Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του ότι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η προγραμματισμένη συνάντηση των Προέδρων των Επιμελητηρίων της Θράκης με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σταθάκη με μόνο θέμα συζήτησης την καταβολή της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους (12%) από τον ΟΑΕΔ, η οποία δεν καταβάλλεται στις επιχειρήσεις της Θράκης από το έτος 2010.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, εκπρόσωποι του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών και οι Βουλευτές Γκαρά Αναστασία, Δημοσχάκης Αναστάσιος, Ρίζος Θεόδωρος, Γιαννακίδης Ευστάθιος, Ζειμπέκ Χασάν Χουσεϊν.
Μετά από εκτενή διάλογο και αναφορά των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην καταβολή της συγκεκριμένης επιδότησης, ο αρμόδιος για το θέμα υπουργός κ. Σταθάκης ενημέρωσε τους φορείς ότι:
1)Έχει αποφασισθεί η διακοπή του κινήτρου αυτού και επίκειται η κατάθεση σχετικού Νομοσχεδίου.
2)Δεν αναμένεται καταβολή των οφειλών από την επιδότηση αυτή για το χρονικό διάστημα 2010-2015 από τον ΟΑΕΔ λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.
3)Το Υπουργείο Οικονομίας βλέπει θετικά την λύση του συμψηφισμού των απαιτήσεων που πηγάζουν από τη συγκεκριμένη επιδότηση με οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία εντός του έτους 2016.
4)Αναφορικά με το θέμα της παραγραφής των αξιώσεων των επιχειρήσεων για το έτος 2010 οι δυνατότητες του Υπουργείου για επίλυση του θέματος είναι περιορισμένες.
5)Συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία για την διερεύνηση της χρηματοδότησης ανάλογου μέτρου μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή της επανεκκίνησης.
Επισυνάπτεται το κοινό υπόμνημα των Επιμελητηρίων της Θράκης που κατατέθηκε στον υπουργό.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΈΒΡΟΥ
Αθήνα, 2α Δεκεμβρίου 2015

Προς
κ. Γιώργο Σταθάκη
Υπουργό Ανάπτυξης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Θέμα: «Προτάσεις Επιμελητηρίων Θράκης για το θέμα της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους (12%) προς τις επιχειρήσεις του Νομού Έβρου.

Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 21 του Νόμου 1767/1988, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α89) ορίσθηκε ως αναπτυξιακό κίνητρο η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους (12%) στις επιχειρήσεις της Θράκης μέσω του ΟΑΕΔ, ο οποίος επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στον οποίο και εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι, «1.Στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή Δ΄ του αναπτυξιακού ν. 1262/1982, δηλαδή στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου…….δίδεται οικονομική ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ. 2.Για τον σκοπό αυτό ο ΟΑΕΔ επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στον οποίο και εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. 3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,

Οικονομικών και Εργασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, ρυθμίζονται το ύψος της ενίσχυσης, τα κριτήρια εκτίμησης του ύψους της ενίσχυσης, ο τρόπος παροχής της, το όργανο του ΟΑΕΔ, που αποφασίζει για την καταβολή της παροχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών.»
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αρμόδιος φορέας για την καταβολή της προαναφερόμενης επιδότησης ορίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος την καταβάλλει μέσω των κατά τόπους Υπηρεσιών του, μετά από σχετική απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Δ/ντη Υ.Ν, Τ.Υ ή Προϊσταμένου των Γραφείων Εργασίας του.
Η επιδότηση αυτή αναφέρεται στο κόστος μισθοδοσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβληθείσες ακαθάριστες αποδοχές, οι εργοδοτικές εισφορές, το επίδομα αδείας, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι αποδοχές που τυχόν καταβλήθηκαν για υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία ή εργασία τις Κυριακές, εξαιρετέες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, το χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου κατά ποσοστό 0,60% που να βαρύνει τις επιχειρήσεις, το επίδομα ισολογισμού και το επίδομα ασθενείας, εκτός του πριμ παραγωγικότητας και της αποζημίωσης που η τελευταία καταβλήθηκε μετά από καταγγελία σύμβασης εργασίας.
Ο αρμόδιος για την καταβολή Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχει παύσει τις καταβολές, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν προσκομίσει αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από το έτος 2010 μέχρι και σήμερα, επικαλούμενος ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δεν μεταφέρει τις αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά την παρέλευση

πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής της απαίτησης (άρθρο 140 του Νόμου 4270/2014 και ειδικότερα το άρθρο 48 του ν.δ 496/1974, που ισχύει για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως ο ΟΑΕΔ). Μάλιστα η παραγραφή αυτή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Επομένως, οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων για το έτος 2010 είναι πιθανόν να παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους (2015) ανάλογα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά το έτος αυτό (2010) από κάθε επιχείρηση.
Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη της επιτακτικής ανάγκης για την άμεση επίλυση του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί στις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις της ακριτικής περιοχής, θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας που επανειλημμένα έχουν διατυπωθεί προς τους αρμόδιους υπουργούς και ειδικότερα:
1)Άμεση νομοθετική ρύθμιση και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος του τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση της επικείμενης παραγραφής των αξιώσεων των επιχειρήσεων για το έτος 2010 με ειδική διάταξη νόμου που θα προβλέπει βραχύτερη παραγραφή των απαιτήσεων που πηγάζουν από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους.
2)Άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των επιχειρήσεων από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους για το χρονικό διάστημα 2010- 2015 με τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
3)Άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα θωρακίσει το αναπτυξιακό αυτό κίνητρο έναντι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού (άρθρο 87 παρ.1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) και θα διασφαλίσει τη διατήρησή του.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου
Χριστόδουλος Τοψίδης

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης
Νικόλαος Αγγελίδης

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης
Αργύριος Αργυρόπουλος

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης
Στυλιανός Μωραΐτης

Προηγούμενο άρθροΑλεξανδρούπολη: Με δυο ξεχωριστές συγκεντρώσεις η απεργία της 3ης Δεκεμβρίου
Επόμενο άρθροΚαταγγελία της γραμματείας ΠΑΣΕΒΕ Έβρου