Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τη παραγωγική αναδιοργάνωση της ΔΕΗ, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα η ερώτηση αναφέρει τα εξής:

Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας ώστε να υπερβεί την κρίση με όρους βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής. Για το σκοπό αυτό οι στρατηγικού χαρακτήρα δημόσιες επιχειρήσεις οφείλουν να αναδιοργανωθούν με τρόπο που να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.

Ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. είναι βέβαιο ότι πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην αναδιάταξη του παραγωγικού ιστού της χώρας και της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να δρομολογηθούν άμεσα  μεταβολές στο σύγχρονο μοντέλο διάρθρωσης και λειτουργίας του Ομίλου. Τροχοπέδη στην προοδευτική ανασυγκρότηση του Ομίλου με νέα και καταρτισμένα στελέχη αποτέλεσε και αποτελεί ο νόμος 3833/2010 άρθρο 11 παρ. 1.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η ορθή και πλήρης αξιοποίηση του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού του Ομίλου, αλλά και η αλλαγή του προαναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου που αφορά την αναλογία των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, με το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από την αναλογία  ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

Για παράδειγμα στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καταγράφεται το γεγονός της έλλειψης έμπειρων στελεχών (μηχανικοί κ.α.) με αποτέλεσμα τα έργα και οι απαιτούμενες επισκευές δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθυστερούν να υλοποιηθούν. Επομένως, η ανασυγκρότηση των δικτύων διανομής πρέπει να γίνει με γνώμονα την αναβάθμιση του δικτύου, με σκοπό την μείωση των απωλειών γραμμής και την θωράκισή τους έναντι των επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχουν γίνει στο παρελθόν λαθεμένες οικονομικά επιλογές επικαλούμενες τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες, στις οποίες περιλαμβάνονται μέτρα για το νομικό διαχωρισμό της διαχείρισης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας. Κατά τον διαχωρισμό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τη ΔΕΗ Α.Ε. υπήρξαν λάθη στον σχεδιασμό τα οποία αποτυπώθηκαν εν τέλει και στην ίδια την χωροθέτηση των νέων λειτουργιών που προέκυψαν από αυτόν. Ειδικότερα ενώ η ΔΕΗ Α.Ε. έχει κτιριακό απόθεμα που της επιτρέπει να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σύμφωνα και με την κοινοτική οδηγία η οποία αναφέρεται σε διακριτές εισόδους των εταιρειών και όχι στην ανάγκη αυτόνομων κτιριακών μονάδων), ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μίσθωσε επαγγελματικό ακίνητο στην πόλη των Αθηνών στη συμβολή των οδών Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 για τα κεντρικά του γραφεία ενώ θα μπορούσε να στεγαστεί σε ιδιόκτητα ή ήδη μισθωμένα ακίνητα του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. περιορίζοντας το λειτουργικό κόστος. Σημειώνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αλλά και σε άλλες κτιριακές υποδομές του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Στο ζήτημα της μηχανοργάνωσης του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. καταγράφηκαν και συνεχίζουν σημαντικά προβλήματα από την εφαρμογή των νέων μηχανογραφικών συστημάτων (έκδοση λογαριασμών, μετρήσεις καταναλώσεων κ.ά.). Στο παρελθόν, όταν το λογισμικό ήταν ενιαίο για όλο τον Όμιλο, υπήρχε καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή σε ένα και μόνο σημείο. Άλλωστε η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσω του 11770 δεν δύναται επ’ ουδενί να υποκαταστήσει την φυσική εξυπηρέτηση και επικοινωνία με την εταιρεία. Μετά τον διαχωρισμό του λογισμικού, ο καταναλωτής πολλές φορές αναγκάζεται για να εξυπηρετηθεί να μεταβαίνει σε πλήθος διαφορετικών γραφείων με αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια και τον εκνευρισμό του που προκαλείται και από τη μη άμεση και ορθή εξυπηρέτηση των αναγκών του. Εν ολίγοις από μια απλοποιημένη διαδικασία μεταβήκαμε σε μια άκρως δυσλειτουργική και γραφειοκρατική διαδικασία. Θα μπορούσε να διατηρηθεί το υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα με τις κατάλληλες μεταβολές, εκσυγχρονισμό και προσαρμογές του ώστε να είναι συμβατό με τις κοινοτικές οδηγίες χωρίς να επιβαρύνεται υπέρμετρα ο καταναλωτής αλλά και οι εργαζόμενοι του Ομίλου.

Όσον αφορά την τηλεμέτρηση (μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εξ αποστάσεως), η πιλοτική εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε το 2008 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αξίζει να πούμε ότι ενώ έχει κάποια θετικά στοιχεία παρόλα αυτά η πλήρης εφαρμογή της θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Στους καταναλωτές θα υπάρξει χρηματιστικοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής από το γεγονός ότι η μοναδιαία χρέωση θα γίνει ωριαία σύμφωνα με τις απευθείας ανά ώρα μετρήσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η μεσαία και χαμηλή οικιακή κατανάλωση να επιφορτιστεί με περαιτέρω αύξηση των τιμολογίων σε αντίθεση με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Για παράδειγμα θα μπορεί η εκάστοτε Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου και προφασιζόμενοι τις ωριαίες καταναλώσεις μεταξύ 17:00-22:00, οι οποίες καταγράφουν μεγάλη ζήτηση των νοικοκυριών, να ορίσει ακριβότερη τιμολόγηση σε αντίθεση με τις πρωινές ώρες 08:00-14:00 κατά τις οποίες οι περισσότεροι οικιακοί καταναλωτές δεν βρίσκονται στην οικία τους. Προβλήματα θα υπάρξουν και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής μας αγοράς και άρα στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς η εν λόγω εφαρμογή συνιστά μια ακόμη εισαγόμενη τεχνολογία η οποία δεν θέτει τις βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Δυνητικά θα ήταν σημαντικά καλύτερη επιλογή η αντικατάσταση των παλαιών μετρητών αναλογικής τεχνολογίας (οι οποίοι αντιπροσωπεύουν προσεγγιστικά το 95% επί του συνόλου) με νέας γενιάς ψηφιακής τεχνολογίας μετρητές που δύναται να παραχθούν κατόπιν σχεδιασμού και προγραμματικών συμφωνιών με εταιρείες δημόσιες (όπως η ΕΛΒΟ για παράδειγμα) και ιδιωτικές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και οι οποίες θα παράγουν εγχώρια τεχνογνωσία (η οποία κατόπιν δύναται να εξαχθεί σε τρίτες χώρες) αλλά και συνολικά θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας (δημιουργία πραγματικών θέσεων εργασίας, αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού της χώρας, συνέργεια με ΑΕΙ, μείωση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου κ.ά.). Αντί των προαναφερομένων μέχρι πρόσφατα πριμοδοτούνται οι εισαγωγές μετρητών ψηφιακής τεχνολογίας από τρίτες χώρες π.χ. Τυνησία.

Σημειώνεται ότι η σύγχρονη αναδιάρθρωση του ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να υλοποιηθεί και για την μείωση των εκπομπών αερίων και την μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως μπαίνει υποχρέωση και από τις κλιματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διείσδυση των ΑΠΕ είναι στο 20% της συνολικής ζήτησης της ενέργειας μέχρι το 2020 και ανεβαίνει σε τουλάχιστον 27% για το 2030. Αυτό σημαίνει παραγωγή από ΑΠΕ περίπου >35% για το 2020 (σήμερα για το 2014 στο διασυνδεμένο σύστημα είναι 16,77%) και βέβαια σε παραγωγή από ΑΠΕ στα επίπεδα του 50% για το 2030.

Κατόπιν των προαναφερθέντων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων, σύγχρονα και προοδευτικά ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. με στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη μείωση των εκπομπών αερίου και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να στελεχωθεί με το απαιτούμενο προσωπικό ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. αλλά και να αξιοποιηθεί ορθά και αποδοτικά το υφιστάμενο δυναμικό με τρόπο που να του επιτρέπει την ολοκληρωμένη λειτουργία του αλλά και να αρθούν οι στρεβλώσεις που καθημερινά επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο;

3. Προτίθεται να περιορίσει το λειτουργικό κόστος εταιρειών του ομίλου που μισθώνουν ακίνητα ιδιωτών ή εταιρειών ενώ θα μπορούσαν να στεγάζονται σε υφιστάμενα ιδιόκτητα ή ήδη μισθωμένα ακίνητα του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.;

4.  Ποιο είναι το μίσθωμα (ανά ακίνητο σε μηνιαία βάση) και εν τέλει το λειτουργικό κόστος από τη μίσθωση κτιρίων που δεν ανήκουν ήδη στον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε.;

5. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αναπτυχθεί η εγχώρια παραγωγή και τεχνογνωσία υποδομών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.;

6. Προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα να προβεί σε προγραμματικές συμβάσεις για την παραγωγή και προμήθεια μετρητών από επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια;

7. Έχουν γίνει σχετικές αναλύσεις κόστους-οφέλους που έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είναι αποδοτικότερη οικονομικά και τεχνολογικά η εισαγωγή μετρητών μέχρι και σήμερα από τρίτες χώρες;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη), Ακριώτης Γεώργιος, Γιαννακίδης Ευστάθιος, Δημαράς Γεώργιος, Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Θελερίτη Μαρία, Ιγγλέζη Αικατερίνη, Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα), Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη), Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω), Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα, Κάτσης Μάριος , Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) , Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα , Κωνσταντινέας Πέτρος, Λάππας Σπυρίδωνας, Μανιός Νικόλαος, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Mιχελής Αθανάσιος, Μιχελογιαννάκης Ιωάννης, Μορφίδης Κωνσταντίνος,  Μουμουλίδης Θεμιστοκλής, Μπαλαούρας Γεράσιμος, Μπαξεβανάκης Δημήτριος ,  Μπάρκας Κωνσταντίνος , Παναγούλης Ευστάθιος (Στάθης), Παπανάτσιου Αικατερίνη, Παπαφιλίππου Γεώργιος, Παραστατίδης Θεόδωρος, Πρατσόλης Αναστάσιος, Ρίζος Δημήτριος, Σαντορινιός Νεκτάριος, Σαρακιώτης Ιωάννης, Σεβαστάκης Δημήτριος , Σιμορέλης Χρήστος, Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος), Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

http://www.capital.gr

Προηγούμενο άρθροΠαγωμένος θα είναι ο φετινός χειμώνας! Δείτε τι σκαρφίστηκαν για το πετρέλαιο θέρμανσης!
Επόμενο άρθροΔείτε την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης κατά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο και η σημασία της μάχης του ΕΛ-ΑΛΑΜΕΪΝ – Χορηγός Επικοινωνίας ο MAXIMUM FM 93,6