ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κανάρη 12
Ταχ. Κώδικας : 681 31
Πληροφορίες : Ε. Ανδρονικίδου
Τηλ. : (25510) 26145, 31967
Τηλεομοιότ. : (25510) 38450
Ηλεκτρ. Ταχ. : erandr @ damt . gov .gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλεξανδρούπολη 8 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ: 385
ΠΡΟΣ:
Όπως ο Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: Απόφαση κατεδάφισης-απομάκρυνση αυθαίρετης κατασκευής-καλύβας, από δημόσια δασικού
χαρακτήρα έκταση, στη θέση «Σκέπη» περιοχής Δέλτα Έβρου, του Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε
Έβρου.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 998/1979 (Α΄ 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4280/2014
(Α΄159).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 998/79, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4280/2014
(Α΄159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 περ. ε΄ και του άρθρου 17 Ν. 1337/1983 (Α΄33) «Επέκταση των
πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 702/1977 (Α΄ 268), όπως ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2στ και του άρθρου 38 παρ. 7 του Ν. 4178/2013 (Α΄174)»
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα
Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/14 (Α΄93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις».
10. Την υπ’ αριθμ. 4/06-02-2015 (Α΄24) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών
Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
Απόφαση κατεδάφισης – απομάκρυνση αυθαίρετης κατασκευής – καλύβας, στη θέση «Σκέπη» Δέλτα Έβρου Δ.
Αλεξ/πόλης Π.Ε. Έβρου. 1
11. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο
της Επικρατείας».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (Α΄ 235) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης».
13. Την με αρ. πρωτ. 64887/10551/5-3-1991 (Β΄ 163) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί τύχης
κινητών πραγμάτων ευρισκομένων μέσα σε αυθαίρετα».
14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 99386/6-11-2014 (Β΄3105) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «περί Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και
εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
15. Την με αρ. πρωτ. 82149/6642/08-07-1996 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Επιδόσεις διοικητικών πράξεων».
16. Την με αριθμ. πρωτ. 118741/1353/12-04-2010 διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής «Προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων
κατασκευών σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα».
17. Την με αρ. πρωτ. 204252/4380/18-11-2010 διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 114 Ν. 1892/90 και 71 παρ.
1 & 2 Ν. 998/79 μετά την έκδοση των 3759/2009 και 49/2010 αποφάσεων του ΣτΕ».
18. Το με αρ. πρωτ. 171990/2341/06-07-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ «περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών
κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αναδασωτέων εκτάσεων».
19. Το με αρ. πρωτ. 59243/20-07-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί
κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός δημοσίων ή ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων
εκτάσεων».
20. Το υπ’ αριθμ. οικ. 11675/10-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης «Άσκηση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ.».
21. Την με αρ. πρωτ. 26441/07-12-2015 κλήτευση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, για κατεδάφιση-
απομάκρυνση αυθαίρετου κτίσματος σε δασικού χαρακτήρα έκταση και την από 19-12-2015 Έκθεση
Τοιχοκόλλησης στον τοίχο του κτίσματος, παρουσία των μαρτύρων κ. Στέφανου Ντουζόπουλου και κ.
Χρήστου Κυριζάκη.
22. Την από 11-01-2016 έκθεση αυτοψίας του Δασοφύλακα κ. Ευάγγελου Γουμενίδη, υπαλλήλου του
Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, από την οποία προκύπτει ότι, σε συνέχεια της από 05-01-2016 αυτοψίας
του υπαλλήλου, ο κύριος ή νομέας ή κάτοχος ή εργολάβος του κτίσματος, δεν προέβη σε καμία ενέργεια
απομάκρυνσης των παράνομων επεμβάσεων.
23. Την με αρ. πρωτ. 275/11-01-2016 αναφορά του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, με την οποία
υποβάλλεται αντίγραφο της ανωτέρω κλήτευσης κατεδάφισης – απομάκρυνσης κτίσματος σε δασικού
χαρακτήρα έκταση, Έκθεση Τοιχοκόλλησης και Έκθεση Αυτοψίας-Αναφοράς Δασοφύλακα της Υπηρεσίας
και επίσης προτείνεται η έκδοση απόφασης κατεδάφισης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Την κατεδάφιση της κάτωθι κατασκευής – καλύβας, που εγκαταστάθηκε αυθαίρετα εντός δημόσιας
δασικού χαρακτήρα έκτασης και συγκεκριμένα στη θέση «Σκέπη», περιοχής Δέλτα Έβρου, του Δ.
Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου:
Απόφαση κατεδάφισης – απομάκρυνση αυθαίρετης κατασκευής – καλύβας, στη θέση «Σκέπη» Δέλτα Έβρου Δ.
Αλεξ/πόλης Π.Ε. Έβρου. 2
 Κατασκευή – καλύβας διαστάσεων 5,1 μ. X 4,1 μ. και ύψους 3,25 μ., συνολικού εμβαδού 20,91
τ.μ. (συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:300) κατασκευασμένης από λαμαρίνα και πάνελ,
που εδράζεται σε σιδερένια σκαλωσιά ύψους περίπου 55 εκατοστά από το έδαφος, καθώς και πάσης
φύσεως εγκαταστάσεων ή κατασκευών οριστικής ή προσωρινής μορφής, ώστε να απελευθερωθεί η
δημόσια δασική έκταση και να επανέλθει στην πρότερη κατάστασή της.
Η έκταση που καταλαμβάνει η αυθαίρετη κατασκευή-καλύβα, οριοθετείται από τις παρακάτω
συντεταγμένες κορυφών, στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87:
α/α Χ Ψ
1 672863,90 4513314,72
2 672865,49 4513319,57
3 672861,59 4513320,85
4 672860,00 4513316,00
Β. Η κατεδάφιση της ανωτέρω παράνομης κατασκευής, θα γίνει μετά την τελεσιδικία της απόφασης αυτής,
από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο και θα ορίσει τον μεσεγγυούχο.
Γ. Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, να μεριμνήσει για την εκτέλεση της παρούσας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 67Α του Ν. 998/79.
Κατά της παρούσας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης ακύρωσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της
τοποθεσίας του ακινήτου, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση στον αιτούντα ή από την
τοιχοκόλλησή της στο κτίσμα, καθώς και η υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της παρούσας, εφόσον
ασκηθεί αίτηση ακύρωσης.
Η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης, επιδίδονται μαζί με την πράξη ορισμού
δικασίμου, με επιμέλεια του αιτούντος στον εκδώσαντα την απόφαση κατεδάφισης – απομάκρυνσης Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου
Χρήστος Τρομπούκης
Π.Ε. Γεωτεχνικός (Δασολόγος) με Β΄ βαθμό

Προηγούμενο άρθροΧονδρός Ανδρέας: Ο Έβρος είναι μέσα στην προκήρυξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για εγκατάσταση μεταναστών
Επόμενο άρθροΝικήτας Κακλαμάνης: Ανησυχώ βαθύτατα για το Αιγαίο και τη Θράκη