Ο δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας ορίζει πρώτο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία από 6/3/2017 έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Νικόλαο Γαλατούμο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας ιδίως:
Α.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του τμήματος σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:
● τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου,
● την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων,
● τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και
● εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών,
● Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
● την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων,
● την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών,
● την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων,
● την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου,
● τη συντήρηση των χώρων πρασίνου,
● τη λειτουργία των κοιμητηρίων,
● τη λειτουργία των σφαγείων,
● την ενεργειακή διαχείριση κινητών και ακινήτων,
● Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού
● εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών
● μηχανολογικού εξοπλισμού,
● την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των φορέων που εποπτεύει ο Δήμος και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Β. Αρμοδιότητες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως:
Β.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας όσον αφορά τις αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων και ρύθμισης και εποπτείας εμπορικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 7 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και αφορούν και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων,
αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή,
αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων).

Γ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κ.λ.π. διοικητικών εγγράφων του Δήμου (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

Επίσης, ο κ. Βίτσας ορίζει δεύτερο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία από 6/6/2017 έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Πρόξενο Χρήστο, στον οποίο δεν παρέχει αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και ιδίως:
Α.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:
Την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών, προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης,
τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου,
τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές,
την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου,

Β. Αρμοδιότητες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως:
Β.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της και συγκεκριμένα:
την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου,
την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας,
την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
την προώθηση της απασχόλησης,
την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης,

Γ. Αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και ιδίως:
Γ.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:
το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής,
των πολιτικών ισότητας των φύλων,
την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων,
την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης,
το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,
την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των φορέων που εποπτεύει ο Δήμος και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
Δ. Αρμοδιότητες Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:
Δ.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους και συγκεκριμένα:
την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου,
την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου,
την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες,
την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων,
τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του,
τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας,
την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

ΣΤ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κ.λ.π. διοικητικών εγγράφων του Δήμου (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

Προηγούμενο άρθροΤιμή στον εθελοντή αιμοδότη στην Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ (Γράφει ο Ιωάννης Ελ. Σιδηράς)