Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι – 8 – ),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/10

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής».

Αφού η Επιτροπή ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10) και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος ως εισηγητής του θέματος λέγει τα εξής :

“Κύριοι Σύμβουλοι, με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν, 3852/10 ορίζεται 1 ότι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους , με φανερή ψηφοφορία , τον αντιπρόεδρο ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία.

Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.

Ο κ. Δήμαρχος ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του κ. Γουμενίδη Ευάγγελου , για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Έπειτα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το οποίο έχει ως εξής:

1. Γουμενίδης Ευάγγελος (σύμβουλος μειοψηφίας) , έλαβε -8- ψήφους.

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο κ. Γουμενίδης Ευάγγελος .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : την εισήγηση του Προέδρου, την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 τις υποψηφιότητες , έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας, την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Γουμενίδη Ευάγγελο ο οποίος συγκέντρωσε – 8 – ψήφους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2017

Από την εκλογή απείχε ο κ. Κωνσταντίνος Θυμιανίδης

 

Στην Οικονομική Επιτροπή συμμετέχουν 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ

Προηγούμενο άρθροΟι μαθητές του 4ου Γυμνασίου φύτευσαν “το πάρκο της ελιάς” στην Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΤσίκας Θεόδωρος: «Οι Ολλανδοί έδειξαν ότι δεν φοβούνται το διαφορετικό και μαζικά ψήφισαν στις εκλογές. Το 82% συμμετοχής είναι τεράστιο ποσοστό»