο άρθροΟι δήμαρχοι απειλούν με “πόλεμο” την κυβέρνηση για τα οικονομικά
Επόμενο άρθροΜητροπολίτης Ανθιμος: Είμαι και εγώ στόχος των τζιχαντιστών