ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Με αριθμό 244

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44, παρ.3 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ2280/12-10- 2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2297/31-12-2015 τ. Β΄). 3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζει, με ρητή εντολή του, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γερακόπουλο Χρήστο του Ευστρατίου, ως Εντεταλμένο Eιδικό Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, χωρίς αμοιβή, και μεταβιβάζει σε αυτόν τις κάτωθι αναφερόμενες αρμοδιότητες ως εξής:

1)Την ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Δημάρχου και Εντεταλμένο για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του παραπάνω Γραφείου

2)Την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του Γραφείου Δημάρχου

3)Το συντονισμό ενεργειών, όπου απαιτείται η συνέργεια περισσότερων Διευθύνσεων, Νομικών Προσώπων του Δήμου και Επιχειρήσεων

Η Απόφασή μας αυτή θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο, καταργεί την αριθ. 2420/60507/29-9-2014 Απόφαση Δημάρχου και ισχύει , από την ημερομηνία κοινοποίησής της στον ανωτέρω και μέχρι ανάκλησης ή τροποποίησής της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προηγούμενο άρθροΠεριοδεία Αν. Υπουργoύ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Έβρο
Επόμενο άρθροΠρόσκληση στην εκδήλωση της Δ.ΕΠ.Ι.Σ. «Ζωγραφίζοντας τη γυναίκα»