Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 2017 συζήτησε εκτενώς τις διατάξεις του νέου Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» που τέθηκε πρόσφατα για δημόσια διαβούλευση και διαπίστωσε ότι:

α) το Σχέδιο Νόμου δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση το νέο, σύγχρονο, θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται, ώστε να παρέχονται στο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου και της θέσης του στο σύγχρονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας, υπηρετώντας παράλληλα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

β) αποτελεί ευθεία παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου,  περιλαμβάνει υπερ-ρυθμίσεις και περιγράφει λεπτομερώς διαδικασίες που ανήκουν σε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σε βαθμό που υποδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επιπλέον, αναβαθμίζει σημαντικά και δυσανάλογα προς την έννοια του αυτοδιοίκητου τη δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργού Παιδείας, για ποικίλα και σημαντικά θέματα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου (π.χ. διατάξεις για συγχώνευση ή κατάργηση Α.Ε.Ι. από τον Υπουργό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. και περιορισμοί της δυνατότητας επανεκλογής μελών οργάνων Διοίκησης).

γ) συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου, περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις που περιορίζουν τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (π.χ. διατάξεις για την οργάνωση προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών σε ξένη γλώσσα, την οργάνωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με Ιδρύματα της αλλοδαπής και διδακτορικών με συνεπίβλεψη).

δ) δυσχεραίνει σημαντικά τις διαδικασίες αναζήτησης και διάθεσης πόρων από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, με βάση τους κανόνες χρηστής διοίκησης και κοινωνικής λογοδοσίας, που σε συνδυασμό με την ελλιπή κρατική επιχορήγηση είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην οικονομική και παραγωγική παράλυση του Ιδρύματος (π.χ. διατάξεις για τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας).

ε) αγνοεί τις σύγχρονες αρχές διοίκησης, προάγοντας ένα διοικητικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνεργασιών, γραφειοκρατία, δυσκινησία και μειωμένη αποτελεσματικότητα, τόσο για τη λήψη όσο και για την υλοποίηση διοικητικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ιδρύματος (π.χ. διατάξεις για τη συγκρότηση των οργάνων Διοίκησης και την εκλογή Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων).

στ) θέτει σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, αντί να ορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία και να αφήνει τα θέματα που αφορούν την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση των εν λόγω προγραμμάτων στην αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος θεωρεί ότι το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, παρά ορισμένα θετικά στοιχεία όπως οι διατάξεις για το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και στις πραγματικές ανάγκες της ανώτατης εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό προτείνει τη συνέχιση της προσπάθειας από πλευράς του Υπουργείου, σε στενή και ειλικρινή συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, στην κατεύθυνση μιας πραγματικά σύγχρονης μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.

Προηγούμενο άρθροΕπενδυτικό ενδιαφέρον για τα γεωθερμικά πεδία της Θράκης από Γερμανούς και Ολλανδούς
Επόμενο άρθροΠαρουσίαση του νέου βιβλίου του Εβρίτη συγγραφέα Κωνσταντίνου Τριανταφυλλάκη με τίτλο “ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”.