Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2022 και υπογράφεται απο τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Με αριθ. 60

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 163 του Ν. 3584/28-6-2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) ¨ Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων¨, όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από την περ.β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4623/9-8-2019(ΦΕΚ 134 Α΄) και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τη με αριθ. πρωτ. 2013/33734/30-10-2019 απόφαση Δημάρχου πρόσληψης του Καμελίδη Αντώνιου του Παναγιώτη σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο μας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2321/Γ΄/11- 12-2019.
  4. Την με αριθ.πρωτ.39160/13-12-2019 ειδική σύμβαση εργασίας, που υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον ανωτέρω.

Αποφασίζουμε

Την καταγγελία της από 13-12-2019 (με αριθ.πρωτ.39160) ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Καμελίδη Αντώνιου του Παναγιώτη ως Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει με την κοινοποίηση της παρούσας στον ενδιαφερόμενο, εντός είκοσι(20) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή με την παρέλευση άπρακτης της εικοσαήμερης προθεσμίας, θα γίνει δε αζημίως για τον Δήμο.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Προηγούμενο άρθροΑύξηση 142% του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΣτη Βουλή από τη Ν. Γκαρά το λουκέτο στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου